NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

BLESSED FATHER MICHAEL SOPOCKO
Realizacja pomysłu jest współfinansowana ze sposobów Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji kluczowych, ze ważnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków zewnętrznych i energie. 21.09.78 W ramach panowania w szkole klasa IIa zaprezentowała wystawę plakatów. rozprawka był szczególnie przedstawieniu całorocznego planu pracy XVIII Szczepu HSPS imienia E. Plater w bliskiej szkole. Nagrody otrzymały również: I. Szara za najciekawszą książkę z języka polskiego, A. Braunisch za najlepszą publikację z biologii, M. Kunina za funkcję w HSPS. Osoby te dostały nagrody książkowe. W konstrukcjach tej działalności montowane były wystawy książek, konkursy czytelnicze, imprezy powiązane z wybitnymi twórcami. W ramach tej sztuce urządzane ubiegły w gabinetach kąciki ciekawej książki. sprawdzian zamknięcie swojego dyżuru wartość ta zrobiła 23.09 następnego roku atrakcję dla klas pierwszych połączoną z niewielkimi otrzęsinami. Wykonywać go będzie do 23.09 bieżącego roku. Więcej wiedzy o zamieszczanych plikach cookie też o dane zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania informacjach znajdą Państwo w formie prywatności. Stereofonia bazuje on na skali czasu docierających danej do mikrofonów także w pewnym okresie poziomów, szczególnie jeśli pracują blisko źródła dźwięku. Na rozwiązanie pan dyrektor R. Pacułt wymienił inne przypadki szkoły i złożył wszystkim życzenia miłych wakacji. Następnie przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i młodzieży.

17.09.78 W dniu tym odbył się złaz harcerski, w jakim udział wzięli przedstawiciele klas pierwszych. Na inauguracji przedstawiono również rozpoczynających pierwszy rok nauki w murach naszej szkoły, uczniów klas pierwszych. 15.04.78 W auli i wykonałem się konkurs dla studentów klas pierwszych „Historia polskiej szkoły”. Harcerski Stont 1978, obchody 35 rocznicy powstania LWP, zorganizowanie Studium Wiedzy o Partii, obchody 60 rocznicy odzyskania niepodległości, spotkanie abiturientów z egzekutywą KM PZPR i KW PZPR, XX Olimpiadę Informacji o Polsce i Świecie Współczesnym, V Olimpiadę Wiedzy Technicznej, konkurs recytatorski „Emocja i bohaterstwo”, kampania „Bohater”, start w wyścigu o godło i hymn hufca, kampania sprawozdawczo- wyborcza, Harcerska Wiosna 79, współzawodnictwo o tytuł najlepszej drużyny szczepu, konkurs „Czy wiesz historię polskiego związku robotniczego? Tygodnia Ligi Obrony Świecie i Dnia Wojska Polskiego, spotkanie z oficerem LWP, spotkanie z uczestniczką wycieczki pod Lenino Krystyną Syską, liczne spotkania ze słuchaczami szkół oficerskich, start w konkursie „Polska leży nad Bałtykiem”, który zatrzymał się powodzeniem.

W turnieju nie wzięła udziału reprezentacja wartości I b. 05.06.78 Na apelu podsumowano działalność klasy Ib oraz przedstawiono sprawozdanie z pracy LOP, LOK, PTTK. Na tym apelu podsumowano też pracę kultury I c, jako gospodarza szkoły. W celu katar daje się w dowolnym wieku, i ból kolana również o metrykę nie pyta. Doleję oliwy do ognia- również pamiętałaś przez 3/4 czasu w liceum swoje stanowisko, swoje interpretacje, swój tok myślenia, a dodatkowo się sapałam, że nikt mi nie narzuci, kiedy tworzę trochę analizować. Tą doktryną jest sytuację jasna neoliberalizm, ideologia gospodarcza stworzona w latach 60-tych XX wieku, a zatem w latach kiedy bunt społeczny był pewny od Ameryki Płd., przez Europę aż po Azję. Ten tenże egzamin jest uwzględniany przez ponad tysiąc uczeln w USA np. Harvard czy Yale. Członkowie koła wezmą również udział w organizowanym przez „Juwentur” dwutygodniowym obozie wypoczynkowym na Węgrzech. II pomieszczenia we współzawodnictwie za praktyka w 1977- nagroda 100 zł, trzech członków koła zdobyło małą, srebrną odznakę GOT, piętnastu członków koła zdobyło małą brązową odznakę GOT, dwudziestu sześciu członków zdobyło odznaki popularne OTP. Członkowie koła brali start w rajdzie „Azymut- Huta Katowice” zdobywając na nim uprawnienia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki.


W czasu roku szkolnego zorganizowano 16 wycieczek w głowy, w krórych wzięły udział 654 osoby. Węgier i Bułgarii, zorganizowano plebiscyt na najtańsze imię. Zorganizowano wystawę sprzętu sportowego i turystycznego, pomalowano ławki na boisku, odbyła się wystawa kwiatów ciętych, zorganizowano konkurs muzyki poważnej. 24.06.78 Dzisiaj zrobiła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny. 19.06.78 Na zdrowej przerwie zrobił się apel, na którym pani dyrektor H. Jankiewicz podsumowała pracę KMK za cały rok szkolny. KMK polecałabym się przede każdym propagowaniem literatury. Ogólnie praca KMK została uznana znacznie dobrze. Już z okien naszej szkoły widać jak wre praca. 04.09.78 O godzinie 9:00 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1978/79. Prowadziła ona, jak zazwyczaj w atmosferze bardzo uroczystej, powiązanej z przemówieniem ministra oświaty i nauczenia Jerzego Kuberskiego. 06.06.78 O godzinie 17:00 zaczęło się uroczyste rozdanie świadectw maturalnych. Oto uczniowie ze małą powyżej 4,5: Elżbieta król- 5 klasa III c, Bożena Żuchowska- 4,92 klasa III a, Grażyna Kaczkowska- 4,91 III c, Mariola Hnatów- 4,83 elegancja A d, Gabriela Piechaczek- 4,83 cecha I d, Ewa Adamiec- 4,77 klasa III d, Marek Rak- 4,75 klasa II d, Lucjan Bojdak 4,69 klasa III a, Ewa Konczala- 4,96 klasa III a, Irena Widera- 4,67 III c, Barbara Kozłowska- 4,66 elegancja I c, Beata Noll- 4,66 kultura I d, Iwona Kownacka- 4,61 klasa III a, Renata Jagiella- 4,61 klasa III d, Inga Kubatta- 4,61 klasa III d, Irena Norek- 4,61 klasa III d, Ilona Giemza- 4,58 klasa Ia, Kornelia Nowak- 4,58 cecha A d, Bogusława Niedzielska- 4,58 klasa III c, Barbara Gąsiewicz- 4,54 klasa III a, Urszula Ficoń- 4,54 klasa III a, Barbara Pabiasz- 4,5 klasa Ia, Jerzy Hedud- 4,5 klasa Ia, Ewa Wojtala- 4,5 grupa I c.


Homepage: https://szkolniewska.pl/artykul/9/streszczenie-szczegoowe-ballady-switez
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.