NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ogólnie Do Wielkości 400 M N.p.m
11.01.80 Klasa dyżurująca IIa zorganizowała bal karnawałowy, który zrobił się wieczorem w sal szkoły. Uczniowie klasy IIa wręczyli dzieciom z Domu Dziecka upominki noworoczne ofiarowane przez uczniów polskiej szkoły. „Dni otwartych drzwi”. Wręczyli również uczniom testy obecne na egzaminach wstępnych. W tym dniu wyświetlono również film „Do Ciebie Warszawo” (film obejrzały klasy: IIa, IIb, IIIb, IVb). Nie bez znaczenia jest więcej Czesław Niemen, który dzięki dostępowi do syntezatorów stworzył oryginalne uniwersum elektronicznych i eksperymentalnych dźwięków. Drugim powodem jest przyjęcie przez Stolicę Apostolską niezależności chińskiej hierarchii katolickiej, co w działalności oznaczałoby mianowanie biskupów bez zgody papieża. 07-08.03.80 Koło Polityczne stosowane przez prof. 07.03.80 Koło recytatorskie prowadzone przez profesor J. Stefanowicz wystąpiło w Związku Seniora „Pogodna Jesień” program artystyczny dla rencistów związanych z dniem kobiet. KMK kierowany przez profesor Trawińską wystąpił w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” program poetycki „Poeci debiutu wojennego”. Z okazji 35 rocznicy wyzwolenia Warszawy SK LOK na apelu przedstawiła program artystyczny „Poeci debiutu wojennego”. 25.03.80 Zarząd Miejski LOK zorganizował zawody strzeleckie z stoi pneumatycznej. 01.03.80 KMK zorganizował wystawę informatorów dotyczących wyższych uczelni.

Na chwila dni przed powszechnym telewizyjnej relacji zawodowych i uczelni sportowych, popularność liceum koszykówki był doskonały w wielu dziedzinach Ameryki. Na wszystkie pytania goście udzielili wyczerpujących odpowiedzi oraz zaprosili wszystkich skłonnych do zwiedzania uczelni w ramach tzw. Dzięki aplikacji Operon 45 wszystkie produkty niezbędne do stworzenia do utrzymań i na indywidualną szkołę są dostępne zawsze pod ręką we polskim smartfonie. Abyśmy mogli spowodować grupy, zaproponować harmonogram oraz częstotliwość zajęć wakacyjnych - prosimy o zapisanie się na obecne stanowiska prowadząc maila do sekretariatu filii w jakiej należą Państwo w zajęciach w toku roku. Materializm jest w treści naszą religią panującą, bo państwo pomaga prześladować mu heretyków. KMPZPR w Kędzierzynie-Koźlu reprezentował I sekretarz M. Hulewicz. 27.02.80 O godzinie 12:00 odbyło się spotkanie I sekretarza KMPZPR - M. Mulewicza, delegata na VIII Zjazd PZPR, z młodzieżą naszej szkoły, uczniami LO im. 22.01.80 Z racje Komitetu Miejskiego PZPR zdobyto w swej szkole spotkanie z delegatami na VII Zjazd PZPR - pracownikami naukowymi Śląskiej Akademii Medycznej. Na wykonanie spotkania przedstawiciele młodzieży złożyli na łapie I sekretarza zobowiązania, jakie daje młodzież obecnie na spotkaniu szkół, w celu uczenia VIII Związku PZPR.

W imieniu młodzieży życzenia złożył Piotr Meiszner. W imieniu mło0dzieży gości powitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Alina Argasińska z klasy IVa. Jako człowiek Samorządu Szkolnego. Życzenia wszystkim kobietom złożyli: dyrektor Pacułt, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego Kaczkowski. Towarzysz Hulewicz w istot dotyczącej mieszkań stwierdził, że zaufanie do celu fabryki domów na pewno polepszy tą pozycję i skróci okres czekania na samodzielne mieszkanie. Towarzysz Hulewicz podkreślił również, że obrady VIII Zjazdu spotkały się z grubym zainteresowaniem międzynarodowej opinii publicznej, o czym najlepiej daje spora ilość zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Polsce na etap Zjazdu. Towarzysz Hulewicz wydał się z klasą doświadczeniami ze zjazdu. Każdy z powodów zjazdu obarczony był ciężarem odpowiedzialności wobec środowiska, którego był człowiekiem. Pogadanki wygłosili: dr Kalisz, prawnik A. Bieszczad, prof. Wystawa filatelistyczna oraz pogadanki powiązane z Ochroną Przyrody. Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów polskiej szkoły i gości, którzy w współczesnym dniu odwiedzili naszą naukę w kontaktu z turniejem Nauce o Śląsku. Wśród wykonawców na wyróżnienie zasłużył uczeń IVb - Konczala.


21.01.80 Koło recytatorskie z grupy IVb przedstawiło program „Warszawa w poezji”. Obejrzeli go uczniowie z klasy IIIa i IVb. Najlepsze opinie uzyskali uczniowie: 1. Beata Morkowska, klasa Ic - 4,8; 2. Aleksandra Wołoszczuk, klasa Id - 4,8; 3. Elwira Blaszta, klasa IId - 4,76; 4. Jadwiga Dronowicz, klasa IIc - 4,75; 5. Kornelia Staszczyk, klasa IVc - 4,66; 6. Jakub Turek, klasa Ia - 4,58; 7. rozprawka , klasa IIId - 4,53; 8. Gabriela Piechaczek, klasa IIId - 4.53; 9. Kornelia Kwak, klasa IIId - 4,5; 10. Aleksandra Zgraja, klasa Id - 4,5. Uczniowie ze zachowanie wzorowym: 1. Metajszczyk Kornelia - IVc, 2. Małgorzata Wojtala - IVc, 3. Mariola Hnatów - IIId, 4. Gabriela Piechaczek - IIId, 5. Kubla Maria - IIId, 6. Mieczysław Paczkowski - IIId, 7. Beata Noll - IIId, 8. Barbara Kozłowska - IIIc, 9. Ilona Giemra - IIIa, 10. Jerzy Herud - IIIa, 11. Beata Pabiasz - IIIa, 12. Anna Sacek - IIIb, 13. Jadwiga Oronowicz - IIc, 14. Kobusińska Bożena - IIb, 15. Aleksandra Wołoszczuk - Id, 16. Bogusława Foltyńska - Id, 17. Elżbieta Szweda - Id.


Homepage: https://pomoceszkola.pl/artykul/1028/zasugi-jana-zamoyskiego-jako-kanclerza-i-hetmana
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.