NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

OŚWIADCZENIE: Ponieważ poniżające traktowanie mnie odbywało się publicznie, oświadczenie to również staje się publiczne. Ze skutkiem natychmiastowym odchodzę z klanu. Powodem jest SoftRM, który od pewnego czasu pozwalał sobie na nieprzemyślane i chamsko-krzykliwe odpowiedzi oraz wyrzucanie mnie bez słowa z bitew międzyklanowych. Rozumiem, że chciał kogoś z innym czołgiem, ale jeśli się mnie zamienia po dwóch dobrych z mojej strony walkach (w których znalazłem się efektywnie na pierwszym miejscu pod względem uszkodzeń i wyeliminowanych oraz w drugiej ex aequo w pierwszej trójce) na gracza bardzo słabego, tylko dlatego że ma "inny" czołg, to ja nie mam wątpliwości, że jego decyzje nie były oparte na strategii, a na osobistych uprzedzeniach. Do tej pory znosiłem to zachowanie dając mu szansę na zmianę, tłumacząc sobie, że może ma "zły dzień". Nigdy nie zniżyłem się do jego poziomu i zachowywałem milczenie, nigdy też nie kwestionowałem jego decyzji, ani nie wypowiedziałem pod jego adresem negatywnego komentarza - podobnie zresztą postępowałem z innymi klanowiczami, o czym bardzo dobrze wszyscy wiedzą. Moim jedynym "przestępstwem" było proszenie obecnych na kanale o nieprzeklinanie.
SoftRM jest bardzo dobrym strategiem, świetnie ogarnia pole bitwy i jest dobrym organizatorem. Ale w kontaktach z niektórymi, o czym niestety przekonałem się na własnej skórze, jest po prostu chamski - nie szanuje ludzi i nawet nie próbuje tego ukryć. Teraz rozumiem, dlaczego część osób opuściło ten klan. A wydawało mi się, że dowodzący szuka nowych, zdolnych ludzi chcących się dobrze bawić. Takie traktowanie tylko zniechęca. Soft, nie jestem dzieckiem, wszystko do mnie docierało.
Odchodzę nie obrażony, lecz po prostu rozczarowany. Spodziewałem się zabawy, a napotykałem rzeczy, które mi ją po prostu zabierały. SoftRM, nie bądź gburem. Zacznij szanować człowieka, a on będzie szanował ciebie.
Pokój wam, ja odchodzę z moim.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.