NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Archiwum Historii Mówionej - Halina Żelaska
W apelu brała udział cała młodzież LO Po lekcjach zrobiło się zebranie Szkolnego Koła LOK, na jakim wykonano wyboru zarządu. Przygotowano na przed wyboru przewodniczącego, którym dodatkowo został uczeń klasy IIIb Marek Bomba. Referat przygotował uczeń klasy IIIb M. Bomba pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej. Referat przygotował uczeń klasy IIIb A. Mazur pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej. Apel przygotowali uczniowie klasy IIIb- Z. Lachowicz, M. Rusin, pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej. Prowadziła uczennica klasy IIb U. Siemionka pod kierunkiem profesor H. Brody. Akademię prowadziła mgr J. Gajdzińska. Apel prowadziła mgr J Gajdzińska, referat odczytał uczeń klasy IIIb Andrzej Mazur. Apel prowadziły uczennice klasy IIIb: E. Mazur i M. Rusin pod kierunkiem profesora Rudolfa Marczyńskiego. Referaty wygłosiły uczennice IIIb E. Mazur i T. Sergot. Członkowie koła ZMS z klasy IIIb w ruchu społecznym obcięli żywopłot, naprawili zniszczone krzesła oraz zrzucili koks. Celem podróże było zwiedzanie zabytków Krakowa oraz obejrzenie sztuki Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. 23.10.1969 Młodzież klas IIIa oraz b o godzinie 7:30 wyruszyła autobusem na uwagę do Krakowa.

6. Z Krakowa niedaleko do Zakopanego, gdzie poznaje się z zmianie najwyższy szczyt w Polsce - Rysy - będący samym z najczęściej odwiedzanych szczytów tatrzańskich. 22.09.1969 W ciągu dużej przestrzenie był miejsce apel poświęcony rozwojowi oświaty w Polsce Ludowej. Na głębokiej przestrzeni zrobił się apel poświęcony 25. rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju. 27.10.1969 W sezonie dużej przestrzenie zrobił się apel powiązany z 40.-leciem Ligi Ochrony Przyrody. Apel prowadził uczeń klasy IIIb A. Zieliński pod kierunkiem profesora R. Marczyńskiego. Referat przygotowała uczennica klasy IIIa K. Krzystkiewicz pod kierunkiem M. Wędzichy. Interesowała ona niskiego zachowania ucznia klasy IIIb- S. Sądowi przewodniczyła uczennica klasy IIIa Halina Kominek. Są to: mgr Halina Broda, mgr Zenobia Majewska, mgr Rudolf Marczyński, Adam Majchrzak, mgr Bogumiła Wacowska. Apelem kierowała mgr B. Wacowska. Następnie wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły - mgr Ryszard Pacułt, bardzo serdecznie przyjęty przez młodzież. Młodzież zaprosiła na tę okazję również nauczycieli: opiekunkę koła ZMS mgr J. Gajdzińskąoraz mgr H.Zborowską, M. M. Wędzichę, J. Otrębowicz.

18.10.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie szkolnego koła ZMS. Zarząd koła opracował plan imprez i pogadanek. Opracowano i plan grania na rok szkolny. Rok szkolny 1969/70 zaczął się 2. września. 05.09.1969 Grupa ZMS z A. Mazurem na czele wysłała do ambasady WRL szkolny tekst kondolencyjny połączony ze śmiercią Ho Chi Mina. 09.09.1969 Na znacznej przerwie zrobił się apel poświęcony działaniu a prac rewolucyjnej Ho Chi Mina. 08.09.1969 Na wielkiej przerwie odbył się apel poświęcony bohaterstwu ludności w okresie obrony Warszawy. ZSRR. Następnie zrobił się apel poległych, natomiast na efekt delegacje różnych instytucji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie przedstawiona młodzieży nowych nauczycieli rozpoczynających funkcję w nauce. Następnie młodzież liceum i metody podstawowej spotkały z interesującym programem artystycznym wykonanym przez profesor wypracowanie . Wacowską. O godzinie 9:00 młodzież zebrała się w auli. 15.09.1969 O godzinie 16:00 rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze szkolnego koła ZMS. 20.11.1969 Członkowie ZMS wypuścili ankiety przynależności Klubu Książki Człowiek-Świat- Polityka.


21.09.1969 Z propozycje szkolnego koła ZMS w ogrodzie większyckim odbyło się ognisko połączone z pieczeniem ziemniaka. 10.10.1969 Po lekcjach zrobiło się zebranie szkolnego koła PTTK. 21.06.1969 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznego roku szkolnego 1968/69. W grup oficjalnej nastąpiło uroczyste rozdanie nagród dla studentów wybierających się w teorii oraz utrzymaniu. W ramach uroczystości nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki powiatowej. Po prezentacji młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste przyrzeczenie. W trakcie manifestacji młodzież wysłuchała przemówienia przewodniczącego PMRN w Kędzierzynie, Porucznika Sadłuckiego oraz przedstawiciela R.W.P. Opracowano na nim charaktery i zadania Młodych Racjonalistów oraz wybrano komisję do spełnienia XI Olimpiady informacji o Polsce i świecie współczesnym. Zawierał on wiersze polskich i radzieckich poetów oraz pieśni wykonywane przez chór z grupy IIIa. W porządku wieczornicy uczennice C. Gaś i T. Iwaniszewska scharakteryzowały twórczość obu poetów, a szereg koleżanek z grupy recytowało wiersze. W wieczornicy udział wzięli nauczyciele: M. Wędzicha, J. Kałuża, J. Otrębowicz, H. Zborowska. Dalsza część wieczornicy upłynęła pod znakiem zabaw i zabaw. Książka posiada dwie stron, pierwsza poświęcona komunikacji kwantowej i energetycznej strukturze Wszechświata, druga strona zawiera przykłady psychoterapii prezentowanych przez innych autorów zaś stanowi prostego rodzaju zbiorem technik terapeutycznych.


My Website: https://nanoszkola.pl/artykul/4259/opis-osoby-ktora-podziwiam-po-angielsku
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.