NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

kamp malzemeleri
Neden Kamp?
Değişen dünya şartları her geçen gün bizi doğaya daha çok çekiyor. Şehir gürültüsünden, virüslerden, iş stresinden kaçmak için doğaya gidiyoruz.

Artık daha iyi anlıyoruz doğanın kıymetini. Dağları, ağaçları, doğada ki hayvanları daha iyi anlıyoruz.

Doğada geçirdiğimiz her dakika bir mucize, her dakika yeni bir macera.

Biz Kimiz?
Agora Doğa Sporları olarak 2016 da çıktığımız bu yolculuğa, sizlere doğa yoluculuğunda eşlik etmek için Kampekipman.com 'u kurduk.

İndirimleri, kampanyaları ve kamp sektöründeki yenilikleri sizlerle buluşturmak istiyoruz.

Stoktan gönderim yapıyoruz.

Sizi çok bekletmemek için siparişlerinizi aynı gün kargoya veriyoruz.

Her yeni gün ürün yelpazemizi ve mutlu müşteriler ağımızı genişletiyoruz.

Doğada buluşmak dileğiyle.
Here's my website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.