NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hakkımda ---
ÖNCELİKLİ KİŞİSEL TİPİ: GİRİŞİMCİ
Onun baskın tipi girişimcidir. O rekabetten keyif alır, fikirlerle çatışmaktan, tartışmaktan çekinmez. Entelektüel açıdan ilginç bulduğu konularda tartışmaktan da hoşlanır. Kendine karşı eleştiri getiren insanlardan hoşlanır, onlara saygı duyar.

Sorumluluk sahibi, vicdanlı ve işine sadık insandır. Özgüveni yüksek, insanlarla kaynaşmaktan hoşlanan, çevresindekileri heyecanlandıran kişiliktedir. Özellikle kendi meraklarını, heyecanlarını paylaşanlarla bir arada olmaktan mutlu olur. Cana yakın tavrı insanlara çok sevimli gelir, diğerleri onu içten biri olarak değerlendirilir. Ancak sırası geldiğinde acıtan gerçekleri söylemekten geri durmaz.


Sorumluluk almaya, ilgi alanındaki her şeyin başında olmaya isteklidir. Direksiyonda olmaya bayılır. Objektif kararlar verir. Kendisinin ya da temsilcisi olduğu grubun/kurumun hedeflerine odaklanmakta başarılıdır. Güçlükleri cesurca göğüsler. İş bitiricidir. Her konuda fikri, görüşü vardır. Söyleyecek söz bulamadığı da pek görülmez.

Geleneklere önem verir. İşte, ailede, toplumda yerleşmiş ritüelleri sürdürmeye ilgi duyar. Toplumla ilişkisi düzenlidir. Başkalarını yargılarken, onların performansını, davranışlarını değerlendirirken rahattır.

Disipline önem verir. Ama kendisinin kurallarla başı hoş değildir ancak işine geldiği zaman kurallara uyar. Bu asi yönüyle övünür. Başlarına ne gelebileceği konusunda çok kaygılanmaz. Uzun süre yas tutmaz, moralini yükseltmenin yollarını bilir, iç motivasyonu yüksektir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Dışadönük, enerjik, kendine güvenen, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan kişilerdir. Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler; sosyal, eğlendirici etkinlikler ve organize edilmiş çalışmalarla uğraşırlar.

İKİNCİ TİP ÖZELLİĞİ: DÜZENLİ
O düzenli, sabırlı, dayanıklı olarak da tanınır. Çünkü o pek çok insana sıkıcı gelen verilerle ilgilenmekten ve bunları sistematik şekilde işlemekten, örneğin kayıt tutmaktan, yazıları dosyalamaktan ve onları daha önce belirlenmiş bir plana göre düzene koymaktan hoşlanırlar. Belirli bir konuya odaklanma yeteneği yüksektir; dikkati kolay kolay dağılmaz.

Düzenlidir ve belirsiz, sistemleşmemiş çalışmalardan kaçınır. Hesaplama ile ilgili faaliyetler başlıca ilgi alanıdır. Onun için ayrıntıyı algılayabilme ve hesaplayabilme kolaydır. Doğal bir düzenleyicidir. Sistemin işlemesini, düzenin korunmasını sever ve gerekirse bu düzeni sağlamak için kendisi sorumluluk alır. Dakik, ayrıntılara özenli, titiz ve düzenli davranmayı önemser, diğer insanlarda da bu özellikleri arar. Mantıklı ve metodik bu yanı kolayca fark edilir.
ÜÇÜNCÜ TİP ÖZELLİĞİ: SOSYAL

Onu diğer insanlarda farklılaştıran bir başka özelliği de dışa dönük, başarılı bir iletişimci olmasıdır. O, paylaşmaya ve yardımlaşmaya hazırdır. Onu arkadaşlık ortamlarında aranan, proje çalışmalarında iyi bir ekip üyesi yapan bu özelliğidir. İnsanlara karşı olumlu bir yargısı vardır, diğerlerinin iyi yanlarınız bulmayı, onlarda iyi olanı görmeyi tercih eder. Çok uyumlu görülmese de onun için toplumsal yaşam ve sosyal uyum önemlidir. Bağımsız hareket etmekte zorlanmaz ancak diğerlerinin onun hakkında pozitif düşüncelere sahip olup olmadığını dert edinir. Başkaları tarafından takdir edildiğini, onların kendine ihtiyacı olduğunu görmek onu mutlu eder. Sözel, dilsel becerisi ortalamanın üzerindedir, kendini ifade edebilir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.