NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

HISTORIA ANTYKULTURY - POJĘCIA PODSTAWOWE
Kolejne pytanie, jeśli pan pozwoli, merytoryczne. Dołącz do wszelkiego obrazka swoje dwa kolejne przymiotniki opisujące miejsca. Dla rekrutera nie ma nic nudniejszego niż kredyty akapit, w jakim krok po kroku wyliczasz kolejne miejsca pracy czy - co gorsza - przytaczasz nieistotne fakty z czasów studiów. Rodzaj studiów - kierunkowe. Aby pracować w obecnym zawodzie, nic nie musisz być certyfikatu specjalnych studiów informatycznych czy plastycznych. Plany zagospodarowania przestrzeni zostały zaprojektowane tak, by chronić siedliska dzikiej przyrody również zawierały zapisy o poszanowania „świętego niemieckiego lasu”. Stanowi także metoda działania wstępnego nowotworów, które przedtem nie zostały zaklasyfikowane do środka chirurgicznego. Osobliwe struktury budowano na niemal każdych kontynentach, w ostatnim ponad w Europie, która przechowuje w sobie wiele tajemnic. Jeśli przyzwyczaimy się, że przed zakrętem używamy także przedniego hamulca, więc w razie niebezpieczeństwa i go weźmiemy, dzięki czemu unikniemy poślizgu tylnego koła. Temat: Dane o prehistorycznym zabytku Stonehenge. Temat: Describing things. Opisywanie rzeczy. 117 z podręcznika Describing places (Opisywanie miejsc). 1. Rozwiąż zadania z przepisu ze str. 3. Wykonaj zadania Revision 9 ze części 118 podręcznika. 2. Wykonaj zadanie 5, 6, 7 str. 2. Wykonaj zadanie 1, 2, 3, 4, 5 Unit 9 Lesson 1 w ćwiczeniach. 7. Ćwiczenia s. 71 - wykonaj Ex.

5. Ćwiczenia str. 74 - Ex. 2. Wykonaj ćw. 3 ze str. 2. Wykonaj zadanie 1, 3, 4, 5 Unit 9 Lesson 3 w ćwiczeniach. 2. Stwórz ze słuchu kolejno zadanie 2 i 3 str. 3. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 ,4 UNIT 9 Lesson 2 w ćwiczeniach. Podobało mu się - bo lubi gadżety - zajęcie ze smartfonem. 2. Przeczytaj artykuł o Stonehenge ze str. 3. Przeczytaj artykuł o Stonehenge ze str. 7. wypracowanie . 7 - Widząc na obrazki uzupełnij tekst o wakacjach chłopca. 5. Ex. 5 - Uzupełnij badania i zareaguj na pytania. 1-2 - Przeczytaj artykuły i zdaj na badania. 3. Zdaj na pytania pod tekstem str. 4. Odpowiedz na badania pod wpisem na str. 1. Podręcznik str. 115 Ex. 1. Podręcznik str. 112 Ex. 1. Wykonaj wszą stronę 112 i 113 w przepisie. 2. Wykonaj ćw. 1-2, 4-5 str. 1. Wykonaj ćw. 1 ze str. 1. Wykonaj wszą stronę 110 w podręczniku. 1. Zapoznaj się z modelami w przepisie na str.236-241. 1. Zaznajom się z przypadkami w przepisie na str.


3. Zaznajom się z instrukcjami w tabelce look. 1 - Zapisz nazwy krajów, przeczytaj tekst. 6. Ex. 9 - Uzupełnij nazwy krajów. 8. Ex. 9 - Uzupełnij nazwy krajów. 6. Ex. 6 - Uzupełnij zdania dobrą formą Past Simple słów z nawiasu. 4. Ex. 6 - Uzupełnij zdania dobrą formą Past Simple słów z nawiasu. 5. Ex. 5 - Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z ramki. 6. Ex. 5 - Uzupełnij tekst słowami z ramki. 2. Uzupełnij w szkoleniach str. Książka/ małe ćwiczenia str. 1. Przepisz słówka ze str. 3. Ćwiczenia str. 76 - Przeczytaj i zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 123. Ćwiczenia sprawdzimy przy następnej sesji Zoom online. 3. Ex. 4 - Zapisz w zeszycie daty podróży Boba. 3. Ex. 3 - Zapisz daty słownie. 2. 3 - Opowiedz o własnych wakacjach w ostatnim roku. 2. Ex. 3 - Opowiedz o swoich wczasach w minionym roku. 5. Ex. 7 - Patrząc na obrazki uzupełnij artykuł o wakacjach chłopca. 1. Ex. 1 - Uzupełnij zdania formą czasu przeszłego czasowników z ramki. 3. Ex. 5 - Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z ramki. 4. Ex. 6 - Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika. 1. Ex. 3 - Posłuchaj, kto wybiera się na przygodę z Bannister Team?

3. Ex. 3 - Posłuchaj, kto określa się na wyprawę z Bannister Team? Cechy charakteru: sumienna, pracowita, pilna, wrażliwa, uczuciowa, zdolna do wyrzeczeń i zaangażowań, uparta, wytrwale sięgająca do końcu, ambitna, lekkomyślna, odważna, próżna, koleżeńska, uczynna, podatna na coś przyrody. 2. Do realizacji celu, o jakim mowa w ust. Zapraszamy do kontaktu z znajomym działem han- dlowym, który udzieli Państwu pomocy, doradzi i ulży w działalności zamówienia. Jak dał, "w obliczu olbrzymich strat wojennych, jakie poniosła cała Polska, cieszy każdy obiekt, który odsyła do kraju". Szczególnie znaczące istnieje obecne , że można wielokrotnie odsłuchać, jak wymawiać dane słowo. Jedno słowo jest extra. 7. Ex. 6 - Wybierz odpowiednie słowo. Niezależnie od statusu praw majątkowych, należy przestrzegać prawa osobiste twórców i wykonawców. Muzykę, do słów Marka Dutkiewicza, skomponował Romuald Lipko - drink spośród najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatnich dziesięcioleci. 1 ze str. 114 i podpisz obrazki. 4. Wykonaj ćw. 5 i 7 ze str. 6. Wykonaj ćw. 6, 7 ze str. 10, 11,12 ze str. 1. Powtórz materiał z punktu: „Graniastosłupy” na str.


Website: https://sprawdzianyszkola.pl/artykul/2314/opowiadanie-o-wybranym-wydarzeniu-z-lektury-tajemniczy-ogrod
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.