NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

افسردگی
افسردگی چیست؟
افسردگی به عنوان یک اختلال خلقی طبقه بندی شده و با احساس غم و اندوه ، فقدان یا خشم توصیف می شود که می تواند فعالیت های روزمره افراد را مختل سازد .

افسردگی بیماری نسبتا شایع است .

براساس برآورد مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) 8.1 درصد از بزرگسالان آمریکایی 20 ساله و بالاتر از سال 2013 تا 2016 به مدت 2 هفته به افسردگی مبتلا شده اند .

افراد به روش های مختلفی افسردگی را تجربه می کنند. این بیماری در فعالیت های روزمره شما تداخل ایجاد نموده و به اتلاف وقت و کاهش بهره وری می انجامد. به علاوه می تواند بر روابط و برخی شرایط بهداشتی مزمن تاثیرگذار باشد.

شپش,شپش تناسلی,شپش شرمگاهی شرایطی که ممکن است به دلیل افسردگی بدتر شوند عبارتنداز :

آرتروز
آسم
بیماری قلبی عروقی
سرطان
دیابت
چاقی
درک این نکته مهم است که گاهی اوقات احساس کمبود بخش عادی از زندگی است .اتفاقات غم انگیز و ناراحت کننده برای همه ما رخ می دهد ، اما اگر به طور مرتب احساس کمبود و ناامیدی می کنید ، احتمالا به افسردگی دچار می شوید .

افسردگی یک وضعیت پزشکی جدی محسوب می شود که در صورت عدم درمان احتمال وخیم شدن بیماری وجود دارد. افرادی که به دنبال درمان هستند ، فقط در عرض چند هفته بهبود علایم بیماری را مشاهده می کنند.

علایم افسردگی
افسردگی چیزی بیش از غم و اندوه مداوم و بی حوصلگی است .

افسردگی عمده یا اختلال افسردگی ماژور علایم گوناگونی دارد. برخی از این علایم بر روحیه و روان و برخی دیگر بر بدن شما تاثیرگذارند. به علاوه این علایم می تواند مداوم یا ارجاعی باشد.

بیماری کرون چیست,کرون روده ای چیست,بیماری کرون چگونه است زنان ، مردان و کودکان علایم افسردگی را به گونه متفاوتی تجربه می کنند .

علایم اصلی افسردگی
علایم اصلی افسردگی در افراد
در مردان علایم افسردگی به صورت زیر بروز می کند :
تغییرات خلق و خو مانند عصبانیت ، پرخاشگری ، تحریک پذیری ، اضطراب ، بی قراری
آسایش و بهزیستی عاطفی مانند احساس پوچی ، غم و اندوه ، نومیدی
تغییرات رفتاری مانند بی علاقگی ، لذت نبردن از فعالیت های مورد علاقه ، احساس خستگی ، افکار خودکشی ، نوشیدن بیش از حد ، مصرف مواد مخدر ، مشارکت در فعالیت های پرخطر
تغییرات علایق جنسی مانند کاهش میل جنسی ، عدم عملکرد جنسی
تغییر قابلیت های شناختی مانند عدم توانایی در تمرکز ، مشکل در انجام کارها ، تأخیر در پاسخ در هنگام مکالمه
تغییر الگوی خواب مانند بی خوابی ، بیقراری در خواب ، خواب آلودگی بیش از حد ، عدم خوابیدن در طول شب
مسائل مربوط به آسایش جسمانی مانند خستگی ، درد ، سردرد ، مشکلات گوارشی
علایم مربوط به افسردگی در زنان به شرح ذیل است :
تغییرات خلق و خوی مانند تحریک پذیری
مسائل بهزیستی عاطفی مانند احساس غم و پوچی ، اضطراب و ناامیدی
تغییرات رفتاری مانند بی علاقگی به انجام کارها ، کناره گیری از مشارکت های اجتماعی و افکار خودکشی
تغییر قابلیت های شناختی مانند اندیشیدن یا آرام صحبت کردن
تغییر الگوی خواب مانند مشکل خوابیدن در طول شب ، بیدار شدن زودهنگام ، خواب زیاد
مسائل بهزیستی جسمانی مانند خستگی مفرط ، بی انرژی بودن ، تغییر اشتها ، تغییر وزن ، درد ، سردرد ، افزایش گرفتگی عضلانی
علایم مربوط به افسردگی در کودکان عبارتند از :
تغییرات خلق و خوی مانند تحریک پذیری ، عصبانیت ، نوسانات خلقی ، گریه
مسائل بهزیستی عاطفی ، مانند احساس بی کفایتی (به عنوان مثال “من نمی توانم کاری درست انجام دهم”) یا ناامیدی ، گریه ، اندوه شدید
تغییرات رفتاری مانند مشکل داشتن در مدرسه یا امتناع از مدرسه رفتن ، دوری گزیدن از از دوستان یا خواهر و برادر ، افکار مرگ یا خودکشی
تغییر قابلیت های شناختی مانند دشواری در تمرکز ، کاهش عملکرد در مدرسه ، افت نمرات
تغییر الگوی خواب مانند مشکل خوابیدن یا خواب زیاد
مسائل مربوط به بهزیستی جسمانی مانند بی انرژی بودن ، مشکلات گوارشی ، تغییر اشتها ، کاهش یا افزایش وزن
علایم می تواند فراتر از تصورات شما باشد .

مجله پزشکی مدیک پاب تنبلی چشم,تنبلی چشم کودکان,سن تنبلی چشم,تنبلی چشم چیست این علایم هفت گانه جسمانی افسردگی ثابت می کند که افسردگی فقط در ذهن شما اتفاق نمی افتد .

علل افسردگی
افسردگی به علل مختلفی از جمله عوامل بیولوژیکی تا عوامل موقعیتی ، رخ می دهد .

علل شایع افسردگی به شرح ذیل است :
سابقه خانوادگی. اگر سابقه خانوادگی افسردگی یا اختلال خلقی دیگری دارید ،بیش از سایرین در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارید .
ضربه روحی در اوایل کودکی : برخی از وقایع بر نحوه واکنش بدن شما به ترس یا شرایط استرس زا تأثیرگذارند .
ساختار مغز : اگر لوب فرونتال مغز شما فعالیت کمی داشته باشد ، ریسک ابتلا به افسردگی دوچندان خواهد بود . با این حال دانشمندان نمی دانند که این اتفاق قبل از شروع علایم افسردگی رخ می دهد یا بعد از آن .
وضعیت پزشکی : برخی شرایط خاص نظیر بیماری مزمن ، بی خوابی ، درد مزمن یا اختلال بیش فعالی- نقص توجه (ADHD) می تواند ریسک ابتلا به افسردگی را افزایش دهد .
مصرف مواد مخدر : سابقه سوء استفاده از مواد مخدر یا الکل از ریسک فاکتورهای ابتلا به افسردگی محسوب می شود.
حدود 21 درصد کسانی که مشکل اعتیاد دارند نیز دچار افسردگی می شوند . علاوه بر این دلایل ،
Read More: https://medicpub.ir/%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.