NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Başkent Kolej
Kolejimiz eğitim alanında tecrübesine dayanarak dinamik, yenilikçi ve başarılı bir eğitim desteği veriyor. Donanımlı bireyler yetiştirmek için kurulan okulumuz gelişmiş eğitim sistemleriyle bir adım öne çıkıyor. Ankara üzerinde öğrencilerimize eğitim desteği verebiliriz. Yenimahalle en iyi kolejlerinden bir tanesiyiz. Sahip olduğumuz eğitim anlayışımızla bugünlere gelebilmeyi başardık. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca eğitimlerini sağlıklı bir şekilde alabiliyor. Birbirinden özel etkinlikler yaparak öğrencilerimizin de memnun kalmasını sağlıyoruz. Eğitim alanında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Batıkent kolejlerinde eğitim alan çocuklarınız geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor. Eğitim konusunda aradığınız tecrübeye sahibiz. Yenimahalle özel okullarında eğitimli öğretmenlerimizle sizleri bekliyoruz.

Çocuklarınızı Geleceğe Hazırlıyoruz
Yılların verdiği tecrübe tecrübeyle bugünlere gelebilmeyi başardık. Her zaman başarıda öne çıkmak için çalışıyoruz. Eğitimde programlı ve disiplinli bir şekilde hareket eden kadromuz yüksek başarı anlayışıyla hareket etmektedir. Öğrenci merkezli programlarımızla okulda ve sınavda en yüksek başarıları almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Okulumuzda öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim almaları için tüm detaylar düşünülmüştür. Yenilikçi eğitim anlayışı ile öne çıkan Ankara Yenimahalle kolejimiz eğitimdeki konumunu her geçen gün sağlamlaştırıyor. Kurumumuz yenilikçi eğitim anlayışı sayesinde varlığını uzun yıllardır korumayı başarmıştır. Aradığınız kaliteli eğitim sizleri bekliyor. Modern sınıflarımızda öğrencileri kaliteli bir eğitim alıyor. Batıkent en iyi kolej arayışında olanlara uygun fiyatlara en iyi desteği verebiliriz.
My Website: https://www.dorukegitimankara.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.