Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

YEDİ RAKAMI: Hayat amacı olarak yedinci çakra üzerinde çalışan varlıklar ana kulvarlarında veya yan kulvarlarında yedi rakamına rastlarlarsa ,en derin özleriyle buluşup, orada şüphe- den arınmış güvene ulaşarak, diğer varlıklarında aynı süreci yaşamalarına katkıda bulunmak üzere burada bulunduklarını, tekâmüle niyetli geldiklerini anlamalılar. Başımızın tepesinde bulunan yedinci çakra diğer bir adıyla bin yapraklı lotus, ruhsal aydınlanmanın gerçekleştiği nokta olarak ruhumuzla bağlantıya geçtiğimiz yerdir. Evrensel Ilahî Irade Yasalarının nedenlerinin sorgulanıp evrendeki tasarım mekanizmasının nasıl bir mantık üzerine inşa edildiğinin anlaşılması burada gerçekleşir. Bu se- beple tekâmüle niyeti gelen tüm ruh varlıkları eninde sonunda bu yolda araştırmaya gireceklerdir. Pozitif yaratım yaparlarsa manevî konularında ilerleyerek akış içerinde hayatın içinde akarlar. Şayet negatif yaratım yapacak olurlarsa hiç kuşkusuz, maneviyatı reddederek kulvarlarının çukuruna düşeceklerdir. Dolayısıyla hak ile batılı ayrıştıracak olan kıstas niteliğindeki hakikate dair bilgiye (Furkan) ulaşmak bu çakranın açılışında hayatî önem taşır. Harflerden destek alamıyor ve bu çakrayı sIfirdan açmaya çalışıyorlarsa önce çukuruna düşmeleri kaçı- sonuc nilmazdır. Burada onları başta kendilerine karşı duyulan şüphe olmak üzere tüm yaratılışın anlamsız olduğu şüphesi bekler. Ye- terli iç gözlem, bilimsel ve ruhsal araştırma, sessizlik içinde te- fekkür ve derin meditasyon, teoriler ve kökenlerin araştırılması yapılmadan bu çukurdan çıkamazlar.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.