NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aşk Yeniden Dizisi Oyuncuları ve Konusu<br />
<br />
<b>Aşk Yeniden Dizisi</b> başladığı günden bu yana reytinglerde zirveye oturdu. <b>Fox Tv</b> ekranlarında başlayan ve ilk bölümle birlikte reyting sıralamasında birinci sıraya oturan <a href="http://askyeniden-sonbolum.blogspot.com/" target="_blank"><b>Aşk Yeniden</b></a> Dizisi izleyiciden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde <b>Buğra Gülsoy</b> ve<b> Özge Özpirinççi</b>'nin oynadığı dizi uzun bir aradan sonra ekranlarda görülmeyen bir ilgi ile karşılandı. Dizide rol alan diğer oyuncular ise Tamer Levent, Lale Başar, Can Sipahi, Nazlı Tosunoğlu, Mert Öner, Orhan Alkaya, Didem Soydan ve Nilay Deniz. Sürekli aynı konuları işleyen dizilerden bıkan seyirciler bu romantik komedi dizisinde aradığı komik, sıcak ve eğlenceli aşk macerasını buldu.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Aşk Yeniden Dizisi Fox Tv" border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-7KCy-hPiiKs/VQi4OIX5x6I/AAAAAAAADa8/Gcx3zJ5hY64/s1600/ask%2Byeniden%2Bdizisi.png" height="265" title="Aşk Yeniden Dizisi Fox Tv" width="400" /></div>
<br />
<b>Aşk Yeniden Konusu</b> kısaca şöyle; Fatih çok zengin bir ailenin tek erkek çocuğudur. Ailesi Fatih'i sevmediği bir kız olan İrem ile evlendirmek istemektedir. Fatih bu olaydan kurtulmak için okuma bahanesiyle Amerika'ya gider. Amerika'da yabancı bir kıza aşık olan Fatih ona evlenme teklif eder ve red cevabını alınca hayatının şokunu yaşar. <br />
Zeynep ise canından çok sevdiği aşkı Ertan ile birlikte Amerika'ya gider. Zeynep'in bası ile arası pek iyi değildir. Bu yüzden habersizce çekip gider. Dünyanın en mutlu kadını gibi olan Zeynep, Ertan'dan hamile kalır. Bunu Ertan'a söylediğinde hiç beklemediği bir tepki alır. Ertan bebeği aldırmasını ister. Fakat Zeynep kabul etmediği için kavga ederler ve büyük aşk dağılır.<br />
<br />
Zeynep ve Fatih Amerika'da hayatlarının şoklarını yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmek için tesadüf eseri aynı uçağa binmiştir. Uçağın havada türbülansa girmesi sonucunda Zeynep, Fatih'in kucağına düşer ve ikili böylece tanışır. Bir süre sohbetten sonra Zeynep ve Fatih ailelerini kandırmak için bir aşk oyununa girişir. İkili yalancı karı kocayı oynayarak ailelerinin baskılarından kurtulacaklarını düşünürken bu aşk oyunu gerçek bir aşka doğru gidecektir. Aşk Yeniden Dizisi uzun zamandır hasret kalınan komedi aşk yapımı eksikliğini doldurdu. <br />
<br />
<a href="http://askyeniden-sonbolum.blogspot.com/" target="_blank"><b>Aşk Yeniden Son Bölüm</b></a> her Salı 20:30'da Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Sizde Aşk Yeniden Fan Sitemizi ziyaret ederek dizi hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.