Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Game thủ Free Fire kiện Liên Minh Huyền Thoại và Tốc Chiến vì nạp thẻ FF quá nhiều
Mới đây, Ezreal là một trong những vị tướng không may bị người chơi Việt dọa đâm đơn kiện vì cáo buộc ăn cắp nhân vật game khi nạp thẻ free fire. Cụ thể, người chơi game Survival Games (xin phép được giấu tên) đã lên tiếng khẳng định: "Izfaq trong Liên Minh Huyền Thoại đã đánh cắp Maxim trong FF. https://naptienff.com/free-fire-khong-chi-tai-khoan-hack-vinh-vien-bi-cam-ma-cac-thiet-bi-dung-de-gian-lan-cung-bi-cam/ ta hãy lên án hành động này vì liên minh và yêu cầu FF Fair. Hãy nhìn vào mặt của Izfak và Max. "
Tuy nhiên, Ezreal không phải là vị tướng duy nhất bị game thủ Việt Nam truy tố. Trước đó, do dính nghi án trộm tướng, nhiều tướng Liên Minh Huyền Thoại và Tốc Chiến đã trở thành nạn nhân của một số game thủ Việt.
Alistar không bị tố “sao chép” nhân vật nhưng lại bị game thủ Việt tố cáo là sao chép trang phục Alistar Bò Sữa, là sản phẩm nhái lại skin game của họ (người chơi game sinh tồn). "Skin Alistar bò của Alliance:" Rapid War "đã ăn cắp skin FF mà không được phép. Chúng ta hãy lên án hành động của liên minh:" Rapid War "."
Các game MOBA không còn cho rằng Wukong đen tối hơn Alistar, và hoàn toàn có thể nhân bản các nhân vật trong game. "Mọi người đều khẩn trương
Hôm nay mình phát hiện ra game "League: Fist of Speed" không chỉ sao chép trang nạp thẻ free fire mà cả game yêu thích của mình là "Mobile Legends: Explosion", không chỉ bắt chước ngoại hình của Ngộ Không, mà còn bắt chước cả công nghệ của Ngộ Không nữa. tướng trong thế giới di động. Truyền thuyết, tôi sẽ tóm tắt lại sau ... "
Zhao Xin
Khi Tiêu Chiến mới chỉ tiến hành Alpha test tại thị trường Đông Nam Á (không có Việt Nam), một số game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã cho rằng tướng Liên Minh Huyền Thoại Xin Zhao: Tạch Chiến chỉ là bản nhái của Triệu Vân.
"Nhân vật bên trái Free Fire được phát hành vào năm 2017. Akali Rework thường xuyên của giải đấu đã được ra mắt vào năm 2018. Điều này chứng tỏ rằng LoL đã sao chép các hình ảnh bản quyền của napthe vn mà không có sự cho phép của NPH Free Fire. Vậy theo bạn có đáng không kiện LoL? ”.
Leesin và Yasuo
Một số game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã chỉ ra hai cái tên Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến ăn cắp ý tưởng của Liên Minh Huyền Thoại. Cụ thể, người chơi này cho rằng Li Xin là bản sao của Raz, và Yasuo đã ăn cắp ý tưởng của Ryoma trong Liên Quân Mobile.
Trên đây chỉ là một số vị tướng tiêu biểu Tốc Chiến và Liên Minh Huyền Thoại, game thủ Việt cho biết đã sao chép hoặc làm nhái một số tựa game của họ. Tuy nhiên, nội dung của những bài báo xin thoát nói trên có thể được tạo ra với mục đích “nạp free fire” để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vì vậy, cộng đồng hãy bình tĩnh và thận trọng trước những bài báo như vậy để tránh rơi vào bẫy do một số đối tượng giăng ra.
Read More: https://naptienff.com/free-fire-khong-chi-tai-khoan-hack-vinh-vien-bi-cam-ma-cac-thiet-bi-dung-de-gian-lan-cung-bi-cam/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.