NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hur man installerar Android 11 på din Samsung-enhet

Android 11 kan ha varit ute på Pixel-telefoner ett tag - i stort sett sedan Googles online-I/O-evenemang - men som alltid tar det ett tag för den senaste versionen av Android att hitta vägen till andra telefontillverkare. Utrullningen närmar sig dock, och de senaste telefonerna för att få den senaste versionen av Android är Samsungs senaste flaggskeppsenheter. Så om du skakar en Samsung-enhet, gå ner i artikeln för att ta reda på hur du kan leta efter uppdateringen.
Naturligtvis har inte alla telefoner fått uppdateringen ännu, men ett antal av dem kan fortfarande komma åt Android 11 beta. Men det är viktigt att notera att endast vissa personer bör ladda ner betan för sig själva. Det är i allmänhet inte en bra idé att ladda ner betaversionen till telefonen du använder dagligen, och de flesta vanliga människor bör vänta tills den slutliga versionen av programvaran är tillgänglig för din telefon. Det beror på att betaversionen sannolikt kommer att ha ett antal buggar och problem, och kan bryta vissa aspekter av din telefons programvara.
Så här laddar du ner och installerar Android 11, samt hur du kommer åt Android 11 offentliga beta om du är angelägen om att testa det.
Telefoner som är kompatibla med Android 11 och Android 11 public beta Innan du installerar Android 11 är det värt att se till att du har en telefon som faktiskt är kompatibel. Vi har en fullständig och ständigt uppdaterad lista över smartphones med Android 11, men vid lanseringen är endast vissa telefoner kompatibla med Android 11. Kolla vår lista över Android 11-enheter för att se om din telefon är kvalificerad för den uppdaterade versionen.
Men även om du inte har det ännu har du möjlighet att installera Android 11 beta istället. Dessa enheter har tillgång till betaversionen.
Telefoner som är kompatibla med Android 11 public beta - Asus Zenfone 6 - OnePlus 8 OnePlus 8 Pro - Oppo Find X2 - Oppo Find X2 Pro- Oppo Reno 3 4G - Oppo Reno 3 Pro 4G - Oppo Ace 2 - Realme X50 Pro Samsung Galaxy S20 - Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra
Hur man installerar Android 11 Om din telefon har fått grönt ljus för att uppdatera till Android 11 är det väldigt enkelt att uppdatera. Se till att du gör detta under en tid då du inte behöver din telefon, eftersom det kan ta lite tid att slutföra och din telefon kommer inte att vara tillgänglig för normal användning under uppdateringen.
1. Gå till appen Inställningar och scrolla ner tills du ser System. 2. Tryck på System > Avancerat > Systemuppdatering. 3. Tryck på Sök efter uppdatering och sedan på knappen Ladda ner och installera. 4. Du kan också behöva bekräfta att du vill ladda ner och installera det nu, snarare än att vänta på att din telefon ska stå still. 5. www.ipctech.org Använd gärna din telefon normalt medan uppdateringen laddas ner. När den är nedladdad och klar att installera kan du trycka på meddelandet för att påbörja processen. 6. Din telefon kommer att starta om. Uppdatera till Android 11. Din telefon kommer att starta om. Uppdatera till Android 11.
Om du använder en Samsung-enhet, som Samsung Galaxy Note 20 Ultra, är uppdateringsvägen något annorlunda.
1. Öppna appen Inställningar och scrolla ned till Programuppdatering. 2. Tryck på Ladda ner och installera för att kontrollera om du behöver uppdatera. 3. Om det inte finns någon uppdatering som väntar på att installeras, kommer det att stå att din programvara är uppdaterad. Om inte kommer du att uppmanas att ladda ner och installera uppdateringen. 4. Du kan fortsätta använda telefonen normalt medan uppdateringen laddas ner. När den är nedladdad och klar att installera kan du trycka på meddelandet för att påbörja processen, eller välja alternativet som schemalägger uppdateringen tidigt på morgonen. 5. Din telefon kommer att starta om och uppdatera till Android 11 när installationen utlöses. Detta kan ta ett tag, så se till att du inte behöver din telefon.
Hur man installerar Android 11 beta Så du har inte den slutliga versionen ännu, men du är angelägen om att testa Android 11 beta istället. Tack och lov gör Google det relativt enkelt att installera den offentliga betaversionen. Här är en sammanfattning:
1. Gå till Android 11 betawebbplatsen. 2. Tryck på knappen Visa dina kvalificerade enheter. 3. Om du har en kvalificerad telefon bör du se en bild av den med en Opt in-knapp. Tryck på den knappen. 4. Markera lämpliga rutor och tryck på Gå med beta. 5. Du får ett meddelande som talar om att din enhet nu är en del av Android 11 offentliga beta. 6. På din telefon, gå till Inställningar > System > Avancerat > Systemuppdateringar. 7. Det bör finnas en uppdatering tillgänglig. Tryck på knappen Installera.
När uppdateringen är installerad bör du ha tillgång till alla nya funktioner som finns i programvaran. Som nämnts är det viktigt att komma ihåg att det kommer att finnas buggar.

Read More: https://ipctech.org
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.