Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Bất chấp khoảng cách xa, do "Nạp thẻ Free Fire", game thủ vẫn vượt quãng đường gần 2.000 km
Chuyện tình vượt mọi "thời gian và không gian" đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi gần đây trong group cộng đồng napthe vn.
Là một trong những nhóm game hấp dẫn nhất làng Game Việt, Free Fire không chỉ giữ được thế cân bằng với PUBG Mobile về chất lượng gameplay mà còn đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng game. Người chơi đưa ra vô số câu chuyện về giận dữ, giận dữ, tình yêu và sự độc hại xung quanh trò chơi để thảo luận, tranh cãi hoặc tiết lộ lẫn nhau.
Tuy nhiên, nhóm không chỉ có những bài viết "tiêu cực" như vậy mà vẫn còn rất nhiều câu chuyện đẹp của game thủ được cộng đồng chia sẻ. Đặc biệt, ít ai ngờ tựa game bắn súng sinh tồn này lại cho phép người chơi tìm được một nửa của mình. Thậm chí, có một tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về thời gian và không gian, để hai trái tim cùng chung nhịp đập đến được với nhau. Một trong số đó là bài chia sẻ của thành viên Facebook Pham HB trên cộng đồng nạp thẻ ff, được cộng đồng mạng đánh giá cao:
Và chính thức gặp nhau vào ngày 17/1.
Cảm ơn em đã đến với anh không ngại khoảng cách. Bên nhau những ngày tháng không bao giờ quên. Năm nay là cái Tết vui nhất trong đời vì được ở bên em. Anh hứa năm sau sẽ không còn là người đón cậu ở cổng sân bay nữa. Vài năm nữa, anh sẽ đón em qua cửa nhà em.
Tôi mến bạn"
Tưởng chừng câu chuyện này chỉ nằm trong trang tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ngoài đời, vẫn có một số người tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn, đặc biệt là qua game. Bài đăng ngay lập tức gây được sự đồng cảm và chúc mừng từ cộng đồng. Có lẽ game thủ Free Fire cũng hơi ngán ngẩm khi nhìn thấy những bài viết chỉ mang tính chất vạch mặt nhau và hài lòng với niềm hạnh phúc của người chơi may mắn này.
Nhiều người cho rằng, tìm được nhau giữa “cuộc sống bộn bề” này còn khó chứ đừng nói đến một thế giới ảo như Free Fire đến với nhau. Vậy đó, game có thể ảo nhưng tình người là thật, nhưng nếu là thật thì khoảng cách không gian và thời gian không còn ý nghĩa nữa.
Dù những lần chạm trán giữa hai game thủ này không nhiều nhưng họ đã không ở bên nhau trong một thời gian dài. Nhưng với sự đồng điệu về tâm hồn, cùng chung một nhịp điệu sở thích sẽ chỉ khiến tình cảm của họ thêm sâu đậm và khiến cộng đồng mạng ghen tị.
Game nói chung, đặc biệt là "Free Fire", không chỉ là giải trí, nó còn là một thế giới riêng, nó kết nối những người có cùng sở thích, cùng hướng tới một mục tiêu và hòa vào cùng một nhịp điệu ở một khía cạnh nào đó. Trái tim đang đập. Vì vậy, trò chơi không chỉ có thể thiết lập những mối quan hệ mới, những người anh em mới mà còn thu hút được tình cảm của người chơi, cho dù nó bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, không gian và thời gian. . Theo thời gian, ý nghĩa của trò chơi quan trọng hơn rất nhiều so với những khái niệm chung mà mọi người biết.
Vì vậy, ai dám nói game không hay, khi chứng kiến chuyện tình đẹp mà game là ảo. Tương lai của những game thủ này vẫn là một ẩn số, vì chưa chắc đã chắc chắn, hiện tại, cộng đồng nạp thẻ free fire đang có một mối quan hệ tốt đẹp và thú vị hơn. Chính thể loại game sinh tồn này đã bất ngờ trở thành một bà mối, một bà mối cực kỳ mát tay trong Làng Game Việt.
Here's my website: https://naptienff.com/game-thu-su-dung-geforce-rtx-3080-de-chien-dau-voi-free-fire-hinh-anh-thuc-su-khien-ai-cung-phai-khong-the-tin-noi/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.