NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Eg Winplc Lægesystem
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. Nye patienter i Lægehusetskal første gang kontakte os ved personlig henvendelse eller pr. Systemet kan ikke genkende dig, hvis du ikke er oprettet i vores lægesystem.
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. I en eventuel karantæneperiode bør alle kontakter til Lægehuset foregå telefonisk uden fremmøde i Lægehuset. Fra i dag kan forældre logge ind med eget NemID på Sundhed.dk og checke deres børns COVID-19 svar samme sted, som de checker egne svar. Lægehuset gør opmærksom på, at vaccination skal gives i minimum 1 uges afstand af andre vaccinationer. Potentialet for at hæve kvaliteten i sundhedsvæsenet og sikre en effektiv anvendelse af arbejdskraften er stort.
EG WinPLC's kalender er fuldt integreret med vores online booking-system, aftalebogen.dk. Ved tidsbestilling kan patienten vælge årsag fra en foruddefineret liste. For dig som kunde betyder certificeringen, at dine løsninger bliver til og videreudvikles under et ISO certificeret apparat. Det er markedets bedste blåstempling af din databehandler og leverandør. EG WinPLC Lægesystem er til for at give dig overblik og gøre arbejdsgangene i klinikken lettere.
Her kan du se nyheder, læse forskellig information og finde links til relevante hjemmesider. Du kan også bestille tid, forny recepter og konsultere lægen elektronisk. Sidstnævnte gør du i selvbetjeningskolonnen til venstre.
Med de stadig større administrative krav på klinikken har vi konstant fokus på at smidiggøre de daglige arbejdsgange, så du får mere tid til nærvær med patienten og bedre behandling. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr.
Måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Farum Hovedgade 80 A som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. Vi gør opmærksom på at der ikke er mulighed for personlig betjening i skranken mellem 13-14. En strategisk satsning på innovation og brugerinvolvering samlede i sidste måned udviklere fra hele Skandinavien, der i løbet af 1 1/2 døgn udtænkte 7 konkrete ideer.
Har din virksomhed et intranet, bør du også holde øje med, hvad der bliver opbevaret og delt her. Efter det nylige valg skal Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, sætte en ny kurs for sundhedsvæsenet i Danmark. Og formentlig komme med en plan, der i lighed med den tidligere regerings sundhedsreform skal styrke det nære sundhedsvæsen. Planen er at skynde sig langsomt og bruge den tid og de ressourcer, der skal til for at lave det helt rigtige setup for alle kunder. Før Peter Winge kalder sine patienter ind til konsultation, bruger han EG Clineas oversigtsbillede. Det giver ham en fornemmelse af, hvad der er aktuelt for den pågældende patient.
Derfor har mange af vores kunder fundet glæden i at anvende talegenkendelse i deres daglige arbejde. ADfinans er et centralt økonomisystem, som er nemt at anvende. Sammen med OnlinePOS har vi udviklet et brugervenligt, integreret kasse- og økonomisystem, som er onlinebaseret.
6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. Snart vil det være muligt at give klinikkens patienter endnu nemmere adgang til tidsbestilling, receptfornyelse og anden kommunikation med klinikkens personale. Det sker som led i, at den nuværende Clinea Patientportal bliver erstattet af en ny patientportal, hvor integration til NemID vil være en tilkøbsmulighed. Vi har mange års erfaring med at skabe instrumentintegrationer til rigtigt mange instrumenter fra forskellige leverandører, så dine data samles ét sted – i Clinea.
Mød Kristian og Ashok, der er klar til at hjælpe, når I ringer ind til supporten. Når lægesystemet virker, er lægen fri for at fokusere på computeren. For Palle Taarnhøj har EG Clinea betydet, at blandt andet journalføring og receptudskrivning er blevet en nem og intuitiv del af konsultationen. Når man driver tre lægeklinikker, er det vigtigt at have styr på alle typer af klienter og patienter. Og der skal være nem adgang til brugerflade og god support og service. Hos EG Healthcare har vi dygtige konsulenter, som hver dag hjælper vores kunder med at blive mere fortrolige med EG Clinea-systemet.
Lufthavnslægen har mange års erfaring som speciallæge og praktiserende læge. Ved du, at du som EG ClinicCare-kunde kan købe hardware hos os? Skærme, bærbare computere, pc' ere, trådløse mus, printere; i EG Healthcare kan vi hjælpe med forskelligt erhvervs-it-udstyr, som kan gøre arbejdet i klinikken nemmere. Har du allerede hardware, men blot ønsker at kunne logge på uden for klinikken, kan du læse mere her. Vores SMS Passcode-løsning giver dig adgang til at logge på EG Clinea fra en hvilken som helst pc – blot du har internetadgang. EG Clinea er et skræddersyet lægesystem udviklet i samarbejde med instrumentleverandører, de forskellige specialers brancheorganisationer og praktiserende speciallæger. Vores SMS Passcode-løsning giver dig adgang til at logge på EG WinPLC fra en hvilken som helst pc – blot du har internetadgang.
forløbsplaner Sundhedsdata er noget af det mest følsomme data, der findes, og der hersker næppe tvivl om, at lægeklinikker skal passe overordentligt godt på, at disse data ikke falder i forkerte hænder. EU's Persondataforordning omfatter også data på dine medarbejdere. Derfor er det en god ide at overveje, om du opbevarer ansøgningsskemaer og anden data på dine medarbejdere forsvarligt.
Vælg mellem 4 forskellige designs, som er optimeret til alle platforme. Vi opretter hjemmesiden ud fra dine ønsker med professionelle billeder og personlige tekster - og vi lærer dig, hvordan du selv kan redigere siden, hvis du ønsker dette. Softphone giver dermed de samme arbejdsmuligheder, som du har i klinikken. Bemærk, at det kræver IP-telefoni gennem os, at få adgang til Softphone. Der er kun omkring 50 virksomheder i Danmark, som har opnået at blive certificeret efter ISO 27001, og vi har nu på 4. Der logges ind med samme brugeroplysninger der benyttes til "Selvbetjening" her på siden.
Vi arbejder løbende på at optimere programmet, så du altid har et attraktivt og pålideligt system til din rådighed. Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK. Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt. Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. Sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
I løbet af året har vi releaset fire versioner, hvor vigtige funktioner er udviklet. Vi har glædet os til at udvide med flere kolleger i supporten, da vi oplever stigende travlhed og naturligvis gerne vil nedbringe ventetiden og servicere jer bedst muligt. Der er travlt i receptionen hos Lægerne Vestergade 1 i Silkeborg. Lægesekretær Carina Plett holder styr på patienterne for 3 læger, 3 sygeplejersker og en jordemoder. Siden lægeklikken fik ip-telefonsystemet fra EG Clinea, er det dog blevet nemmere at håndtere de mange kald, og dialogen er blevet bedre. Intranetløsningen Intras styrker kommunikationen i klinikken og giver fantastisk videndeling blandt alle medarbejdere. Med gratis oprettelse og en månedspris helt ned til 49 kr.
På emailkonsultation.dk har patienten mulighed for at kommunikere direkte med lægen, og med Medicinbestilling kan patienten forny sin medicin og rekvirere recepter. Med Aftalebogen kan patienten selv bestille tid til konsultation og vælge årsag til henvendelsen fra en liste. Klinikken har mulighed for at tilføje årsager på listen for den enkelte bruger. Med Aftalebogen og Medicinbestilling har du de rette værktøjer til at give dine patienter en hurtig, nem og sikker adgang til din klinik online. Det er en stor fordel for både patienter og klinik, da der spares tid og ressourcer. Løsningen kan skræddersyes, men indeholder som udgangspunkt grundmodulerne listet op for almen praksis.
Read More: https://www.novax.dk/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.