NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ám ảnh Clip Rác, Tin Giả, Bắt Nạt Trên Mạng: Làm Sao để Ngăn Chặn?
Trước khi mùa phim Tết diễn ra, công chúng từng xôn xao khi nhà phát hành BHD rút Chạy đi rồi tính, đẩy bộ phim hài của Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn lên chiếu từ Tết Dương lịch. karen kaede khi qua đời 32 năm, 3 người cùng tái sinh trong những thân phận mới nhưng mối tình tay ba rắc rối từ kiếp trước vẫn không được xóa bỏ. Nhờ khả năng võ thuật tốt bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, Chân Tử Đan được mời sang Hollywood đóng phim, nhưng vai diễn của tài tử trong Rogue One: Star Wars ngoại truyện không ghi dấu ấn, phim xXx: Phản đòn thất bại. Phim kể về Hye Ri (Jung Shin Hye) - người có chuyến đi tốt nghiệp đến tỉnh Gangwon và gặp Woo Hyuk (Moon Bin), một anh chàng bí ẩn điều hành một nhà khách. Dàn diễn viên của phim gồm Lee Eun Jae, Kang Yool, Lee Jung Joon, Park E Hyun, Yoon Jun Won, Choi Chan Yi, Joo Hyun Young, Yang Yoo Jin, Keum Dong Hyun…

When My Love Blooms thuộc thể loại lãng mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Han Jae Hyun và Yoon Ji Soo. Chính những lời sẻ chia và hỏi han nhỏ nhặt nhất đôi khi lại mang đến động lực lớn. Trong khi đó, Lee Soo Hyuk sẽ trở thành Cha Hyung Bin, vị thám tử mang tình yêu thuần khiết vô điều kiện, Kim Soo Hyuk - công tố viên tin vào bằng chứng DNA trong việc điều tra tội phạm. Những điều đáng nhớ trong năm vừa qua của Hoài Anh là gì? Gần đây nhất, bộ phim Phương Oanh đang tham gia là Lặng yên dưới vực sâu, nhận được sự yêu mến và quan tâm của rất nhiều khán giả. Nữ diễn viên tâm sự với nhiều bộ phim khác đã từng đóng thì cô không có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng riêng với Lặng yên dưới vực sâu thì ấn tượng vô cùng sâu đậm. Nhớ lại những kỷ niệm khi đóng phim Lặng yên dưới vực sâu, Phương Oanh chia sẻ đó là những ngày tháng không thể quên khi cùng ê-kíp đoàn làm phim trải qua gần nửa năm sống trên vùng núi Hà Giang.

Phương Oanh nhớ về những cánh đồng hoa tam giác mạch trắng ngút ngàn, về tình cảm thân thiết mà người dân nơi đây đã dành cho các diễn viên và cả đoàn cũng như những khó khăn, thiếu thốn khi quay phim. Trong 2 năm qua, gần 200 công ty lữ hành tại Hong Kong (Trung Quốc) đã phải ngừng kinh doanh, một trong số đó là công ty của anh Shin Yong-hoon, một hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Phim xoay quanh hành trình truy tìm tội phạm và đưa chúng ra ánh sáng của các thám tử. Born Again xoay quanh mối quan hệ đầy rắc rối giữa thám tử nổi tiếng và kẻ sát nhân hàng loạt khi cả hai cùng yêu một người con gái. Phim xoay quanh nhóm bạn học sinh trung học đối mặt với những vấn đề thường nhật. Bên cạnh những gương mặt cũ, mùa thứ 2 cũng đánh dấu sự xuất hiện của vài diễn viên mới.

Anh ấy là một phần quan trọng của đại gia đình Discovery, và là một người đàn ông tuyệt vời” - đại diện của kênh Discovery chia sẻ trong một thông báo vào ngày thứ hai. Cuộc đua khoán doanh thu, câu view khiến không ít tờ báo phai mòn bản sắc, thậm chí sai phạm nghiêm trọng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chính là yếu tố cơ bản nhất để chiến thắng dịch bệnh. Dựa trên webtoon cùng tên, How to Buy a Friend tập trung vào cậu học sinh Park Chan Hong (Lee Shin Young) ký bản hợp đồng tình bạn với huyền thoại chiến binh Heo Don Hyuk (Shin Seung Ho) của trường chỉ vì một bài thơ. Theo Forbes, Disney khi ấy kỳ vọng Mulan sẽ trở thành cú hit trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng Trung Quốc, dù bộ phim tập hợp toàn ngôi sao Hoa ngữ gồm Lưu Diệc Phi, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt… Việc xử lý "rác văn hóa" hiện nay, dù cơ quan chức năng rất muốn quyết liệt nhưng vẫn có những cái khó.

Website: https://urlscan.io/result/e49eb6d6-ad5d-4638-987b-94eaa30fb195/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.