NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Dear Tropang Utot,

i know di ako sinaunang rp pero sandali lang naman. at dahil 12:00 am na, HAPPY ANNIVERSARYYYYY!!!!! Mahal na mahal ko talaga kayo as in malalim, tagos na tagos, mas tagos pa sa mens ko, joke. Hay nako, kung wala kayo. Syempre wala din rp accs ko, at syempre boring din buhay ko. Srsly, kayo lang nagpapasaya sakin, kahit minsan nakakalimutan niyo ako, never akong nalungkot. Nung una ko pa lang kayo nakilala, para akong tanga. Alam mo yung feeling na lahat sila seryosong seryosong nanonood tas ikaw tawa lang ng tawa. Nasabihan pa nga ako na baliw eh at dapat pumunta na daw ako sa Mental aba. Yung memories na pag may nasuspend, gagawa ulit ng acc tas magpopost "putangina nasuspend ako". Tas yung, gabi gabi may party, di pa ako rp nun hahaha friend lang ni ooc lahat ng mga rps dati sa fb hahahaha. Okay, so yun lang naabutan ko. Kahit may problema ako, ilang beses kinukuha cp ko dahil nahuli akong nagmumura, lagi akong napapagalitan, laging inactive, at kahit may nakakaaway ako dito, NEVER AKONG UMALIS SA PAMILYA NATO. Wala mang forever, patunayan natin. At wish ko, sana magkita na lahat tayooo omg alam niyo bang nanaginip ako meron daw naginvite sakin na pumunta daw sa isang resto tas lahat daw ng ooc nandun. Shet sana mangyare huhu


Agaim, HAPPY ANNIV TROPANG UTOT! MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL KO KAYO. GRAVE NAWALAN PO AKO NG HININGA DUN HAHAHA

Nagmamahal mwah,
Victoria, Ally, and Hailee (@hellavickyy) (@xallyxbrookex) (@jaileesten)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.