NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

HOTLİNE GÖREV

Bir zamanların en büyük uyuşturucu baronu olan, 2016'da Türkiye'ye Rusyadan göç edip işlerini Türkiye de büyüten Raskolnikov Kuznetsov. Büyük bir iş adamı. Türkiye de çokça yaptığı illegal işleri ile tanınan bu adam yer altının en büyüklerinden. Türkiye de işleri 2020 yılına kadar müthiş ilerliyordu.

Ancak en sonunda duvara tosladı. 2020 yılının ilk aylarında özel harekat polisleri tarafından uyuşturucu deposuna büyük bir baskın düzenlendi. Bu baskın, İstanbul ve tüm Türkiye tarafından günlerce konuşuldu. Bu Raskolnikov'un adeta sonunu getirmişti.

Bu baskın ile birlikte adeta beyninden vurulmuşa dönen Raskolnikov'un bulunduğu konuma baskın gecikmedi. Yapılan bu büyük çaplı baskın da Uyuşturucu Baronunun neredeyse tüm üyeleri ve Raskolnikov da kıs kıvrak yakalandı. Raskolnikov, cezaevinde sadece altı ay civarı kaldı. Ona çalışan avukatlar, hakimler, devlet adamları tarafından hapisten çıkarıldı.

Şu aralar Rusya'ya kaçmak için çabaları sürüyor. Bu herif, Bursa'nın büyük bir deposunda oldukça fazla bir uyuşturucu zulası saklıyor. Daha doğrusu, saklıyordu. Bursadaki eski havalimanına büyük bir uçak indirdi. Kalan uyuşturucu zulası ile Rusya'ya kaçmayı planlıyor. Tabii, bu hamlesi çok riskli olacak. Her an ensesine binebilirler. Ancak, Raskolnikov'un ensesine binecek olanlar sadece polisler olmayacak...

Raskolnikov'un gücü baskınlardan sonra iyice düştü. Şu an tek amacı Türkiyeyi terk etmek. Bu büyük servet kısa süre sonra havaya kalkacak ve Rusya'ya konacak. Bu uçak havalanmadan, bu uyuşturuculara çökmemiz gerek. Ancak Raskolnikov'u bitirip malına konmak bu kadar kolay olmayacak.

Birleşmemiz gerek. Gücümüzü ortaya koymamız gerek. Bu herife kim olduğumuzu göstermemiz gerek. Bu servet'in öylece bir hiç uğruna polislerin eline geçmesine izin veremeyiz, öyle değil mi? Elimizi çabuk tutmamız gerek. Bu mallardan faydalanmak bizim de hakkımız.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.