Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

kalca protezi Ankara
karpal tünel Ankara

Dizinde kireçlenme olan hastalara diz protezi uygulanabilir. Ağrısı şiddetli olan, günlük aktiviteleri kısıtlanan ve bu ağrıları diğer yöntemlere cevap vermeyen hastalarda diz protezi önemli bir seçenektir.

Dizde Kireçlenme Olan Hastada Süreç Nasıldır?

Esas şikayet ağrıdır. Ağrı zaman içerisinde yavaş yavaş artış gösterir ancak süreç içerisinde zaman zaman akut ataklar gösterir. Akut ataklar sırasında dizde kızarıklık ısı artışı, şiddetli hassasiyet olur, yatağa bağlı kalınır. Dizde kireçlenme nin başlangıç dönemlerinde ağrı aktiviteyle artar ve istirahatle ağrı azalır. Ancak zaman geçtikçe dizdeki dejeneratif süreç ilerledikçe ağrı sürekli hal almaya başlar. Giderek yürüme mesafesi kısalır. Ağrısız yol yürüyemeyecek hale gelir. Daha ileri dönemlerde ise geceleri de ağrılar olmaya başlar ve kişi artık kronik ağrısı olan ve ağrıları nedeniyle sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan bir hasta durumuna gelir. Kullandığı ilaçlar nedeniyle böbrek, karaciğer, mide, barsak sorunları ortaya çıkar. Hastalık komplike bir hal alır. Günlük aktiviteleri kısıtlanır sosyal hayattan soyutlanır. Zaman içinde eklemlerde şekil bozuklukları ve O- bacak gibi eğrilikler oluşur. Ağrıya bağlı değişik yürüme şekilleri görülür ve bunun sonucunda vücudun değişik yerlerinde de ağrılar ortaya çıkar. Bel ve kalça ağrıları da görülmeye başlar.

Dizde Kireçlenme Neden Olur Kireçlenme Olunca Eklemde Ne Olur?

Diz ekleminde herhangi bir nedenle inflamasyon ( mikropsuz iltihap = kandaki bazı elemanların bir olaya tepki olarak bölgeye gelmesi sonucu sıvı birikimi ) olduğunda ve bu durum bir süre kalıcı olduğunda eklem kıkırdağında destruksiyona yani bozulma- aşınmaya yol açar. Eklem kıkırdağı kendini yenileme özelliği olan bir yapı değildir ve süreç başladığında sürekli ilerler. Normalde kaygan ve pürüzsüz olan eklem kıkırdağında zedelenme olduğunda incelir ve altındaki kemik dokuya kadar hasar ilerler. Bir süre sonra kıkırdak doku tamamen kaybolduğunda altta yer alan kemikler açığa çıkar ve birbirine sürtmeye başlar. Açığa çıkan sinir uçları uyarılır şiddetli ağrılar olur eklemlerden sürtünmeye bağlı kıtırtılar duyulur. Zamanla hareketler kısıtlanır ve bacakta şekil bozuklukları gelişebilir.
My Website: https://orto-akademi.com
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.