Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Oguzhantemiz
Çoğunlukla bir genel blogun içerisinde teknoloji, moda, magazin, sağlık vb. kategorilerde içerikler yer alabilir. Konu sınırlaması olmayışı nedeniyle genel blog çok daha büyük ve genel bir kitleye hitap etmektedir.
Genel blogların hedef kitle yelpazesinin geniş olması bu blog türü geliştiricileri için hem bir avantaj hem de bir dezavantajdır. Nitekim belli bir kitleye hitap eden blogların daha başarılı oldukları büyük bir gerçek.
Birden fazla kategoriye sahip olan genel bloglar ekiple meydana getirilmelidir. Kişisel blogların aksine genel blog yapıları tek kişinin altından kalkabileceği bloglardan değildir.
Genel bloglar içerisinde barındırdıkları içeriklerle çok büyük kitlelerin dikkatini çekmeyi başarabilmelerinden dolayı reklam alma potansiyeli en yüksek blog türlerindendir. Günlük kullanıcı sayısının çok fazla olması ve gösterim sayılarının yüksek olması genel blogların
İnternet tarihinin ilk blogu kabul edilen, 1994 yılında üniversite öğrencisi Justin Hall tarafından açılan “Justin’s Links from the Underground” da aslında web ortamında tutulan bir günlükten ibarettir.
Bir blogun tasarımı, kimliğini ve içeriğini yansıtacak şekilde içerikle alakalı olmalıdır. Bu sayede sayfalar arasında gezinen bir kullanıcı, yansıtmak istediğiniz atmosferin içine daha kolay bir şekilde çekilir. Tasarım konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sadeliktir. Göz yoran, aranılan bilgiye ulaştırmayı zorlaştıran karmaşık tasarımlar, kullanıcıların uzaklaşmasına neden olabilir.
İnternet ile ilgili ciddi bir araştırma kurumu olan Jupiter Research'ün 2005 yılında yaptığı bir araştırmasına göre, blog sitesi sahiplerinin yarısının yıllık geliri 60.000 doların üstünde; blog okuyanların %60'ı erkek ve blog okuma alışkanlığı olanların %73'ü 5 yıldan uzun süredir internet bağlantısına sahip. Blog okuyanların %28'i blog okumak için RSS kullanıyor. 2005 sonunda yapılan başka bir araştırmaya göre de internet kullanıcılarının %38'i blog kelimesinin anlamını bildiklerini, %27'si ise blog okuduklarını belirtmiştir. Oguzhantemiz nabzını tutma misyonundaki Technorati'nin istatistiklerine göre, günde 50.000'den fazla yeni blog sitesi yaratılıyor.

Hızla büyüyen ve ciddi bir akım haline gelen blog dünyasında, İnternetin devlerinden Yahoo! da 2005 yılının Mart ayında kendi blog sistemi Yahoo! 360'ı açtığını ilan etmiş, ancak 2012 yılında ise Yahoo!'nun verdiği bu hizmet Yahoo! tarafından sonlandırılmıştır.

Here's my website: https://oguzhantemiz.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.