NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Młoda Polska - Uczniak.COM
Stwierdzono tam jedynie, że uczniowie "zrozumieli" wypowiedz Christosa jako używającą się do Jana. Najsłynniejsze spośród nich zaś łatwe wśród płetwonurków są: tutaj (zatopiony w kwietniu 1945 roku), Bryza (zatopiona w 2008 roku w wodach zatoki niedaleko portu Hel jako ciekawostka dla płetwonurków), holownik Abile (zatonął w zimie 1945 roku), 262 metrowy Lotniskowiec Graf Zeppelin (zatonął 17.08.1947 podczas holowania na Morzu Bałtyckim), ścigacz okrętów podwodnych Groźny (zatopiony w 1971 roku podczas manewrów Układu Warszawskiego na helskim poligonie morskim), oraz okręt wojenny Boelcke (zatonął 17.04.45 trafiony bombą podczas nalotu). Prawdopodobnie uwierzyli oni, że kiedy bóg, który został zaakceptowany jak najważniejszy przez ośrodek władzy, zatem istnieje poprzez dwór Trwa I, jest główny. Miałeś przykład Krzyśka Gonciarza, jaki w zasięgu wynosił ok. Dzieci też pamiętają doświadczenie ze stresem, na dowód sprawdziany czy recytowanie wierszy. Uczniowie Krzysztof Matusiewicz z kl. MARZEC Po osiągnięciu w szkolnych zawodach MAŁEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ uczniowie Janusz Węgrzyk, Waldemar Wewiór z kl. IIIc należeli w zawodach rejonowych zajmując III, IV, V miejsce i zakwalifikwali się do eliminacji wojewódzkich.


W szkolnych eliminacjach Olimpiady Języka Francuskiego zwyciężyła Irena Lewandowska i zakwalifikowała się do eliminacji okręgowych w Sosnowcu. LISTOPAD W szkolnym konkursie piosenki harcerskiej zwyciężyła klasa IIId I mieszkanie zajęła Małgorzata Fąferek z kl. Przyroda klasa IV Autor: Anna Dziwisz-Kowalczyk Temat: Choroby, którymi można się zarazić Po tej nauk będziesz: Opisywać drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka Opisywać sposoby zapobiegania tym… Światło to przyroda żywa czy nieożywiona? I, Skok wzwyż dziewcząt - Panek Sylwia kl. Spartakiada szkolna Krok w dal dziewcząt - Chałupa Alicja kl. IIIe Pchnięcie kulą dziewcząt - Morawin Maria kl. W tokach przełajowych (zawody rejonowe) reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce a chłopców IV miejsce. IVa zajął III miejsce. W wojewódzkich eliminacjach turnieju marynistycznego „Polska jest nad Bałtykiem” Rudolf Kocula zainteresował I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych. Reprezentacja szkoły Rudolf Kocula i Zdzisław Jary w rejonowych eliminacjach turnieju marynistycznego „Polska jest nad Bałtykiem” zainteresowała I pomieszczenie i zakwalifikowała się do celu wojewódzkiego.

W głównych eliminacjach Olimpiady Geograficznej uczeń Rudolf Kocula uzyskał Dyplom Laureata z III lokatą, a uczeń Zdzisław Jary uzyskał wyróżnienie. IIIa należeli w eliminacjach III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej. W okręgowych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady geograficznej we Wrocławiu uczestniczyli Zdzisław Jary z kl. IIIa. Zdzisław Jary zajął III miejsce. rozprawka Zajął III miejsce. W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym szkołę reprezentowali: Iwona Garczyńska, Rudolf Kocula i Krzysztof Stolarczyk z grupy IVa. W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Wychowania Fizycznego reprezentowali uczniowie: Jerzy Kalbrun, Krzysztof Matusiewicz z kl. IIId był w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Historycznej. LUTY W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Literatury Języka Polskiego uczestniczyli: Laura Dzwonka, Krystyna Syska, Andrzej Bakowski. IIIa zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich. Do wojewódzkich eliminacji konkursu recytatorskiego zakwalifikowały się: Barbara Gąsiewicz z IIIa, Barbara Jurek Id, Irena Widera IIIc. IVa, Barbara Smykała kl. IVa, Małgorzata Pełka kl. IVa, Jerzy Kalbrun z kl. IVa, Helena Wiegand kl. IVa, Marek Matusiewicz z kl. IVc, Marek Matusiewicz z kl.

IIb, Marek Matusiewicz z kl. Uczniowei Krzysztof Matusiewicz z kl. IVb, Krzysztof Wiśniewski kl. IIa, Krzysztof Maryd z kl. Test gramatyczny dla klas pierwszych liceum lub technikumMarek Krzysztof Bińkowski. GRUDZIEŃ W rozgrywkach I stanu Olimpiady Chemicznej w Opolu uczestniczyli: Piotr Kłosek z kl. W konkursie krasomówczym w Opolu reprezentant naszej szkoły Rudolf Kocula z kl. STYCZEŃ W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej w eliminacjach okręgowych w Opolu uczennica Elżbieta Król z kl. IVa Elżbieta Wantuła kl. IVa zakwalifikowała się do eliminacji centralnych. Piotr Kłosek zakwalifikował się do eliminacji II stopnia do Wrocławia. Id - średnia - 4,67; P. Kłosek z kl. IIIc - średnia - 4,67; A. Nabrdalik z kl. IIIc zajęła IV miejsce. IIIc zajęła IV miejsce, a Ilona Szara z kl. Drużynowo w województwie nasza szkoła zajęła IV miejsce. PAŹDZIERNIK W konkursie na dużo pracujące przy LOP w roku szkolnym 1976/77 w strukturze Liceów Ogólnokształcących w Województwie nasze koło zainteresowało I miejsce. Anny oddział reprezentujący - członkowie naszego koła PTTK zajęli w konkursach II miejsce.


My Website: https://notatkiszkolne.pl/artykul/139/opis-produktu-po-angielsku-prezentacja
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.