NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Microtopping
Microtopping®’un Eksiz Alanı

Ideal Work Microtopping®, sürekli, yenilikçi ve dokunsal bir yüzey isteyenler için mükemmel bir çözüm olup, ister Ideal Work Microtopping®’in ana özelliğini ortaya koyduğu minimal modern bir ortam, ister salt ihtiyatla stile bağlı kaldığı klasik, rustik veya nostaljik bir ortam olsun, her türlü yüzeyi benzersiz hale getirmektedir.

Tonları seçerek ve parlak, bulutlu veya asit lekeli efektler oluşturarak Microtopping® uygulamasını istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

AYDALARI
Yenilikçi Malzeme: Sadece 3 milimetre kalınlıkla yüzeyi yenileyin.

Sadece üç milimetre kalınlıkta olan Microtopping® mikro çimento,farklı tabanların (beton, kum-çimento şap, seramik, ahşap…) üzerinde mevcut yüzeyleri sökmek zorunda kalmadan yenilemenizi sağlar.

Microtopping®, iklimdeki değişikliklere karşı son derece dayanıklı olup, kolay temizlenebilir ve montajı hızlıdır. Ayrıca yerden ısıtmanın kullanıldığı yerler için de mükemmeldir.

Fikirlerinizin sürekliğinden doğmuştur: görünür derzlere ve kesintili hatlara elveda deyin

Microtopping®, görünür derzlerden hoşlanmayanlar için ideal bir çözümdür, zira hem iç hem de dış mekanlarda gözle görülür derzler olmadan elsiz yüzeyler oluşturmanıza izin verir.

Olağanüstü özellikleri, alçıpan veya kargir duvarlar, merdivenler, banyolar ve duş kabinleri gibi hem yatay hem de dikey yüzeyler için onu ideal yapmaktadır. Microtopping®, herhangi bir kesinti hattı olmadan fikirlerinize yer açar.

Renkler, etkiler, yüzeyler… çimentonun sınırsız estetiği

Özel Renk Pack-C Sıvıları sayesinde sonsuz renk kombinasyonları karışımları oluşturmak mümkündür.

Renk yoğunluğu ve tonu, polimerde seyreltilmiş ürün miktarına ve kullanılan Microtopping ürününün tipine (beyaz veya gri) bağlı olarak değişecektir.

Parlak, bulanık veya asitleştirilmiş efektler elde etmek ve eşsiz, kişiselleştirilmiş yüzeyler için mükemmel estetik etki ve zerafete sahip kadife ve dekoratif dokunuşlar oluşturmak mümkündür.

NASIL YAPILIR
Microtopping® Zemin
1. Yüzey hazırlığı
2. Astar uygulaması
3. Microtopping® BC’nin 2 kat halinde uygulanması

A. Baz Kat + Son Kat
4. Yüzey Zımparalama ve Temizleme
5. 1. kat Microtopping® FC uygulaması
6. Yüzey Zımparalama ve Temizleme
7. Ideal PU WB Easy uygulaması

B. 2 Baz Kat + HP
4. Yüzey Zımparalama ve Temizleme
5. Microtopping ® HP Uygulaması
6. Yüzey Zımparalama ve Temizleme
7. Ideal PU WB Easy uygulaması


Microtopping® Duvar
1. Yatak harcı hazırlanması
2. Primer R-R Uygulaması
3. Microtopping® BC’nin 1 kat halinde uygulanması
4. Microtopping® HP Uygulaması
5. Microtopping® FC Uygulaması
6. Zımparalama ve Ideal PU WB Easy koruyucu kaplama uygulaması
Read More: https://microcoats.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.