NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Beton Efekti
Son yıllarda dikkat çeken derecede hoş ve pürüzsüz görünümü beraberinde getiren Dezaktif Beton Zemin Kaplama zemine pek çok açıdan yarar sağlamaktadır. Geliştirilmiş betonun kullanılmasıyla beraber zemin uygulanmasına dayalı kaplama olarakta bilinir. Farklı renk ve boyutta agregalarla beton yüzeylerine doğal ve estetik görünüm kazandırması şehir meydanları, bahçe yolları, süs havuzları gibi birçok dezaktif yüzey kaplama alanlarında değer kazanır.

Kötü hava şartlarına ve kimyasal etkenlere karşı bozulma yaşamaması önemli derecede talebin yoğunluluğunu etkilemektedir. Zemin görünümünde etkilediği dekorla birlikte kalitesiyle de etkileyicidir.

Dezaktif Beton nedir?
Dezaftifleştirilmiş betonları veya küçük çakılları betonlaştırılıp özel kamu alanlarındaki veya araçların geçtiği yüzeyleri renkli veya renksiz seçenekleriyle beton içine sabitleşen mıcırların göründüğü çevre düzenleme betonudur.

Dezaktif Beton

Dezaktif Beton’un sağladığı avantajlar
- Dayanıklılık ve kalıcılık sağlaması
- Bakım kolaylılığı
- Görünüme doğallık ve estetik katar
- Pütürlü bir yüzeye sahip olduğu için kaymayı önler


Neden Dezaktif Beton seçmeliyim?
Beton Efekti en çok kullanılan malzemelerin başında tanımlanan Dezaktif, son derece etkilidir. Dayanıklılığın yanı sıra estetik bakımdan ve fiyat bakımından oldukça başarılı sonuçları beraberinde getirir. Normal pürüzlü yüzeylerden farklı olarak Dezaktif yüzeyleri daha hoş görünüme sahiptir. Özel tasarıma sahip olması ve kalıcı özelliğini ön plana çıkarması tercih edilebilirliği arttırmaktadır. Geniş yüzeylere sahip olmasıyla beton arasından çıkabilecek bitkileri engelleyen yapıdadır.

Dezaktif Beton nasıl uygulanır?
Teknik alanda donanımlı, tecrübeli ve profesyonel ellerde beton uygulamaları hem pratik hem de ekonomik olarak her zemine kolaylıkla uygulanabilir. Baskı beton uygulamaları kaplanacak zemine göre değişiklik gösterse de temelde aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

Dezaktif Beton planlaması
İlk adımımız her zaman planlama ve müşteri bilgilendirme aşamasıdır. Bu aşamada tecrübeli teknik ekibimiz beton uygulaması yapılacak olan zemini inceleyerek müşterimizin taleplerini değerlendirir ve teknik planlamasını yaparak en uygun teklifi sunar. Müşterilerimiz ile birlikte beton kaplamasını planlamak en önemli işlem aşamamızdır.

Dezaktif Beton zemininin hazırlanması
Ön hazırlıklarının yapılması uzun ömürlü olması için gereklidir. Zeminde çimen, ağaç kökü vb. düzensizlikler bulunuyorsa temizlenir ve zemin olabildiğince düzeltilerek beton uygulamasına hazır hale getirilir. Uygulamadan önce mıcır uygulaması yapılarak zemin ile baskı betonun bağlantısı kesilir.

Dezaktif Beton kalıplama
Beton yapılacak zemin düzeltildikten sonra önceden planlanan şekle göre metal ya da ahşap olarak hazırlanan kalıplar yerleştirilir. Bu kalıplar hem betonun şekil alması hem de mukavim olmasını sağlar.

Dezaktif Betonun dökülmesi
Beton malzemesi teknik ekibimiz tarafından uygulamanın yapılacağı alanın iklim koşullarına göre titizlikle hazırlanır. Beton karışımın oranı, dezaktif beton uygulamasının uzun ömürlü olması için önemlidir.

Dezaktif Betonun düzeltilmesi
Dezaktif beton için gerekli beton döküldükten sonra betonun içerisinde hava kabartıları kalıp boşlukları kalmayacak şekilde düzenlemeler yapılarak drenaj kanallarının da açık bırakılması tasarlanır.

Son olarak ekibimiz tarafından kontroller yapılır ve ilk bakımından sonra siz değerli müşterilerimize teslim edilir.
Homepage: https://microcoats.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.