Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì? được học những gì?
https://tuyensinhdonga.edu.vn/tuyen-sinh-nganh-quan-tri-nha-hang-va-dich-vu-an-uong/ có niềm đam mê với nghệ thuật ẩm thực và có ý định trở thành một nhà quản trị chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng lại băn khoăn chưa biết ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì, ra trường làm gì? Có thể nói, đây là mối băn khoăn hoàn toàn dễ hiểu, vì để học tốt và thành công trong bất cứ ngành nghề nào, điều quan trọng đầu tiên là bạn phải hiểu rõ ngành học đó là gì và cơ hội nghề nghiệp ra sao.

Bài viết dưới đây sẽ giúp cho những bạn đang mong muốn theo đuổi ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống giải tỏa được sự băn khoăn chính đáng này. "Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì? quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học những gì?", chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, trả lời và định hướng tương lai các bạn nhé.

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì?
Hiểu một cách đơn giản, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà hàng về phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu về ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện,…

Mục tiêu ngành học này là được đào tạo thành những tân cử nhân có đủ tài năng, chuyên môn, năng lực và đạo đức để hoạt động và làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Sinh viên có thêm nhiều kỹ năng thực tế, biết học hỏi và tìm ra những công thức, món ăn mới lạ phục vụ khách hàng. Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị nhà hàng; quản trị dịch vụ ăn uống; xây dựng thực đơn và tổ chức hội nghị, hội thảo, yến tiệc… Có khả năng hoạch định chiến lược, phụ trách về dịch vụ ăn uống; kế hoạch kinh doanh; chuyên nghiệp hóa cung cách phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế. Để nhà hàng và khách sạn có sự phát triển và hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích.
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học những gì?
Theo học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, về phương pháp lập kế hoạch kinh doanh, về tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập nên các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà hàng và dịch vụ ăn uống với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau

Các môn học tiêu biểu của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống như:
Quản trị chất lượng du lịch
Phân tích du lịch
Phương pháp xây dựng khẩu phần, thực đơn, dinh dưỡng học,
Quản trị kinh doanh nhà hàng
Quản lý chất lượng
Hạch toán định mức…
Có khả năng hoạch định chiến lược về dịch vụ ăn uống, kế hoạch kinh doanh, cung cách phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, theo học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống bậc đại học tại Trường Đại học Đông Á các bạn được trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng nghề,… giúp bạn dễ dàng thích nghi môi trường làm việc mới.

Với những điều đã trình bày, có lẽ "Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì? được học những gì?" đã không còn là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, bạn có phù hợp để theo học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống không, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống xét tuyển những tổ hợp môn nào, có những trường nào uy tín đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống,… là những câu hỏi bạn sẽ phải tiếp tục trả lời nếu thực sự mong muốn theo đuổi ngành này và trở thành một nhà quản trị thành công trong tương lai.
Website: https://tuyensinhdonga.edu.vn/tuyen-sinh-nganh-quan-tri-nha-hang-va-dich-vu-an-uong/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.