NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Tarsus Humus Lezzetleri
Tarsus’a özgü bir meze çeşidi olan humus yemeklerle birleşince ayrı bir tat haline geliyor, ülkemizde özellikle Mersin ve Hatay’da tercih edilen bu ürün sayesinde farklı bir ürün deneyimi yaşayacaksınız. Sitemiz üzerinden sipariş oluşturduktan sonra ürünler sekmesi üzerine gelerek daha birçok ürün hakkında daha detaylı ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Tarsus’a özgü lezzetler arasında en çok tercih edilen sade humus birçok yemeğin yanında iyi gitmekte bunların için sade humusun en çok tercih edildiği fındık lahmacun, kombo tabağı lahmacun ve kuş gözü lahmacun gibi lahmacunları da sipariş edebilirsiniz. Ürünler arasında özellikle lahmacunun yanı sıra sade humus mezesi de Tarsus Humus üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz.

Humus Tarsus Ürünler
Tarsus’un tarihi lezzetlerinden birisi olan humus yıllardır sofralarınızı şenlendirmeye devam ediyor bu ürünler arasında özellikle bonfileli humustan tutunda daha birçok humus ürünü Tarsus humus sayesinde kapılarınıza kadar geliyor, bu ürünler arasında özellikle kuş gözü lahmacun yanında tercih edeceğiniz daha birçok humus ürünü sayesinde eşsiz bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Humus hem limonla, hem tereyağlı hem de pul biber ile tercih edebileceksiniz. Yemek tercihinde bir numara eşsiz ve tarihi bir lezzet olan Humus’u birçok alanda tercih etmeniz için ilk olarak yapmanız gereken site üzerinden sipariş oluşturmak aynı zamanda bu ürünleri kargo sayesinde ülkemizin birçok köşesine ulaştırıyoruz.
My Website: https://kervanhumus.com.tr/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.