NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Biết role ạ-Role là nhập vai vào nhân vật mà bản thân hướng tới

__ Profile__
Tên: Haruhi
+ Haruhi nghĩa là mặt trời mùa xuân cũng giống như tôi một kẻ yêu thích mùa xuân và căm ghét sự lạnh giá...
Giới tính: Nữ
Vũ khí: Những chiếc dao găm luôn được giấu dưới váy là vũ khí của tôi
Loài: Hồ ly
Tuổi: 300 tuổi
Ma thuật(tối đa 4):
1.《 Ma thuật bảo thạch 》
• Đây là một dạng ma thuật mà người dùng sẽ truyền sức mạnh vào 1 viên ngọc.
+ Thời gian hồi: 1 ngày
+ Thời gian sử dụng: 5 tiếng
+ Di chứng: Không có
+ Điểm mạnh: Càng về sau tùy vào người sử dụng sức mạnh của viên ngọc sẽ tăng lên.
+ Điểm yếu: Nếu truyền quá nhiều ma lực cơ thể tôi sẽ gặp phải những cơn đau mạnh và đôi khi sẽ là co giật.
2.《 Ma Nhãn 》
+ Thời gian hồi: 1 tiếng
+ Thời gian sử dụng: 20 phút
+ Di chứng: Mắt bị giật đôi khi sẽ mắt sẽ bị mỏi.
+ Điểm mạnh: Nhìn thấu được những suy nghĩ của con người và có khả năng nhìn xa.
+ Điểm yếu: Không có
3.《Ma Thuật Tẩy Não 》
+ Thời gian hồi: 5 tiếng
+ Thời gian sử dụng: 1 tiếng
+ Di chứng: Đau đầu nhẹ
+ Điểm mạnh: Làm đối phương quên đi 1 ký ức mà bản thân muốn.
+ Điểm yếu: Mất khá nhiều thời gian để thực hiện.
4.《 Rune 》
• Những ký tự mà khi được viết ra, chúng sẽ tự động nhận diện phép thần bí tương ứng với ý nghĩa mà chúng đại diện .
+ Điểm yếu: Tốn thời gian nhưng đối với người thạo có thể sẽ rút ngắn thời gian
Người của vùng: Devious
Ứng chức vị nào của vùng: Người giữ kỷ luật vùng Devious
Đặc điểm nhận dạng:
• Chiều cao: 1m7
• Cân nặng: 42kg
• Màu tóc: Đỏ
• Màu mắt: Trắng và đỏ
• Mái tóc đỏ dài mượt mà cùng đôi mắt 2 màu hiếm có đã tạo ra điểm nhấn đặc biệt cho cô ta.
Tính cách:
• Cô ta là một người nghiêm túc trong công việc, ghét những kẻ lười biếng và vô tổ chức
• Cô ả là một người khôn khéo và tinh ý nên rất được lòng mọi người xung quanh.
Tiểu sử nhân vật:
• Sẽ cập nhập sau
Sở thích:
• Cô ta thích những thứ đẹp đẽ và quý giá.
• Đồ ngọt là thứ mà ả thích nhất
Sở ghét:
• Sâu bọ con trùng vì chúng thật kinh khủng
Một vài fact của nhân vật:
• Cô ả có lòng tự trọng rất cao
Char/Oc:
#tìm_nguồn
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.