NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bilmiyorum nerdesin
Bilmiyorum ne düşünüyorsun
Bilmiyorum hala kırgın mısın
Bilmiyorum işte bilmiyorum
Bilmemek benim kaderimde yazılı galiba
Biliyorum vedalarımın sonu yok , her gönlüme geldiğinde hoş geliyorsun
Her gittiğinde ise hoşça kalıyorsun. Ama bir türlü gelmemek üzere gitmeyi beceremiyorsun
Biliyorum elinde değil , şu kısacık zamanda hissettirdiklerini alıp gitmek kolay değil
Onlar gitmek istesede gönlüm bırakmıyor işte , söz dinlemek nedir bilmiyor
Düşünüyorum da öyle güzel gelmiştin ki gönlümün yeşermek nedir bilmeyen bahçesine
Bütün güller gülüyordu hiç gülmemişcesine , yemyeşil olmuştu bahar gelmişti gönlüme
Şaşırıp kalmıştım öylece , ne diyeceğimi bilememiş yutkunmuştum
O yaptığım hataların nedeni bunlardı aslında , alışık değildim böylesine bir şaşkınlığa
Evet çok kısa sürdü ama yaşandı ve bitti hatalarıyla , hatalarımızla
İnanamıyorum demiştim ya inanamıyordum gerçekten. İnanamadığım başıma geldi işte
Ben en başından beri zoru zorluyordum , gerçekle hayali karıştırıyordum
Sevilmeyi o kadar çok istiyordum ki sana sığındım işte çaresizce
Kendimi kandırıyordum oysa , doğmamış çocuğa don biçmiştim safça
Sandım ki seninde gönlünde bir kıpırdama var , yazdıklarım boşuna değil
Boşu boşunaymış , sadece senin hoşuna gidiyormuş ama bir gelecek düşünmüyormuşsun
Geçte olsa anladım , niyetin iyi yada kötü bu saatten sonra önemli değil
Kendimi kullanılmış gibi hissettim doğru ama seni suçlamıyorum
Benim en büyük hatam seni doğru okuyamamam , bunun acısını çekiyorum şuan
Her hareketinde bir anlam aradım , anlamsızlığında bile aradım durdum
Sonuç ne pe ki ? öylece kalakaldım , yılların dostu dört duvar ile kalakaldık
Demiştin ya kafanda kuruyorsun diye , ben seni kendimden bile kıskanıyordum ya
Öyle çok sevdim ki kelimeler , cümleler yetmedi. Ben yine de denedim ama başaramadım
Anlatamadım sana olan sevdamın büyüklüğünü eşsizliğini malesef olmadı
Şu saatten sonra da olmaz artık , gitmek mi gerekir yoksa kalıp yok olmak mı diye kendime sordum
Gitmek zorunda olduğumu anladım ve gidiyorum senden uzaklara , aynı gökyüzüne bakıyor olsak da
Belki unuturum diye gidiyorum , gitmek için gidiyorum. Hiçbir şey hissetmeyeceksin biliyorum
İnanmayacaksın yine , gülüp geçeceksin. Çok önemli değil artık gelmek istesende yokum ben
Görmek istesende artık göremezsin , ayıramadın bir vaktini şu sevdayı taşıyan gönüle
Ne olursa olsun olmalıydı , tekrar tekrar ediyorum nasip demek kolaydı , kolayı seçtin
Dilerim seçimini yaptığın ihtimal ile mutlu olursun , pişman olmazsın
Pişman olsanda ne fayda , son pişmanlık fayda etmez artık
Bir gün benim yazdıklarımı anlayacaksın , bir gün elbet bir gün sevdamı anlayacaksın
Anlaşılamamak çok kötü birşey , seni severken bunu çok iyi anladım
Anladım anlamasınıda iş işten geçti işte , şu yazılanlar bile boşuna ama yazıyorum
Çünkü yazmak zorundayım , son defa yazıyorum
Sitemlerimi yutarak , kalp kırmadan yazmaya çalışıyorum
Evet bir kaç bir şey yazdım ama onlar yazılmalıydı , çünkü kırılmıştım
Boşluğa düşmüş , ne yapacağımı bilmiyordum
Beni öyle ortada bıraktın ki ne diyeceğimi bilmiyorum
Sen bunları okurken muhtemelen gitmiş olacağım
İnan içimden geçenleri yazmaya anlatmaya çalıştım , bundan sonra bir beklentim zaten olamaz
Olmamalıda. Dediğin gibi zamanı değildi ve ekleme yaparsam hiç zamanı olmayacaktı
Senin beklentilerin farklıydı kendince haklıydın , ben ise hep seni düşündüm bir daha üzülme istedim
Mutluluğa ulaşalım istedim ama ikimizinde mutluluk tanımı farklıydı
Sana hayatında güzellikler ve mutluluklar dilerim , beni düşünme üzülme filan demeyeceğim merak etme
Şu saatten sonra komik olur biliyorum. Kendine iyi bak , inşallah hiçbir zaman karşılaşmayız
Ve bu yaşadıklarımızı bir an önce unuturuz. Sağlıcakla kal...


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.