NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

[Tổng hợp] những bí quyết bắt lô theo giải đặc trưng siêu chuẩn
Không thể phủ nhận chơi lô ở chừng độ vừa phải chính là 1 trong những thú vui của đấng mày râu Việt. Trong nội dung hôm nay, Thantaiplus sẽ san sẻ cách tính lô và bắt lô giải đặc biệt từ cao thủ, cách tính và phương pháp bắt giải đặc biệt miền Bắc chuẩn. Chi tiết về cách thức bắt giải đặc trưng miền Bắc và bắt cầu đề bạch thủ. Đừng bỏ lỡ!
Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ anh em cách thức cách bắt lô theo giải đặc thù chính xác nhất. Hãy cộng khiến theo chỉ dẫn để là thể biết phương pháp bắt lô theo giải đặc trưng miền bắc cho hôm nay nhé.
cách bắt lô theo giải đặc biệt sao nên bắt lô giải đặc biệt?
Ngày nay đa dạng người thường dựa vào 1 số cách thức soi cầu để là thể tìm được cách bắt lô giải đặc thù và nhận được cầu đẹp là tỷ lệ về cao trong bảng kết quả xổ số. Nhưng bạn đã biết lý do tại sao và bí quyết bắt giải đặc thù hay chưa?
Bí quyết bắt lô theo giải đặc biệt mang đến cho người chơi những cầu lô bạch thủ đẹp sở hữu tỷ lệ nổ cực cao. ấy là lý do vì sao giải đặc trưng luôn là tâm điểm của các nhà soi cầu lô nhiều năm kinh nghiệm.
Các cách thức bắt giải đặc thù chuẩn
Trong lô đề, thắng lợi chẳng phải chỉ là 1 sự may mắn. chiến thắng chính là sự gắn bó có những con số và kiếm tiền trong tương lai qua các cách thức đánh lô theo giải đặc trưng.
Kinh nghiệm bắt lô theo giải đặc thù được chúng tôi tổng hợp qua những bí quyết bắt lô siêu chuẩn, siêu đẹp sau đây. Anh em cộng tham khảo và hiểu hơn về phương pháp bắt cầu lô giải đặc trưng của các cao thủ khắp nơi nào.
Bí quyết bắt lô giải đặc biệt theo soi cầu tam giác
Cách thức bắt cầu lô theo hình tam giác là 1 phương pháp soi cầu khá khó đối với những người chơi mới. đặc thù cách chơi này là thể dễ dàng mua được con lô trong ngày cho anh em muốn chốt nhanh.
cách thức soi cầu tam giác theo giải đặc biệt rất dễ để học, anh em chỉ cần biết cách thức tìm đến kết quả xổ số để tiến hệ soi cầu.
Ví dụ: ta là bảng kết quả số đề miền Bắc ngày 30/03/2021 ở trên. Anh em chỉ cần để ý đến hình tam giác nối từ giải đặc biệt đến giải 6.1 và giải 6.2 mà thôi.
sở hữu ba giải này ta là lần lượt kết quả xổ số là: giải đặc thù 49255, giải 6.1 là 089 và giải 6.2 là 072. Như thế ta đã tạo được hình tam giác.
Tiếp theo chọn số chính giữa của giải đặc thù là số 2, tiếp theo chọn số trước tiên của giải 6.1 là số 0, cuối cùng chọn số cuối của giải 6.2 là số hai. Kết quả ghép 3 Báo cáo đã chọn lại chúng ta sẽ được cặp số 20, 22.
Soi cầu đề ở giải đặc biệt – bạch thủ lô cách ngày
Tại bí quyết này thì anh em với thể dựa vào kết quả của hai ngày trước đấy để đánh đề. ví dụ anh em sẽ lấy kết quả của ngày 09/03/2020 để đánh cho ngày 11/03/2020. bí quyết này khá hiệu quả lúc chơi ngọn nguồn giải đặc biệt nhé.
Dựa vào phương pháp bắt tổng đề
Tại bí quyết này thì anh em sẽ cùng tổng 5 số của giải đặc trưng lại sở hữu nhau
Ví dụ: ngày 08-03-2020 sở hữu giải đặc trưng ra 55060 => 5+5+0+6+0 = 16 => ta sẽ mang cặp 16 – 61 nuôi sườn 1 tuần. tới ngày 09-03-2020 ra 2 nháy lô 61
Ngoài ra chỉ nên nuôi sườn trong 7 ngày, quá thời gian anh em nên đổi sang tổng khác. Thường thì 2-5 ngày nên thay tổng và đổi số nhé.
Soi cầu giải đặc trưng qua cầu giải 3
Tại giải 3 thì theo các tay chơi giỏi lâu năm thường kết luận rằng thường mang cầu ăn bóng hoặc ăn thẳng đề cho ngày hôm sau.
Ví dụ: Ngày 09-04-2017 với giải 3 ra kết quả 35634 thì hôm sau ngày 10-04-2017 đề về 43. Ngày 11-04-2017 giải 3 ra kết quả 36979 thì hôm sau ngày 12-04 đề về 24
các mẫu bóng số mà anh em cần biết:
Kim là số 1 (bóng 6)
Mộc là số hai (bóng 7)
Thủy là số 3 (bóng 8)
Hỏa là số 4 (bóng 9)
Thổ là số 5 (Bóng 0)
Nuôi đầu 0 đít 0 theo giải đặc biệt
Là phương pháp mà anh em sẽ Quan sát tất cả kết quả của giải đặc thù trong tuần, nếu thấy xuất hiện 0 nằm ở giữa => ấy là tín hiệu báo ngành ngọn 0 gần ra
Ví dụ: giải đặc biệt ngày 21-02-2020 ra 36089, ta thấy có 0 ở chính giữa => dấu hiệu cho đề chạm 0 ra. tới ngày 24-02-2020 giải đặc trưng ra số 91609 => đề về đúng 09
Trên đây là những phương pháp rất hiệu quả của cách chơi lô đề theo giải đặc thù, cùng thêm 1 số kinh nghiệm khác được chia sẻ trong bài viết, hi vẳng anh em sẽ chóng vánh nắm bắt và học hỏi để sở hữu thể thắng lợi mọi nhà dòng trực tuyến.
Homepage: https://thantaiplus.com/cach-bat-lo-theo-giai-dac-biet/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.