NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Casino Games Poker Intellectual Component. Part Three.
ข้อได้เปรียบที่คล้ายคลึงกันสามารถทำได้ในโป๊กเกอร์ เพื่อความได้เปรียบของตำแหน่งในโป๊กเกอร์ เราสามารถอ้างอิงปัจจัยของตำแหน่งของคุณที่เกี่ยวข้องกับคู่ต่อสู้ของคุณ ความพร้อมของสมาชิกที่หลากหลาย และจำนวนคู่ต่อสู้ที่ดำเนินต่อในทัวร์นาเมนต์ ความก้าวร้าวของคุณ ขนาดของกองของคู่ต่อสู้ และอื่นๆ จากศิลปะทั้งหมดของโป๊กเกอร์ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างและตระหนักถึงความได้เปรียบของตำแหน่ง ที่นี่มีความสำคัญพอๆ กับหมากรุก

บทสรุปคือมีความพยายามในการวิเคราะห์ทางปัญญาทั้งในหมากรุกและโป๊กเกอร์ แต่ไม่เหมือนกันเนื่องจากความได้เปรียบของตำแหน่งแตกต่างกันในด้านคุณภาพ

ความพยายามทางปัญญาประเภทที่สามเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งของสถานการณ์เกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของเกม ประเภทนี้รวมถึงการคำนึงถึงลักษณะทางจิตวิทยาของการต่อสู้

พูดอย่างเคร่งครัด องค์ประกอบทางจิตวิทยานี้ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมากรุก สาเหตุหลักมาจากข้อมูลของเกมซึ่งเปิดให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองฝ่ายเปิดอย่างเต็มที่

ในโป๊กเกอร์ องค์ประกอบทางจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญมาก มันให้ความสำเร็จเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เล่น ข้อมูลประเภทจำกัดในโป๊กเกอร์ทำให้ผู้เล่นอนุมานได้เท่านั้นและสามารถทำได้โดยสังเกตคู่ต่อสู้ของคุณเท่านั้น และที่นี่คุณจะพบกับโอกาสที่ดีในการบิดเบือนข้อมูลหรือจัดการกับเขาหรือสร้างแรงกดดันทางจิตใจต่อเขาและอื่น ๆ เราสามารถระบุองค์ประกอบทางจิตวิทยาอย่างน้อยสามด้านที่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์มักใช้

ประการแรก เขากำลังเฝ้าดู "สัญญาณ" ของคู่ต่อสู้และ "ร้องเพลง" ที่คุณส่งให้เขา ประการที่สอง เราใช้การประเมินสภาพจิตใจของคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่อง ประการที่สาม คนๆ หนึ่งอาจสร้างแรงกดดันทางจิตใจต่อคู่ต่อสู้เพื่อบังคับตามเจตจำนงของเขา

เพื่อสรุปสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถพูดได้ว่าทั้งสองเกมเป็นการต่อสู้ทางปัญญา แต่โปรไฟล์ของพวกเขาต่างกัน จากสามองค์ประกอบของความพยายามทางปัญญา - ตรรกะ วิเคราะห์ และจิตวิทยา สิ่งที่สำคัญที่สุดในหมากรุกคือสองส่วนแรกในขณะที่โป๊กเกอร์เป็นสองส่วนสุดท้าย แต่องค์ประกอบในการวิเคราะห์นั้นมีอิทธิพลเหนือทั้งสองเกม ซึ่งค่อนข้างเข้าใจได้เพราะสองเกมนี้เป็นเกมที่ชาญฉลาด

และในที่สุดก็มีการสังเกตเปรียบเทียบครั้งสุดท้าย ในหมากรุก บทบาทของจิตวิทยามีความสำคัญน้อยกว่าบทบาทของตรรกะและการวิเคราะห์ หมากรุกในแง่นี้ปรากฏว่าเป็นเกมแห่งจิตวิญญาณ โดยไม่คำนึงถึงสภาวะของจิตใจ ผู้เล่นจะต้องและสามารถหาทางไปสู่ชัยชนะ ด้วยวิธีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ หมากรุกคือปรัชญา เกมของขุนนางแห่งจิตวิญญาณ

ในโป๊กเกอร์ บทบาทของจิตวิทยามีความสำคัญมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตรรกะ สภาวะทางศีลธรรมของคู่ต่อสู้ ความรู้สึกและอารมณ์ของพวกเขาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อแนวทางการแข่งขัน แต่ยังเปลี่ยนวิธีการสู่ชัยชนะอีกด้วย ในแง่นี้ โปกเกอร์เป็นเกมของคนธรรมดา การต่อสู้ของกิเลสตัณหาของมนุษย์

ทั้งนักปรัชญาและคนทั่วไป เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ ยิ่งกว่านั้น ในชีวิตของเราผลัดกันที่เรากลายเป็นเหล่านี้และเหล่านั้น เกมทั้งสองมีความสวยงาม ทั้งคู่ควรค่าแก่ความสนใจของคุณภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสติปัญญาของคุณต้องการการตรวจสอบในการต่อสู้กับคนเท่าเทียม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณเป็นมนุษย์

ในอเมริกา โปกเกอร์มีอายุไม่เกิน 100 ปี ในเรื่องนี้หากเราทำการเปรียบเทียบระหว่างหมากรุกกับโป๊กเกอร์ เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบโป๊กเกอร์สมัยใหม่กับหมากรุกในศตวรรษที่ 19 นั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้เล่นหมากรุก พรสวรรค์ด้านหมากรุกที่โดดเด่นซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในสมัยของเรา ต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อค้นหาผู้สนับสนุนที่ยอมจ่ายสำหรับกิจกรรมราคาแพงและไม่ใช่มุมมองเช่นเดียวกับการแข่งขันหมากรุกโลกสำหรับตำแหน่งแชมป์! เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ แต่ความเป็นจริงนั้นน่าเศร้า ผู้แสวงหาตำแหน่งมีโอกาสที่จะเรียกแชมป์โลกหลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับข้อหนึ่ง: เขาต้องจ่ายเงินรางวัลด้วยตัวเองโดยสูญเสียส่วนสำคัญในกรณีที่เกิดความล้มเหลว หากผู้แสร้งทำเป็นแพ้การแข่งขัน ความยากจนก็เกือบจะรับประกันได้สำหรับเขา หลายปีผ่านไปก่อนที่หมากรุกจะกลายเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและน่านับถือ และชะตากรรมอันน่าเศร้าของผู้แพ้ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์


สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวันนี้ มีคลับโป๊กเกอร์ ชุมชนโป๊กเกอร์ และชีวิตโป๊กเกอร์ดำเนินต่อไป
My Website: https://pgslot.ca/บริการ/pgslot-เว็บตรง/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.