NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

İptv - Config - Account

[ Atakas ]----------------------------[ Atakas ]---------------------------------[ Atakas ]

[ NOT ; Kendim Kırdım Alıntı Felan Değildir...İsteyenler Olursa Çekinmesinler Elimde Çok Var :D ]

Origin Nedir ;arkadaşlar origin bu fifa-betlfid-crysis-nfs gibi oyunların satıldığı yerdir.normalde para ile alınır fakat hesapların içinde oyun olabiliri kontrol etmedim yoksa tekrar isteyin.

Hesap Dolumu Boşmu Olduğu Nasıl Anlaşılır ; Derseniz Giriş Yaptıktan Sonra Üstteki Kutucukların Birinde My Account (Hesabım) Yazar onun Üstüne Geliyoruz ve 2 Tane kutucuk Çıkıyor Ordan Order History(Geçmişim)'e Tıklıyoruz.ve Yeni Bir Sayfa Açılıyor.Oradan Last 3 Month(Son 3 Ay)' All(Tümü)Yapıyoruz.Ve Orada Oyun Çıkarsa İşlem Yapılmış Demektir.Çıkmazsa Fıs.

Uyarı ; rambler.ru İle Biten Hesapları rambler.ru Sitesine Girip Aynı Şifeyi Oradada Deneyin Belki Mail Hesabına Erişirsiniz Oradan Face ve Twitter Hesaplarınada Ulaşabilirsiniz Ben 2 Tane Buldum.

Anlatım Bana Aittir Bi Teşekkür Etmeniz Yeterli.Lütfen Bizi Arkadaşlarınıza Tavsiye Edin...[ Atakas ]----------------------------[ Atakas ]---------------------------------[ Atakas ]

İptv - Config - Account
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.