Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

1. kasılmak 75'den sonra zorlaşsın
2. 1-105
3.metinlerden 5-6 bk atsın
4. 45 ustu metinlerden ruh tası düssün
5. tüm açıklar kapansın
6. kasılmalık beta mapleri dursun
7. tüm otlar azoya injectlensin
8. özel ayışığı eventi olsun (Ayışığı zor düşsün - bk, kafa,inci, ara sıra yaratk atsın) kısaca özelleşsin
9. futbol topuna aklına fikir gelirse ona göre yap
10. görev cubuğuna gitmeyen etkinlik takvimi quest koy
11. görev cubuğuna ejderha taşı questi koy istediğinde acılsın istediğinde kapansın bok gibi atmasın slotlar ejderha taşını
12.Oto toplama - hızlı kanal- autopatcher olsun şekillsiinden
13.official ejderha taşı simyası olsun
14. tüm binekler ve petler calıssın bazıları calısmamazlık ediyor tüm petler ve son gelen binek eklensin
15.gereksiz sandıkların adı hilal-iradegücü-ölümcül güç yüzüğü olarak değişsin
16.hilal, irade gücü, ölümcül güç yüzükleri tam işlevde calıssın
17. cehennem bileziği ve kaskı dönüşümü aktif olsun
18.2 saatte 1 ch1 de barons cıksın en cok vurna dussun (baronesden athene yada milo yanındada yavrucuk atsın)
19. vsde hp gösterme olsun
20. ejderhadan ekstradan rasgele inci atsın 10ar tane
21.zen fasulyesi 1000 derece versin zor düşsün pazarda 3m den satılsın
22.gelişmiş bar sistemi olsun
23.vs, lonca turnuvası questi olsun vs turnvası 16 kişilik olcak kayıtları oto alıp biz istediğimizde oto baslatcak lonca turnuvasıda aynı olsun
24. sorunsuz üç yol savaşı questi
25.ateş buz toprak rüzgar efsunları sorunsuz calıssın sersemlik bugu olmasın
26.akla gelebilcek her event olsun
27. tüm eventler oto mysql kayıt log temizleme ve tüm eventler gmler için görev cubuğunda olsun
28.başlangıçta şebnemler ejderha tanrısı yaşamı vb gelsin
29.ox sorularının sayısı artsın bugsuz olsun metin2yle alakası olanzor sorular olsun
30.bulmaca kutusu soruları düzenlensin daha mantıklı sorular eklensin ve soru sayısı artsın
31.x tuşu entegreli bonus gösterme sistemi olsun
32.perfect, kahramanlık, karakter değiştirme yüzükleri eklensin
33.para kasmak zor olsun bebek gibi kasılmasın saatte 150 200m felan kassın kasabilirse öyle olsun sen daha iyi olur diyosan arttırırsın iktarı
35.gm bonus ekleme sistemi olsun
36.85 90 biyologlarında ruh taşını kendileri dusursun
37. 92 94 biyologlarında herşeyi kendileri düsürsün
38.85den sonraki biyologlar tekde geçsin
39.beta mapındaki tüm buglu slotlar düzeltilsin metinlerin düşme oranı ve sayısı azalsın
40. büyülü metal metinlerden 3 adet ara sıra slotlardan düşsün birer tane çok düşmesin ama
41.+4 taşlar npcde olmıycak (+3ler olsun tabi mk)
42.+ basma oranları %65 olsun
43. taşlar %100 geçsin
44. efsunlar zor gelsin 3 aşamalı olsun
45. efsunlar tekde geçsin
46.hiçbiyerden zehir düşmesin (markette satılcak)
47.PM'den arkadaş ekleme olsun
48.tüm kostumler işleviyle calıssın (boxsor kostumu 50 saldırı dğeri vermesi gerekir vermiyor mesela) onun gibi
49.Etkinlik takviminde eventlerin nasıl yapıldığı neler yapılması gerektiği yazsın
50.O patcher sexy olcak bebem
DÖNÜŞÜMLER
Runik:
Yakut oyma bıçağı x20
zümrüt işlemeli x20
mavi ot x6
yeşil ot x6

Ejder Dişi Kılıcı:
yakut işlemeli x20
ametist oyma bıçağı x20
yeşil ot x6
mavi ot x6

beş element kılıcı:
safir oyma bıçağı x20
bronz kenet x20
mor ot x6
kırmızı otx6

Güneş Kılıcı:
Gümüş kenet x20
safir işlemeli x20
yeşil ot x6
mavi ot x6

Ejderha Hayaleti çan:
Bronz kenet x20
ametist oyma bıçağı x20
mor ot x6
kırmızı ot x6

uyuyan ejder yelpazesi:
safir işlemesi x20
gümüş kenet x20
mor ot x6
kırmızı ot x6
+ Basmalar
Beta İtemler:
+1 - +3 arası hiçbişey
+4 15 şeytan külü
+5 20 buz topu (npcde olcak)
+6 20 kuvars kumu
+7 20 büyülü tohum - 10 beyaz inci
+8 20 su kristali - 10 mavi inci
+9 20 mavi kristal - 10 kırmızı inci

65 -90 dönüşümleri ve mavi çelik:
+1 +3 arası hiçbişey
+4 2 şeytan külü
+5 5 buz topu
+6 2 kuvars
+7 4 büyülü tohum - beyaz inci
+8 2 su kristali - 2 mavi inci
+9 2 mavi kristal - 3 kırmızı inci     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.