NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

انواع کمپرسور دندانپزشکی را بیشتر بشناسید
باید بدانید که مالک قبلی، کمپرسور باد را برای چه کارهایی استفاده میکرده است. پس یک کمپرسور مناسب برای دندان پزشکی خود تهیه کنید تا از خرابی ابزارهایتان در امان بمانید. و دلیل آن این است که ذرات آب پس از با قطعات باعث پوسیدگی و پایین آمدن راندمان و دقت دستگاه می گردد. پس از انجام این کار، آن اعداد را با رتبه بندی داده شده توسط سازنده مقایسه کنید. لازم به ذکر است که در این گونه از کمپرسورها سه فرایند مکش، تراکم و تخلیه در آن واحد و به صورت همزمان انجام میشود که برای سایر کمپرسورها این گونه نیست. در این کمپرسورها هوا به داخل سیلندر مکیده میشود، پیستون هوای محبوس شده را تا حدود 120 psi فشرده میکند و سپس هوای فشرده به مخزن ذخیره سازی هدایت میشود. در این کمپرسورها هوا به داخل سیلندر مکیده میشود و یک پیستون هوای محبوس شده را تا حدود 120 psi فشرده میکند (دقیقا مانند کمپرسور تک مرحلهای). سوئیچ فشار قطعه ای است که بر خاموش و روشن شدن کمپرسور نظارت می کند. کمپرسور مخصوص دندانپزشکی : باعث کنترل و روشن و خاموش شدن چراغ یونیت دندانپزشکی میشود. همچنین میتوانید قبل از تهیه هرگونه کمپرسورباد دندانپزشکی در وهله اول اطلاعات مورد نیاز در خصوص ویژگیهای آن را به دست آورید.

در حالیکه مطبها و آزمایشگاههای بزرگ دندان پزشکی به کمپرسوری با توان حداقل 5 اسب و مخزن های 200 لیتر به بالا نیاز دارند. ۲- به چه میزان هوا نیاز دارید؟ حتما میدانید که جلب اعتماد و رضایت بیماران به چه میزان سخت است. سکوت و آرامش محیط درمان نیز یکی از عوامل مهم رضایتمندی بیماران و حفظ کیفیت خدمات رسانی است، که به دلایل مختلف از جمله محدود بودن فضا در مراکز دندانپزشکی، همواره یکی از دغدغه های اصلی دندانپزشکان در سراسر دنیا محسوب می گردد. بدون روغن بودن این دستگاه سبب شده است تا در هنگام کار کردن صدای بسیار کم و حتی ناچیزی را تولید کند و این امر از اصلی ترین ویژگی های کمپرسور دندانپزشکی به شمار می آید چرا که بهترین گزینه برای استفاده در فضای مطب می باشد. اما سوال اصلی این است که بهترین کمپرسور دندانپزشکی را از کدام شرکت میتوان خرید؟ در هنگام خرید کمپرسور همواره انتخاب بهترین و معتبرترین فروشگاه برای خرید کمپرسور بسیار حائز اهمیت است. یکی از فاکتورهای مهمی که در هنگام انتخاب کمپرسور باید دست دوم در نظر گرفت یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن آن است؛ انواع مختلف کمپرسور باد از طریق چرخهی فشرده سازی کار میکنند.

اگر کمپرسور شما به شکل قابل حمل طراحی شده باشد، در تصمیم گیری در مورد محل قرارگیری و زمان جابهجایی آن گزینههای بیشتری خواهید داشت. کمپرسور مخصوص دندانپزشکی تصمیم گیری در مورد انتخاب کمپرسور جدید یا دست دوم ، ابتدا اولویتهای خود را تعیین کنید. از طرفی با وجود شیوع بیماریهای همه گیری مثل آنفولانزا و کرونا، عدم وجود کمپرسور دندانپزشکی مناسب در یک کلینیک اشتباه محض بوده و خسارتهای جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. الکتروموتوری که در کمپرسور دندانسازی استفاده می گردد حتما باید اویل فری (Oil Free) باشد و طبق مقررات وضع شده بر مراکز درمانی، استفاده از کمپرسور معمولی در دندانپزشکی ها کاملا ممنوع گردیده است. کمپرسور ادامه بی صدا چیست؟ هنگام خرید کمپرسور دست دوم ، لازم است که تاریخچهی سرویس را به طور دقیق بدانید. لازم به ذکر است که اصطلاحات «تک مرحلهای» و «دو مرحله ای» بیشتر از تعداد سیلندرها به تعداد چرخههای فشرده سازی اشاره دارد.به طور معمول کمپرسورهای هوا از دو سیلندر برای ایجاد تعادل مناسب هوا استفاده میکنند. کارکنان کارخانههای اتومبیل سازی میتوانند از کمپرسورهای هوای دو مرحلهای برای تامین هوای پرقدرت لازم برای پیچ کردن، بلند کردن، رنگ آمیزی، روغن کاری و سایر موارد مشابه استفاده کنند.

این کمپرسورها دارای دو پیستون هستند تا هوا را بیشتر فشرده کنند. این کمپرسورها دارای صدای بسیار کم به میزان 56 دسی بل می باشند. اما امروزه ما حتی در مدل های معمولی این دستگاه ها شاهد تولید صدای کمتر با استفاده از مکانیزم انتقال قدرت تسمه در موتور و همچنین سایر وسایل کمکی می باشیم. همچنین این کمپرسور تنها یک عدد موتور با قدرت 750 وات دارد. یکی از مهمترین این دستگاهها، کمپرسور باد دندانپزشکی بیصدا است. مهمترین نکته در مورد محل قرارگیری کمپرسور هوا نوع منبع مصرفی آن است. میزان هوا دهی کمپرسور باید بیش از میزان مصرف تجهیزات باشد تا به کمپرسور فشار وارد نشود. دوو یکی از برندهای مطرح تولید کننده تجهیزات کارگاهی و صنعتی است که به دلیل کیفیت و طول عمر بالای تولیدات خود طرفداران زیادی دارد. ۱- قبل از استفاده از دستگاه از مناسب بودن قدرت آن برای کار مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید زیرا انتخاب صحیح و نگهداری اصولی تضمین کننده کارآیی بالا و افزایش بهره وری دستگاه می شود.My Website: https://notes.io/SQHQ
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.