NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Podstawowe Pytania: Co?
Nad całością czuwały profesorki J. Otrębowicz i U. Więcek. Nad całością czuwały profesorki U. Więcek i J. Otrębowicz. Głównym materiałem jest praca nad siłą ogólną. Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8) Widzi na czym liczy wsparcie społeczne wobec problemu zdrowia; określa jak potrafi świadczyć wsparcia społecznego i kiedy i jak że kosztuje podejmować. Zjawisko prądu elektrycznego polega na uporządkowanym ruchu elektronów w przewodnikach. 14.12.78 Po lekcjach odbyła się akademia poświęcona 60 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski i 30 rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego. 24.11.78 Po lekcjach zrobił się finał konkursy stworzonego przez klasę IVd na temat ruchu robotniczego w Polsce. 15.11.78 W terminie przerw klasa IVd zorganizowała wystawę książek opublikowanych w stopniu międzywojennym. W momencie przerw klasa IVe urządziła wystawę książek o Warszawie. 01.12.78 W ramach współpracy z wojskiem klasa IVd zorganizowała wieczornicę andrzejkową. 17.11.78 Klasa IVd zorganizowała konkurs o istnieniu oraz prac H. Sienkiewicza. 31.12.78 Na wielkiej przestrzeni odbył się apel, na jakim pan dyrektor złożył życzenia nauczycielom i uczniom, a klasa IIIa i sztuka IIIc przedstawiły humorystyczny program związany z zakończeniem roku.

Na wstępie uroczystości serdeczne życzenia wszystkim kobietom złożył dyrektor mgr Ryszard Pacułt oraz przedstawiciel klas czwartych Albert Lipnicki. Na wykonanie imprezie w imieniu każdych osób podziękowania za przygotowany program złożyła profesor Stefanowicz. Bardzo interesujący program przedstawiło Koło recytatorskie realizowane przez profesor J. Stefanowicz z udziałem chóru prowadzonego przez profesora J. Jasińskiego. 15.03.79 Koło Miłośników Książki przedstawiło po naukach na spotkaniu SK TPPR montaż słowno- muzyczny „Poezja rosyjska i radziecka”. 05.12.78 KMK wprowadziło w Liceum Medycznym program poetycki poświęcony J. Korczakowi. KMK zorganizowało montaż poetycki o Warszawie. 15.11.78 KMK przygotowało apel poświęcony H. Sienkiewiczowe. 20.01.79 Na szerokiej przerwie zrobił się apel stworzony przez szkolny szczep HSPS. 02..02 79 Dzisiaj zrobił się kolejny koncert z cyklu „Musica viva” w działaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii imienia J. Elsnera w Opolu. Na koncert złożyły się: koncert fortepianowy G- dur M. Ravela w przygotowaniu E. Tarnawskiej oraz „Taniec szkieletów” S. Saint- Saensa. Na pomysł akademii zwróciły się okolicznościowe wiersze deklamowane przez uczniów polskiej szkoły i części w działaniu chóru pod przewodnictwem profesora J. Jasińskiego. Złożyły się nań: piosenki w wykonaniu Kornelii Beczuk, Jolanty Kowalskiej i Małgorzaty Fąferek, recytacje okolicznościowych wierszy, popis gry na fletach pod kierunkiem profesora Jeńskiego, monologi A. Lipnickiego oraz B. Jurek.

Urozmaiceniem tego pomysłu był tan dyskotekowy w wykonaniu trzech uczennic z grupy II a. Idealne miejsce zajęła drużyna z grupy IVd w sklepie: Albert Lipnicki, Gerard Spyra. Gerarda Spyry z grupy IVd „Ruch robotniczy w sezonie międzywojennym”. Na przerwach klasa IVd urządziła wystawę dzieł H. Sienkiewicza. 11.01. 79 Klasa IIa zorganizowała bal karnawałowy dla młodzieży całej szkoły. 15.12.78 Klasa IVe zorganizowała wystawę afiszy związanych tematycznie z ruchem robotniczym i książek poświęconych J. Korczakowi. 07.12.78 Klasa IIb i chłopacy z grup czwartych wzięli wkład w spotkaniu ze słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1968), Powiązany z Teatrem Rozmaitości w Krakowie (1968-1970), a dalej w Warszawie: Dramatycznym (1970-1973), Współczesnym (1973-1974), Powszechnym (1974-1986) i Studio (1986-1997). W 1988 wyjechał do Wiednia. Na wysokiej powiece cięcie przeprowadzane istnieje w fałdzie powiekowym, następnie ogranicza się zbędną tkankę tłuszczową oraz usuwa nadmiar skóry. Następnie przeszło się tradycyjne „Topienie Marzanny”. 01.03.79 W dniu tym uczyniłoby się zebranie sprawozdawczo- wyborcze SK PTTK przy HSPS. Przy dobrej dekoracji zabawa upłynęła w znacznie wrażliwej atmosferze.


Uczniowie wzorowi: klasa Ia: Klaudiusz Wahl, elegancja I d: Danuta Olearczyk, cecha I c: Jadwiga Oronowicz, klasa II a: Barbara Pabiasz, Ilona Giemza, klasa II c: Barbara Kozłowska, Ewa Wojtala, klasa II d: Beata Noll, Barbara Jurek, Kornelia Kwak, Bożena Tataj, Mariola Hnatów, Gabriela Piechaczek, klasa III a: Bernard Plucik, klasa III c: Jolanta Semeniuk, klasa IV a: Ewa Konczala, Urszula Ficoń, klasa IV b: Danuta Zamirska, klasa IV c: Elżbieta Król, Aleksandra Podyma, Irena Widera, Małgorzata Tomczak, Grażyna Kaczkowska, klasa IV d:Ewa Adamiec, Sylwia Kasper, Maria Morawin, Bogusława Napierajczyk, Irena Norek, Gerard Spyra. 09.03.79 W miejskich zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej II miejsce zdobyły Ewa i Grażyna Kozaczyńskie(klasa IVe i III b). W dniach 19.02- 24.02 funkcję gospodarza szkoły pełniła klasa III c. Program ten stworzyła klasa IV c. Inną strona akademii był bogaty program artystyczny przygotowany pod hasłem „Chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia”. Przedstawiony został plan produkcji oraz program poetycki pod hasłem „Witamy wiosnę”. 10.11.78 Po lekcjach dla klas trzecich i czwartych odbyła się sesja popularno- naukowa pod hasłem „Narodziny II Rzeczypospolitej”.

Po referatach zrobiła się dyskusja. 24.01.79 Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna. 15.11.78 Po lekcjach młodzież wszystkich klas zobacz yła w kinie „Hel” film pod tytułem „Hamlet”. W imprez uczestniczyła młodzież całej szkoły. Książka zawiera wszystkie niezbędne na egzaminie działy tematyczne wraz z licznym zasobem słownictwa, rozdział obejmujący potrzebne zagadnienia gramatyczne i część poświęconą formom pisemnym, z jakimi uczeń może skontaktować się na egzaminie. Pobierz takie materiały, jak książka nauczyciela i testy i podejmij właściwą, pozytywną opinię. 5. Jak określa się czynny i dodatkowo najwyższy japoński wulkan? Niczym nie trudno się domyślić, są to idealna oraz dolna część lewej muszli, zaś przyciskiem będzie… Posławszy i do niego (zmusił mu) powiedzieć (Metody): Dużo (będzie) dla ciebie, synu, ochrzcić się z naturalnej ochoty na bliskiej ziemi; by nie był przymusem ochrzczony w klatce na ziemi cudzej; także będziesz mnie wspominał. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem kwiatów paniom z ciała pedagogicznego. Olimpiadę wygrali: doskonałe miejsce A. Lipnicki z klasy IV d, drugie miejsce M. Sokołowski z klasy IIIa i Gerard Spyra z klasy IV d, trzecie miejsce L. Bojdak z klasy IV a.


Website: https://kartkowkiszkolne.pl/artykul/17454/napisz-plan-rozprawki-na
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.