NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ارتروز زانو
آرتروز زانو چیست ؟
براساس بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۳۰۰ میلیون مورد آرتروز مفصل ران و زانو در سراسر جهان گزارش شده است.

استئوآرتریت یا آرتروز مفصل زانو که معمولا تحت عنوان فرسودگی و پارگی مفصل نیز از آن یاد می شود،

وضعیتی است که در آن ضربه گیر طبیعی بین مفاصل – غضروف از بین می رود ؛ زمانیکه این اتفاق می افتد به دلیل کاهش خاصیت جذب ضربه ای غضروف ، استخوان های مفاصل از نزدیک به هم ساییده می شوند و این مالش و ساییدگی موجب درد ، تورم ، سفتی ، کاهش توانایی حرکت و گاهی تشکیل زواید استخوانی می شود .

چه کسانی به آرتروز زانو دچار می شوند ؟
آرتروز زانو شایع ترین نوع آتروز بشمار می رود . افسردگی اگرچه ممکن است این بیماری حتی در جوانان نیز دیده شود ، احتمال ابتلا به آرتروز در سنین بالای 45 سالگی افزایش می یابد و زنان بیش از مردان مستعد ابتلا به این بیماری هستند .

آرتروز زانو
آرتروز زانو
چه عواملی باعث بروز آرتروز زانو می شود ؟
سن شایع ترین علت آرتروز است و تقریبا همه ما سرانجام به درجه ای از آرتروز دچار خواهیم شد . با این حال ریسک فاکتورهای متعددی خطر ابتلا به آرتروز را در سنین پایین تر تشدید می کنند .

سن
با افزایش سن توانایی بهبود و بازیابی غضروف کم تر می شود .

وزن
وزن شما فشار زیادی روی مفاصل بویژه مفاصل زانو وارد می کند .با هر یک پوند اضافه وزن ، 4-3 پوند فشار بیشتر به زانوها وارد می شود .

وراثت
این امر شامل جهش های ژنتیکی است که فرد را بیش از سایرین مستعد ابتلا به آرتروز می سازد . به علاوه می تواند به علت ناهنجاری های ارثی در شکل استخوان های اطراف مفصل زانو باشد .

جنسیت
زنان 55 ساله وبیشتر بیش از دیگران در معرض ابتلا به آرتروز قرار دارند.

صدمات ناشی از فشار مکرر
معمولا این صدمات ناشی از شغل افراد است

کسانی که مشاغل خاصی دارند و باید فعالیت زیادی داشته باشند فشار بیشتری به مفاصل خود وارد می کنند ؛ زانو زدن ، چمباته زدن یا بلند کردن وزنه های سنگین(55 پوند یا بیشتر) به دلیل فشار مداوم به مفصل ، احتمال ابتلا را افزایش می دهد.

فعالیت های ورزشی .
ورزشکاران رشته های فوتبال ، تنیس یا دوی استقامت احتمالا بیش از دیگران در معرض ابتلا به آرتروز مفصل زانو قرار دارند ؛ لذا این افراد باید برای جلوگیری از آسیب دیدگی احتیاط کنند .

البته شایان ذکر است که تمرینات ورزشی منظم علاوه بر تقویت مفاصل ریسک آرتروز را نیز کاهش می دهد . در حقیقت ، عضلا ضعیف اطراف زانو می توانند باعث بروز آرتروز شوند .

عواملی که باعث آرتروز زانو می شوند
عواملی که باعث آرتروز زانو می شوند
آرتروز زانو چه علایمی دارد ؟
علایم آرتروز زانو عبارتند از :

دردی که در هنگام فعالیت افزایش و در زمان استراحت کاهش می یابد .
تورم
احساس گرما در مفصل
سفتی زانو به ویژه در هنگام صبح و زمانی که برای مدتی نشسته باشید .
کاهش تحرک زانو نشستن روی صندلی اتومبیل ، بالا رفتن ازپله ها یا پایده روی را دشوار می سازد .
سرطان شنیدن صدای سایش یا غژغژ در هنگام حرکت
بدشکلی های زانو
آرتروز زانو چگونه تشخیص داده می شود ؟
تشخیص آرتروز زانو با معاینه فیزیکی توسط پزشک آغاز می شود .

دکتر پس از بررسی سابقه پزشکی ، به علایم بیماری توجه می کند .

سلامت و زیبایی پوست حتما باید مواردی که درد شما را بدتر یا بهتر می کنند به دکتر بگویید تا تشخیص درستی انجام شود .

اگر فرد دیگری در خانواده تان به این بیماری مبتلاست باید با پزشک در میان بگذارید .

مجله پزشکی ممکن است پزشک معالج شما آزمایشات دیگری را نیز تجویز کند مانند :

آزمایش رادیوگرافی با پرتو ایکس که آسیب دیدگی های استخوان و مفصل و همچنین وجود زواید استخوانی را مشخص می سازد .

اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)
My Website: https://medicpub.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.