NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Definitioner Af Økonomiske Begreber Fra Teksten:
Arbejdsløshed betyder, at en eller flere personer søger arbejde, men ikke kan finde det.
Udbud er et økonomisk begreb, der dækker over firmaernes samlede produktion af en vare.
Efterspørgsel er et økonomisk begreb, der dækker over forbrugernes lyst til at købe en vare.
Økonomisk vækst betyder, at den samlede velstand i et land stiger fra år til år.
I en højkonjunktur er arbejdsløsheden lav, og den økonomiske vækst høj.
Forbrug er udgifter til varer og tjenesteydelser.
Lavkonjunktur er et andet ord for økonomisk krise. I en lavkonjunktur er der stigende arbejdsløshed samt faldende produktion og forbrug af varer.
BNP er en forkortelse af bruttonationalprodukt, der angiver værdien af et lands samlede produktion.
En tjeneste er en arbejdsindsats, som ikke resulterer i fremstilling af en konkret ting, men som kan prisfastsættes ligesom en vare. Fx en rejse eller en forsikring.
Kurven viser, at inflationen stiger i takt med, at arbejdsløsheden falder.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.