Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Як вибрати правильний дистрибутив Linux - апаратне забезпечення

Linux, безсумнівно, найбезпечніша операційна система за останній час. Але більшість користувачів комп’ютерів відчувають труднощі з вибором правильного дистрибутива Linux. Якщо ви намагаєтеся перейти з іншої операційної системи на Linux, вам слід вибрати дистрибутив, який відповідає вашим вимогам. Але як дізнатися, який дистрибутив вибрати із сотень варіантів? Що ж, є кілька ключових факторів, які ви повинні врахувати, приймаючи це рішення. Заглиблюйтеся в цю статтю. Дізнайтеся більше про це. Ви також можете отримати підтримку з налаштування Linux у компанії з ремонту ПК.
Перше, що вам слід зробити, це визначити, навіщо вам потрібна операційна система Linux. Існують різні розподіли. Кожен з них призначений для певних потреб. Ви хочете встановити Linux, щоб він виступав як серверна операційна система? Або як настільна ОС? Або роутер? Навіть ви можете також захотіти його як брандмауер. Якщо ви знаєте свої вимоги, то половина вашої роботи виконана. У більшості випадків користувачі ПК встановлюють цю ОС, не задаючи цього питання. В результаті вони не отримують найкращого результату зі свого комп’ютера. Наприклад, ви встановлюєте дистрибутив на кшталт CentOS, який призначений для серверного середовища, і дивуєтесь, чому робочий стіл такий поганий. Для середовища робочого столу пропонується вибрати дистрибутив Ubuntu Desktop.
Ви також повинні врахувати свої уподобання на робочому столі. З Linux у вас буде нескінченна кількість варіантів. CDE, XFCE, Afterstep, Fluxbox, GNOME, KDE та Enlightenment тощо є одними з найвідоміших імен. Всі вони мають свої плюси і мінуси. Якщо ви віддаєте перевагу робочому столу OS X, вам точно сподобається GNOME. Навпаки, якщо вам подобається робочий стіл Windows, ви можете віддати перевагу KDE. Одним словом, існує широкий і різноманітний вибір настільних комп’ютерів Linux для вас. Просто потрібно бути уважним при виборі свого дистрибутива. Ви також повинні завантажити ISO, який містить робочий стіл, який ви віддаєте перевагу.
Наступне, що вам потрібно взяти до уваги, це менеджер пакетів. Кожен з дистрибутивів Linux по-різному керує додатками. Є yum, Portage, Ubuntu Software Center, PackageKit, Zypper, Synaptic, apt-get тощо. Центр програмного забезпечення Ubuntu використовує найпростіший менеджер програм. techukraine.net Для чогось більш складного Portage може бути дуже гарною ідеєю. Цим користується Gentoo. З іншого боку, дистрибутиви на основі Debian використовують Synaptic. Fedora використовує PackageKit. SUSE використовує Zypper. Який би дистрибутив Linux ви не вибрали, з кожним із них пов’язана спільнота. Деякі спільноти є більш дружніми до нових користувачів. Виберіть бажаний розподіл. Насолоджуйтесь чудовим світом Linux.

My Website: https://techukraine.net
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.