NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

เสียพนันบอล 5 รอบ รวมเงิน 107,000 บาท ทำไงดี
บาคาร่า

มองในมุมนักพนัน บาเยิร์น มาเยือน ต่อ แมนยู บานเลย เรตออกมา ลูกควบลูกครึ่ง ถึอว่าพวกเกจิเขามองเลยว่า ยังไงคืนนี้ บาเยิร์น ก็ชนะ แนะนำเพจฟุตบอลใน Facebook หน่อยครับ ผมอยากได้เพจที่มีสาระหน่อยอ่ะครับเกี่ยวกับพวกให้ความรู้หรือวิเคราะห์ฟุตบอลอะไรแนวๆนี้หน่อยอ่ะครับ แต่อยากได้ที่มันไม่เกี่ยวกับการพนันอ่ะครับเพราะผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยเมื่อก่อนตามอยู่หลายเพจแต่ต Pfu ปังมาก Pfu อยู่d1 ฤดูกาลที่สี่แล้ว หนีตกชั้นทุกปี แต่ก็รอดทุกปี มาปีนี้้เหมือนทางผู้บริหารคงทำทีมให้เป็นลีคอาชีพแบบเต็มตัว(คิดว่าก่อนหน้าคงกึ่งๆ แบบมีงานประจำกันอยู่แล้ว ตามประสาทีมd2) ก็เสริมตัวผู้เล่นที่แบ วอลเลย์บอลต่างประเทศ วิธีลดความสูง คือผมอายุ16สูง180+ตามหัวข้อเลยคับอยากรุ้วิธีลดหรือวิธีหยุดสูงก็ได้ ตอนนี้ผมเคียดมากกลัวมันจะสูงไปมากกว่านี้ ตอนเด็กประมาท9-12ผมเตะบอลกับตะกร้อเล่นเสรจก็กินนม พอผมขึ้นมัธยมก็เลิกกินนมเลิกเล่นกีฬา มาเล่ อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศ
แฟนติดพนันออนไลน์เราจะทำยังไงให้เขาเลิกขาดดีคะ? คือก่อหน้านี้เเฟนเราเล่นแบบปกตินิดๆหน่อยๆแต่ในช่วงปีที่ผ่านมา เงินเดือนออก เขาก็เอาเงินไปเล่นหมด จนตอนนี้ เขาแอบเอาเงินเราไปเล่น และเขาก็ขอยืมเงินเเม่มาเล่นเช่นกัน มันเป็นเงินจำนวนที่เยอะสำหรับเรามากเ นักบอล ทุกคนคะหรือเราอยากรู้เรื่องของนักบอลที่อยู่แคมป์นิดนึงอย่าว่าเรา ปยอ.นะคะ คือเราอยากรู้แบบว่าเรามีคนคุยเป็นนักฟุตบอลแล้วเวลาคุยกันคือเค้ามาๆหายๆแล้ววันนึงได้คุยกัน5-6ประโยค ตอนเช้าและเย็นแค่นั้นนอนก็ไ
เตือนภัยพนันฟุตบอลเสมือนจริง โกงยิ่งกว่าบาคาร่า!! มีการพนันฟุตบอลรูปแบบใหม่ที่ฮิตในหมู่เพศชายก็คือการพนันฟุตบอลเสมือนจริงนี่แหละครับ คล้ายๆกับเกมบอลอย่างPES หรือFIFA ซึ่งราคามันดีกว่ามากๆลุ้นง่ายกว่าบอลจริงๆรวดเร็วฉับไว ใครหลวมตัวมาเล่นพนันฟุตบอลเสมื E Football F21 Elite Club Friendly ห้ามเล่นเด็ดขาด ถ้าไม่อยากหมดตัว ได้ยากมาก เสียง่ายมาก ล็อคสกอร์
วันนี้เจ็บหนักสุด ไทยพรีเมียร์ลีก เคยคิดว่า ถ้าพนันบอล มีให้เล่นแค่ เลือก ชนะ เสมอ แพ้ คงเล่นง่าย รวยๆๆแน่นอน สรุป คิดผิด ไม่ต่างกันเลย แค่ ชนะ เสมอ แพ้ ยังแทงผิด แล้วนับประสาอะไรกับ เดาสกอร์ เลิกเอาเงินไปทิ้งกับการพนันเถอะ ติดการพนันมากอยากเลิกปต่ทำไม่ได้มีวิธีไหนบ้างครับ คือผมติดพนันมากเล่นทุกอย่างที่มี เคยเล่นได้ 15,000 แล้วก็ถอนออกมาซื้อทอง 2 บาท เงินที่เหลือเอาไปเล่นต่อจนหมด ด้วยความที่ว่าเคยเล่นได้แต่ไม่ยอมถอนเล่นจนหมดเลยเอาทอง2บาทไปขายมาเล่นต่อ ทีนี้เล่นได้ อยากเลิกพนัน ผมติดพนันออนไลน์มา4-5ปีแล้วครับ เริ่มแรกผมแทงบอลเล่นๆ กับบาคาร่า สรุปผมชนะ หลังจากนั้นก็เล่นยาวมาทุกวันเลย มีเงินเท่าไรก็พาไปเล่นหมด ซึ่งช่วงหลังๆจะแทงพนันบอลเป็นหลัก ผมเล่นพนันบอลจนวันหนึงผมนอนแค่1-2
ร่วมงานกับ Pantip ทำไมการแทงบอล ถึง "ต้องเจ๊ง" ทำไมไม่เป็นไปตามหลักความน่าจะเป็นครับ ในเมื่อมันมีอยู่ 2 ฝั่ง (เหมือนหัวกับก้อย) สงสัยมั๊ย วิชาการคณิตศาสตร์การลงทุนฟุตบอลมหาวิทยาลัย เวลาเราเรียนเรื่อง Probability นั้น ย่อหน้าแรก ของบท จะกล่าวถึงการโยนเหรียญ เหรียญมี 2 หน้า หัว กับ ก้อยโอกาสที่จะเกิดแต่ละฝั่ง คือ half หรือ 50% ตาม regulation of likelihood จะต้องเป็นอย่างนี้ เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น กระทู้ที่คุณอาจสนใจ เล่นบอลวันล่ะตัว รวยจริงไหม? อยากทราบถึงคนที่มีประสบการณ์ด้านสายนี้ อยากทราบว่าที่เค้าบอกกันว่า ลงทุนวันล่ะตัวตามเซียนคนเดียวจะรวยจริงไหม กับการลงทุนในฟุตบอล มีจริงไหมใแบบนี้ มันมีหรอคับ คนทีเล่นบอลเป็นอาชีพหลัก เล่นบอลในที่นี้ไม่ได้หม่ายถึงนักฟุตบอลนะคับ หมายถึงนักลงทุนอ่ะ แม่นทุกครั้ง เมื่อหลังเกมส์

Homepage: https://mvpfun88.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.