NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

1-) ** Cihaz daha öncesinden kullanılmıştır. Kvk isimli firmanın sitesinden imei garanti sorgulama yapıldığında, " 19/11/2023" tarihine kadar garantili olarak gösterilmekte. Ben telefonu 14/12/2021 tarihinde sipariş ettim. 2 senelik garantisi kapsamında faturası düzenlendiğinde başlatılması gerekirdi. Yani 14/12/2023 olarak görünmeliydi.

2-) Cihaz daha öncesinden kullanılmıştır. Cihazda Ayarlar > Pil bölümüne girişte, *SON TAM ŞARJ* Bölümünde " 55 GÜN ÖNCE" şekilde bir ibare mevcuttur.

3-) Cihazı ilk aldığımda, AYARLAR > PİL BÖLÜMÜNE GİRİŞTE görünen * Tam şarj sonrası ekran kullanımı * Bölümünde " 4 Saat kullanıldığı" görünmektedir.

4-) Cihazın 2. İmei numarası sorgulandığında, "Girmiş olduğunuz İMEİ/Seri numarasına ait kayıt bulunamadı." şeklinde bir uyarı İbaresi görünmektedir.

5-) Cihaz Faturalı olarak gönderildiği beyan olunmakla ve faturası düzenlenerek eklenmiş olmakla birlikte; Kvk isimli firmanın sitesinden sorgulama yapıldığında (Fatura Bilgisine ulaşılamadı.) uyarı İbaresi görünmektedir.

6-) Ürünün kulaklığı olması gerekirken, kulaklığı mevcut değildir. Bu durum şahsım tarafından, kargo firması içerisinde ve kutu açılışında başka bir telefonun kamerası ile kayıt altına alınmıştır. Kayıtta başka kişilerin yüz ve ses görüntüleri de mevcut olduğu için ek ile gönderilmeyecektir. Ancak görevli ve yetkili mahkemelere sunabilir halde hazırdır. Şahsım olarak bu durum: Cihaz sağlamsa kulaklık sorun değil denilerek önemsenilmemiş olsa dahi, ihlal olunduğu gerçekliği sabittir.

7-) Cihazın içerisinde ki "CheckR" isimli uygulama ile Cihazın bazı özellikleri test edilmiş olunmakla; Dokunmatik testinde telefonun üst kısmının Dokunmatik özelliği olmadığı, bu özelliğin kullanılamaz halde olduğu görünmektedir. Bununla ilgili olarak ekran videosu alınmıştır. Ekte sunulacaktır.

8-) Cihazın şarjı olağan dışı şekilde hızlı tükenmektedir. Normalde sıfır denilen türde cihazlarda görülmeyecek derecede hızla azalmakta ve tükenmektedir.

9-) Yaşanılan durum tüketici hakem heyetini ilgilendirmekle birlikte 5237 sayılı Türk ceza kanunun 158. Maddesi olan "Nitelkli Dolandırıcılık" suçunun oluşumuna da sebebiyet vermiştir. Bknz' 158. Maddesi: (157( Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. ) (158.(Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.) Keza mevcut durum için; Aslında daha öncesinde kullanılmış halde olan bir ürün, sıfır görünmesi amacıyla özel yöntemlerle ambalajlanmış olup, kullanıcının cihazı sıfır (Daha öncesinde hiç kullanılmış olduğunun) düşündürülerek kandırmak suretiyle menfaat elde edilmesi eylemi mevcuttur.

Keza mevcut durum için; Aslında daha öncesinde kullanılmış halde olan bir ürün, sıfır görünmesi amacıyla özel yöntemlerle ambalajlanmış olup, kullanıcının cihazı sıfır (Daha öncesinde hiç kullanılmış olduğunun) düşündürülerek kandırmak suretiyle menfaat elde edilmesi eylemi mevcuttur.

Cihazın iadesinin kabulünü ve ücretin iadesini uygun durumlar ve yasal şartları bulunduğu nedeniyle talep etmekteyim.

Önemli Not: Görevli ve yetkili mahkemece talep üzerine Cihazın adli incelemeye alınabileceği, durumun tespiti amacıyla cihaz üzerinde inceleme yapılabileceği, Cihazın zaten kullandığı ve sıfırmış gibi gösterildiği anlaşıldığında dosya ücretini, avukatlık ücretini ve ürüne ödenen ücreti yasal faizi ile ödenmesine mahkum edinilebileceği hususu ihtar olunur.

Saygılarımla.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.