NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Geldim. Önerdiğin iki animeyi izledim. [url=https://myanimelist.net/anime/7647/Arakawa_Under_the_Bridge]Arakawa Under the Bridge[/url] ve
[url=https://myanimelist.net/anime/35821]Chio-chan no Tsuugakuro[/url] Gerçekten güzel tavsiyelerdi. Chio-chan no Tsuugakuro serisini daha çok sevdim. daha akan ve ilerleyen bir hikayesi var çünkü Arakawa Under the Bridge başlarda keşfettiğin absürt dünyasını devam ettirmek yerine o dünya dünya içine hapsediyor gibi içinde ucu sapı gelmeyen absürtlükler devam ediyor. Buna rağmen benden temiz 7 kaptı güzeldi yine eğlendirdi.

Ben kendimi bilirim ve diğeri adına konuşamam ama bende daha eskisinden de olsa şuan için bu depresif durumlar genel sanırım.

Kafa yormayan eserler tüketmek konusunda seni anlıyorum. Bende xbox game pass henüz zamlanmadan ilk hem ucuzmuş deyip denemeye başladım , her türden oyun var ve ben daha çok indie, bağımsız küçük oyunları seviyorum. bu oyunlardan bazı full aksiyon üzerine olsa da bazıları tamamen taktik , detaylar ve bolca yazı içerinde yorucu geliyor. oyun üzerinden uzun uzun dolandırarak anlattım ama daha basit örneği şimdi geldi aklıma; Kaliteli, dolu dolu bir film izleyince başka bir şeye bakamıyorum aklım o günlük limitine kadar doluyor gibi oluyor :) internetsiz kalırsam diye özenle seçtiğim filmler listemden yüze yakın film indirmiştim bilgisayarıma ve arada açıp izliyorum ama bazı filmlerin incelemelerine bakma gereği duyuyorum ne anlatıyordu, neler kaçırdım diye. ama yine de izlediğim de tatmin oluyorsam, bi ''vay be'' çekiyorsam o yorucu geçen zamanı iyi ki geçirmişim diyorum. (örn:[url=https://myanimelist.net/anime/9253/Steins_Gate?q=stein%20ga&cat=anime]Steins;Gate[/url] , [url=https://www.imdb.com/title/tt0390384/]Primer[/url] , [url=https://www.imdb.com/title/tt5753856/]Dark[/url] )

Arakawa Under the Bridge aslında çok sevdiğim ve yakın zamanda izlediğim bir seriden eserler taşıyor. [url=https://myanimelist.net/anime/5081/]Bakemonogatari[/url]
veya monogatarisi komple. ana karakterlerin seslendirmeleri , bölüm açılışlarında ki absürt komedisinden ayrı farklı bakış acısıyla dünya bakışı dile getirişi ve çizim tarzı, kısaca aynı stüdyonun başka bir eseri :) monogatari serisi adı üzerinde hikaye anlatımı konusunda ve karakterlere odaklanma konusunda bir masterpiece ( nedense başyapıt demekten kulağa daha havalı geldiği için böyle yazdım :)) Tavsiye ettiğim bir seri , gerçekten farklı bir eser. Ve sana özel dev hizmet

İlk sezon:
- [url=https://www.turkanime.net/anime/bakemonogatari ]Bakemonogatari(2009)[/url]
- [url= https://www.turkanime.net/anime/nisemonogatari ]Nisemonogatari (2012) [/url]
- [url= https://www.turkanime.net/anime/nekomonogatari-kuro ]Nekomonogatari Black (2012) [/url]

İkinci sezon:
- [url= https://www.turkanime.net/anime/monogatari-series-second-season ]Monogatari Series Second Season (2013) [/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/hanamonogatari]Hanamonogatari (2014) [/url]

Final sezonu:
- [url=https://www.turkanime.net/anime/tsukimonogatari]Tsukimonogatari (2014)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/owarimonogatari]Owarimonogatari (2015) [/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/koyomimonogatari]Koyomimonogatari (2016)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/kizumonogatari-i-tekketsu-hen]Kizumonogatari Part 1: Tekketsu (2016)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/kizumonogatari-ii-nekketsu-hen]Kizumonogatari Part 2: Nekketsu (2016)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/kizumonogatari-iii-reiketsu-hen]Kizumonogatari Part 3: Reiketsu (2017)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/owarimonogatari-2nd-season]Owarimonogatari (Part 2) (2017)[/url]
- [url=https://www.turkanime.net/anime/zoku-owarimonogatari]Zoku Owarimonogatari (2018)[/url]

[url=https://myanimelist.net/anime/457/Mushishi ]Mushishi[/url] animesini duymuşsun plan listende var.[url=https://myanimelist.net/anime/4081/Natsume]Natsume [/url]'yi ben sezon animesi sanıp kazayla orta bir sezonundan başlamıştım geçenlerde, sonra bir şeyleri kaçıyorum galiba diye fark edip 4-5 bölümde falan bıraktım ve o zamandan sonra yeni animelere başlarken daha dikkatli olmayı öğrendim :) [url=https://myanimelist.net/anime/457/Mushishi ]Mushishi[/url] ise [url=https://myanimelist.net/anime/4081/Natsume]Natsume [/url] kafasında ruhlarla uğraşan gezgin bir ruh doktorunun birbirinden bağımsız hikayelerini anlatıyor. ve bence bir şaheser ( sürekli masterpiece kullanmak olmaz :)) ben [url=https://myanimelist.net/anime/4081/Natsume]Natsume[/url]'ye başlayabilirim ama sende [url=https://myanimelist.net/anime/457/Mushishi ]Mushishi[/url] ye başla kesinlikle. dinlendirici ve sakin bir havası var ve seni o mistik dünyasına çekip tuhaf hikayelerini anlatıyor.

Bende [url=https://myanimelist.net/anime/21939/Mushishi_Zoku_Sho ]Mushishi Zoku Shou[/url] animesini yarıda kaldım. Arkadaşımla birlikte izliyorduk ama o arkadaşımla pek konuşmamaya başladık ve animede ortada kaldı, şimdi tek izlemek bi zor geliyor sanki.

Öğretilerin için arigato senpai *-* önceki tavsiyelerin ve son öğretilerinin karşılığını bu öğretilerini güzel ve bolca kullanarak ödemeye çalışmamda bir sakınca var mı:)

[url=https://www.youtube.com/watch?v=by-Uhh5DE0k ]Can Güngör - Yalnız Ölmek[/url]

[url=slow.com]slow[/url] https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.