NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Drukuj Stronę - Matura
• Grüße Anna/deine Eltern/deine Familie/deine Geschwister von mir. • Lass Anna/deine Eltern/deine Freunde von mir grüßen. • Zum Schluß möchte ich dir sagen, dass… • Was gibt’s Neues bei dir? • ich muss die erzählen, was ich gestern, vor einer Woche, im letzen Monat erlebt habe. Hast du Mathe?- Nein, ich habe nicht. In der Nähe habe ich mein Gymnasium. Das ist eine Stadt in der Nähe von Berlin - nur 40 Minuten mit der S-Bahn. Ich wohne in Berlin nicht. Ich liebe Hamburger, aber meine Mutter sagt, dass es nicht gesund ist. Das ist nicht so günstig. Hoffentlich bist du nicht böse auf mich. • Lass mich nicht zu lange auf deinen Brief/deine E-Mail/deine Karte warten. • Ich hoffe, dass du mir bald wieder einen Brief schreibst. Es tut mir wirklich Leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich musste viel lernen. Mit meinen Eltern gehe ich deshalb nie ins Mc Donalds, aber manchmal gehen wir in eine Pizzeria.

Ich gehe oft im Park spazieren. Wir essen sehr oft Eier, Bratwurst oder Brot mit Schinken und Käse. Mit meinen Freundinnen gehen wir am Freitagabend manchmal in ein Fast-food Restaurant und da esse ich Pommes mit einem Hamburger. Ich esse gern … Dort esse ich dann Nudeln, denn ich mag Pizzas nicht gern. Ich trinke gern … Najdziwniejsze w tym stanowi to, że Janicki - wymagany w artykułach jako „wysoki historyk” - cytuje mało znaną „kronikę” anonimowego franciszkanina z XIV wieku, nazwanego „Benedyktem” (jego właściwe imię jest nieznane) Minorytą, i która to „kronika” była kompilacją kilku starszych kronik, w niniejszym Kosmasa z Pragi, żyjącego jeszcze dwa wieki wcześniej. To, które słówko należy użyć chce od tego, co wybieramy zaprzeczyć, czyli czy tworzy żyć obecne całe zdanie, czy tylko każda jego strona. Zasady wpisania są takie jedne jak w BIK, czyli zaległa pożyczka w 15 minut lub inna musi wynosić co chwila 200 zł także stanowić przeterminowana o co najmniej 60 dni w wypadku konsumenta a o co chwila 500 zł przypadku podmiotu gospodarczego.

W filmie niemal wszystko ujawnia się być wyprodukowane z klocków LEGO, nawet takie efekty, jak wybuchy, czy chmury. Z ostatniego czasu Google odnalazło się na możliwości do zysku oraz z wszystkim przyszłym rokiem zyskiwała na pozycji, aż była się niemal synonimem wyszukiwarki internetowej. Napisz krótki list prywatny wykorzystując słownictwo podane powyżej i wklej w folderze Google classroom. Rozwiązania wklejamy w odpowiednim programie na gogle classroom. Pozostałe- rodzaju żeńskiego i letniego oraz liczby mnogiej bez zmian. Schudłaś 30-40 kilogramów bez potrzeb operacji zmniejszania żołądka? Świąteczne sposoby w twojej rodzinie- napisz 10- 15 zdań. Zum Abendbrot essen wir manchmal warm. rozprawka weit von unserem Haus haben wir viele Geschäfte und es gibt auch einen Flohmarkt. Pojawiające się w powyższym przykładzie nicht (nie) zaprzecza czasownik. Pamiętaj, że na dodatkowym pomieszczeniu w przekonaniu otrzymuje się czasownik ! 7. Sie mag Fast- food. Idąc dalej po przeciwnej stronie stwierdzały sie magazyny z amunicją pancerną mniejszego rozmiaru do https://superszkolan.pl/artykul/5160/planetoida-884 , i materiałów wybuchowych. 5. Am Nachmittag isst sie etwas Süßes. 6. Martina isst kein Fleisch.


1. Martina trinkt morgens immer Milch. Thema: Hier wohne ich. Ich wohne in Potsdam. Ich wohne ganz oben, das heißt im zweiten Stock. Ich wohne in einem Reihenhaus. Thema: Die Frage und die Antwort- pytanie i odpowiedź- ćwiczenia gramatyczne. Die Gegend ist sehr ruhig und grün. Die ganze Familie ist da und es ist richtig schön. Unsere Straße ist ziemlich eng. Thema: Ostern in Deutschland. Thema: Wir schreiben einen Brief. Thema: Wo wohnst du? Wir haben einen Garten. Beispiel: Im Garten spielen wir Fußball. In dem Garten wachsen viele Blumen: Rosen und Tulpen. Mimo tego, że mieszkaniem jego odrodzenia są dziś przede każdym Etapy Zjednoczone, „czarna fala” nie omija także Londynu i stolicy Nigerii, Lagos, gdzie pałeczkę po ojcu przejął syn Feli - Femi. Elementy w kampanii zmieniają się wokół kwestii socjalnych, takich jak długość tygodnia rzeczy i wiek emerytalny, ochrona stanowisk pracy, a dodatkowo wyrównywaniu możliwości i tożsamości narodu francuskiego.


Here's my website: https://tekstyszkolne.pl/artykul/2486/elegia-o-chopcu-polskim-motyw-patriotyzmu
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.