Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Khóa học SEO hiêu quả DGM.com lung linh
Hiện Việt Nam có hơn 41 triệu người dùng Internet và hơn 70% trong số đó sử dụng công cụ tìm kiếm để tham khảo thông tin quyết định mua hàng, và 92% trong số đó sử dụng Google. Nhờ vậy, Google trở thành nơi tập hợp lượng lớn khách hàng tiềm năng cho bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào.


"Bạn không thể bán hàng, nhưng đối thủ cạnh tranh của bạn ngày càng giàu có!"
Bạn chắc chắn không muốn điều đó, phải không? Bạn cần một cách để khách hàng thấy mình đi trước đối thủ, mua hàng từ doanh nghiệp của bạn và tăng lợi nhuận.

Các Khóa Học SEO Hiệu Quả tại Trung Tâm Đào Tạo SEO - DGM Việt Nam sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu “không tưởng”. Với 36 giờ đào tạo SEO chuyên sâu và 1 năm trung tâm đào tạo SEO - cam kết hỗ trợ doanh nghiệp thực sự của DGM Việt Nam, bạn sẽ được trao quyền để đưa trang web của mình lên đầu kết quả tìm kiếm của Google, thu hút nhiều sự chú ý từ khách hàng và tăng doanh thu.
https://www.youtube.com/watch?v=s4tn0DKb-uA
Cam kết hỗ trợ
Trung tâm đào tạo SEO HCM - DGM Việt Nam cam kết hỗ trợ học viên một cách đa dạng sau khi hoàn thành khóa học, đảm bảo học viên có thể áp dụng những gì đã học về SEO vào thực tế.

Học viên được tư vấn kỹ lưỡng để hiểu được tầm quan trọng của SEO.
Gia sư trước lớp kiến thức giúp học sinh tiếp thu tốt hơn.
Theo dõi từng học sinh để đảm bảo các em hiểu bài.
Học viên được hỗ trợ để đưa ngay kiến thức SEO của mình vào thực tế.
Tham dự các buổi offline để bổ trợ kiến thức về digital marketing
Đối tượng học SEO
Các nhà đầu tư, giám đốc công ty (bao gồm cả công ty SEO và thiết kế web).
đào tạo seo miễn phí Trưởng phòng Kinh doanh, Tiếp thị, Nhân sự… mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.
Lập trình viên, SEO, webmaster, MMO đều muốn học SEO một cách bài bản và chuyên nghiệp.
Bán hàng, Tiếp thị, Nhân sự.
Các nhà báo, biên tập viên báo chí và truyền hình muốn nâng cao kỹ năng của họ và viết các bài báo hấp dẫn.
Những người đam mê tiếp thị trực tuyến nói chung và SEO nói riêng.
Nội dung khóa học
Tổng quan về Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm
Bạn sẽ học các khái niệm cơ bản và chung nhất về SEO, lịch sử của SEO, hiểu cách các công cụ tìm kiếm hoạt động và hiểu các yếu tố xếp hạng. Đây là một chương rất quan trọng trong khóa học nếu bạn mới làm quen với SEO. Nếu bạn đã làm SEO trước đây, bạn cũng nên xem lại để hiểu tất cả các khái niệm. Bạn sẽ học:

Khái niệm từ khóa, lưu lượng truy cập, liên kết.
Quy trình SEO khác nhau đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.
Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và kết quả tìm kiếm quảng cáo AdWords.
4 tiêu chí quan trọng trong SEO.
11 thay đổi lớn trong lịch sử SEO.
Tại sao nội dung trùng lặp là vấn đề tồi tệ nhất và khiến trang web của bạn bị loại.
Các yếu tố xếp hạng này không liên quan gì đến từ khóa.

dgm 01
Địa chỉ : Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Email : [email protected]

Hotline : 0888009922
Here's my website: https://dgm.vn/khoa-hoc-seo-hieu-qua/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.