Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Klasik ihlal formu methodundan gidicez arkadaşlar. Formun linkini az aşağıda vereceğim. İlk olarak formu doldurmayı anlatayım:
İnstagram Hesabınız Var Mı - Hayır
Şikayet Ettiğiniz İhlal Nerede Görünüyor - Bütün Bir Profil
Bu profil kurallarımızı nasıl ihlal ediyor - Kendine zarar verme veya intihar

Sonra sırasıyla instagram kullanıcı adınızı kullandığınız e posta adresinizi şikayet etmek istediğini kişinin kullanıcı adı şikayet etmek istediğiniz kişinin gerçek adı ve soyadı ve tekrardan şikayet etmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyoruz. Bu kişiyi tanıyor musunuz kısmına ise hayır yada tanımıyorum yazabilirsiniz. Veyahut okuldan mahalleden bir arkadaşım da yazabilirsiniz. Son olarak en önemli yer burayı çok inandırıcı ve sağlam doldurmanız lazım yoksa instagram yetkilileri incelemez ve direkt form fix olur. Tekrar denemek zorunda kalırsınız. Verdiğim metni kopyala yapıştır yapın yada metne sizde eklemeler yaparak doldurun. Metin:

Merhaba instagram ekibi. Şikayet etmek istediğim hesap insanlara özel mesaj yolu üzerinden tehdit ve santaj içerikli mesajlar yollamaktadır. Ayrıca daha çok takipçi kazanmak için şifresini bazı hizmetler ile paylaşmakta ve hesabına bot takipçi atmaktadır. Bu durum instagram kurallarını ihlal etmektedir. Arkadaşlarıma ve bana kötü mesajlar atıyor. Bu durumdan rahatsız oluyoruz. Lütfen bize yardımcı olun ve bu hesabı en kısa sürede kapatın. Teşekkürler.

Evet bu metni açıklama kısmına kopyala yapıştır yapıp gönderiyoruz isterseniz metine eklemeler yada düzeltmeler yapabilirsiniz. Hedef hesap açık veya gizli olması fark etmiyor. Bu formu en az 30-40 kere gönderin.
Mailinize olmadı yada başka deneyin derse tekrar yapın illaki olacak ve hesap ilk olarak engel ve ardından da kapanacaktır.
Etkili olabilmesi için instagram uygulamasını açıyoruz en az 5 hesabımız olsun.
Takipçi sayısı fark etmiyor hesap olsun yeter.
VPN bağlanıp kendine zarar verme basıyoruz çünkü formuda kendine zarar verme olarak basmıştık.
Her hesaba giriş yaparken farklı farklı ülkelere bağlanıyoruz daha hızlı yanıt almak ve hesabın kapanma oranını arttırmak için bunu yapmak zorundayız.
Bu arada mailimize mesaj gelsin yada gelmesin form basmaya devam ediyoruz ve gün boyu uğraşıyoruz. En fazla hedef hesap 1-2 içerisinde kapanacaktır
ve bu yöntem method oldukça etkilidir. Kendime denedim bizzat. Size de vermek istedim.
Hedef hesabın takipçi sayısı profil resminin olup olmaması yada gizli olup olmaması bu durum hiç fark etmez.
Tüm hesaplar için geçerlidir. Sadece uğraşacaksınız ve emeğinizin karşılığını alacaksınız.

Okuduğunuz için teşekkürler.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.