Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Ekstra ABout Samsung Galaxy S22 Ultra Kılıfı konuşmanın zamanı geldi mi?
™Daha önce temel model telefonu satın aldıysanız, muhtemelen en iyi Galaxy S22 fırsatlarını toplamamızdan, yeni pahalı cep telefonunuzun parçalanmasını sağlamakla da ilgilenebilirsiniz. Ultra'yı ™zaten yakaladıysanız, belki de en büyük Galaxy S22 fırsatlarından, yeni pahalı telefonunuzun basit bir düşüşten sonra çatlayıp kırılmasını korumak da ilginizi çekebilir. Ve hala bu satın alma işlemini yapmanız gerekip gerekmediğine karar verdiğinizde ™, bu cihazlar hakkındaki düşüncelerimizi öğrenmek için Galaxy S22 Plus Uygulamalı'mıza göz atın. Weâ €™ve sizi kapsıyor: Çok çeşitli Samsung Galaxy S22 Ultra Kılıflarımıza göz atmak için Mobile Fun'a gidin, gelecek yıl S22 Serisinden önce göz atmanız ve ön sipariş vermeniz gereken çok daha fazlası var. We’, Galaxy S22 Plus için Samsung’'nın tüm resmi koşullarını burada listeledi. galaxy s22 kılıf iyi bir kılıf bulmanıza yardımcı olmak için, weâ €™ve bugün mevcut olan en iyi telefon kılıfı üreticilerini ve en iyi Samsung Galaxy S22 telefon kılıflarını daralttı. We’, bu kasaları S22 serisinin tüm temel en önemli özellikleri etrafında tasarladı. Listenin bir sonraki sırasında Samsung Galaxy S22 için Ezanmull Kılıfı var.

™En iyi Galaxy S22 ekran koruyucularını almak akıllıcadır, ancak bu toplamada Samsung'un ™kendisinin sağladığı Galaxy S22 örneklerinin her birini kapsayacaktır. Kasa 12 ft düşme testi yapıldı ve kamerayı ve ekranı çizilmelere karşı koruyan yükseltilmiş kenarlar içeriyor. Kasa 20ft damla test edilmiştir, ayrıca her yerde mükemmel koruma sağlar. Damlalara karşı mükemmel koruma sağlar ve daha fazla renge ihtiyacınız varsa harika bir alternatiftir. Yepyeni i-Blason Cosmo Case, çizilmeleri önlemek için bir ön ekran koruyucu içerir ve arka, sıyrıklardan, düşmelerden, sıyrıklardan ve çarpmalardan güvenilir ve genel olarak mükemmel savunma sağlayan darbeye dayanıklı bir TPU'dan yapılmıştır. Cihazınızı korumak, ekranın veya arka camın sabitlenmesi için yüzlerce dolar çatallama ihtiyacını azalttığı için bir öncelik olmalıdır, bu da bazen sizi cihazsız bırakabilecek birkaç ek güne sahip olabilir. Sızan başka bir vakayı kontrol etmek için bu bloga göz atın. Şahsen, Samsung Galaxy S22'im için bu cüzdan durumlarından birini seçmem gerekseydi, Simpolor Shockproof Leather Circumstance'ı seçerdim.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi, aralarından seçim yapmak için üç model var: giriş seviyesi Galaxy S22, daha büyük Galaxy S22 Plus ve son olarak uzun süre çalışan Galaxy S Note serisinin yerini alan ekran kalemi donanımlı Galaxy S22 Ultra. Samsung her zaman tüm amiral gemisi cep telefonlarının yanında birkaç kılıf çıkarır ve Galaxy S22 ™farklı değildir. Tipik Galaxy S22 bile etraftaki en ucuz telefon değildir ™(perakende fiyatı 800 $ 'dan başlayan) ve istediğiniz son şey, sadece hasar görmesi için taze bir amiral gemisi cihazı puanlamak olacaktır, çünkü bunun için doğru korumayı satın almaktan sıyrıldınız. Pil% 20'nin altına düşene kadar testi döngüde çalıştırır. Bunu takiben, pil gücü% 2'ye ulaşana kadar galaxy s22 kılıf 'i üst ekranında (ortalama oyun simülasyonu yapan bir döngü) çalıştırdık. Bu testte, Galaxy S22 Ultra toplam 12 zaman ve 34 dakikalık bir pil ömrü elde etti, bu olağanüstü ve kesinlikle elde etmeyi beklediği maksimum pil ömrü.

İster imzamızı seçin Evo Yeni Evo Dokunsal kılıfınıza bir göz atın veya gidin, Android işletim sistemi akıllı telefonunuzun FlexShockâ tarafından korunduklarından emin olabilirsiniz"¢ - Tech21'e türünün tek örneği olan çok damlalı bir darbe malzemesi. Cihazınızın zorunda kalmaması ™için darbe enerjisini emer, telefonun tüm önemli basınç noktalarını çevreler ve bilimsel olarak 16 ft civarındaki yüksekliklerden koruyabilir - düştükten sonra bırakın. Telefon kılıfı üreticileri on iki kuruş - sadece Amazon'a gidin ve binlerce isimsiz kasa markası olmasa da yüzlercesini bulacaksınız ™(şüphesiz birçoğu yapay olarak inceleme derecelendirmelerini artırdı). Termoplastik Poliüretandan (TPU) üretilen Dayanıklı Zırh kılıfının esnek tasarımı sayesinde takılması veya hava alınması kolaydır. Spartan ve VRS Design Damda Glide Hybris, aşırı kalınlığı haklı çıkarmaya yardımcı olan dayanıklı tekmeler sunar, bu da her durumda gerçekten yanlış gidemeyeceğiniz anlamına gelir. Tabii ki, bu davalar hedef dışı olabilir ve biz sadece resmi olmayan kaynaklara ve işlemelere güveniyoruz. Buna karşılık, Galaxy S22 Ultra baş döndürücü olabilir, ancak Samsung'un beklediği şekilde değil. ™Tıpkı Samsung Galaxy S22 gibi bir amiral gemisi telefon için para harcıyorsanız, bunun ™için iyi bir kasaya ve ekran koruyucuya biraz daha fazla harcamak iyi bir fikirdir ve şu anda Urban Armor Gear çok güzel bir paket teklifi sunuyor: Herhangi bir Samsung Galaxy S22 kılıfı satın alın ve% 50 indirim için bir cam ekran koruyucu alın.
Homepage: https://www.victoriousattitude.com/members/costtrowel86/activity/147496/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.