NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Streetbox
Moda yaratmak veya modayı takip etmek temel bir ihtiyaç değildir fakat kendi özgün karakter ve kişiliğini yansıtabileceğin, kendini anlatabileceğin ve başkalarından farkını ortaya koyabileceğin geniş ve ucu bucağı olmayan bir alandır.Günümüzde insanlar ihtiyaç kelimesini genelde fiziksel ve somut şeyler için kullanıyor fakat kaliteli bir yaşam için ruhsal ihtiyaçların da tatmin olması gereklidir. Modanın çıkış noktası da bunu hedef alır; özgün olmak…Kısaca kendini gerçekleştirme yolunda modadan yardım alabilirsin.
Tarihteki ilk moda tasarımcısı Charles Frederick Worth 1846’da İngiltere’de doğmuştur. Charles Frederick müşterileri ayağına getirmeyi ve kendi tasarımları yapıp onları giydirmeyi başaran ve terzilik anlayışını yıkan ilk modacıdır. İlk haute couture’u başlatmıştır. Haute couture’ün kelime anlamı kişiye özgü olarak yapılan modern kıyafet anlamı taşır. Ayrıca markasını etiket olarak kullanan ilk moda tasarımcıdır. Yılda dört defa defile düzenlemiş, model kullanmıştır.2017 verilerine göre Giorgio Armani dünyada en çok kazanan moda tasarımcısıdır. 8.5 milyar dolarlık büyük bir servete sahiptir. Küçük yaşta başka tasarımcıların yanında çalışmaya başlayan Armani, Sergio Galeotti’nin de yardımıyla kendi firmasını kurmayı başarmıştır.Farklılıkların kadını Coco Chanel kadınların korseler giydiği, göğüslerin kabartıldığı ve şişik elbiseler giydiği o dönemde ilk sigara içen, ilk saçlarını kesen ve ilk pantolon giyen kadındır. Beyaz olmanın soyluluk olduğu dönemde bronzlaşarak dolaşmış ve bu akımı başlatmıştır.

Günümüzde, tekstil sektörü ve giyim ile özdeşleşen moda, Latince modo kelimesinden gelir hemen şimdi anlamı taşır. Modanın, İtalyancadaki kelime anlamı; süslenme özentisi ya da değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik olarak geçmektedir.
Bu tanımlar modanın zaman içinde gerçek anlamından uzaklaştığını gösteriyor. Moda bilinen anlamıyla sadece, dönemin popüler giyim tercihleri ve trendleri anlamına gelmez. Bugün çoğumuz için moda, yalnızca giysi ve aksesuar anlamına geliyor. Oysa bu kavram sadece tekstil sektörü ile ilişkili değil. Moda; sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yemek, iç mimarlık, mimari, bahçe bakımı, televizyon, sinema gibi konuları; daha doğrusu, duyuları uyaran her şeyi içine alır. Gene de, bu değişimin mantığı anlaşılabilir. Tarihte, belirli bir çağa ait olan giyim stili kayıtlara moda diye geçiyor. Giyim alışkanlığı; yaşanan anın havası ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Bazı diğer kaynaklar ise modayı, giysi, etiket, davetler ve diğerlerinin günlük alışkanlık veya stili ve giyimin, davranışların vb. özellikle seçkin veya seçkin olmak için yapılanan bir toplum tarafından geleneksel kullanımı şeklinde tanımlamaktadır.
Moda da belirleyici husus büyük giyim firmaları ve tekstil alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerdir. Bugünkü anlamıyla modaya (sadece giyim endüstrisi) etki eden en önemli unsur geçen senelerde moda olan renk ve kumaşlardır. Bir kere moda olan bir renk ve kumaş mutlaka ilerleyen yıllarda tekrar moda olacaktır. Çünkü büyük şirketler modayı sadece elinde kalan iplik ve kumaşları daha yüksek bir fiyata satmak için kullanmaktadır. Örneğin bu yıl kırmızı moda bir renk diyelim, sektördeki firmalar bolca bu renkte, iplik ve kumaş ürettiler. Bu renkte iplik ve kumaşlar müşteriler tarafından tamamen tüketilirse ne âlâ, ancak bu üretilen iplik ve kumaşlar yeteri kadar tüketilmez ise bunlar elbette atılmıyor, depolarda bekliyor. Ta ki kırmızı renk, iplik ve kumaşlar tekrar moda olana kadar, burada belirleyici faktör elde kalan kırmızı renk mamul miktarının büyüklüğü, eğer miktar büyükse o renk daha kısa bir sürede tekrar moda olacaktır, çünkü depolamakta bir maliyet gerektiriyor. Streetbox çıkarılacak bir husus varsa; o da modanın çokta önemsenecek ve dikkate alınacak bir şey olmaması gereklidir.

Read More: https://www.streetbox.com.tr/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.