NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Dịch vụ thiết kế Slide rất nhanh

Dịch vụ thiết kế Slide rất uy tín


https://slide.com.vn/

Để có một trình chiếu Powerpoint đẹp, chuyên nghiệp là nỗi ám ảnh của những người bận rộn, không có nhiều thời gian, mà đôi khi tự làm thì thật tệ. Lúc này bạn cần đến dịch vụ thiết kế Slide Powerpoint để có thêm thời gian và sẵn sàng cho những bài thuyết trình ấn tượng.


Thiết kế trình chiếu chuyên nghiệp, nhanh chóng, sáng tạo, chuyên nghiệp

Bước 1: Gửi Yêu cầu Báo giá
Bước 2: Nhận một số slide thuyết trình và trích dẫn
Bước 3: Nhận bản xem trước trình chiếu đầy đủ
Bước 4: Thanh toán bản gốc
6. Báo giá Dịch vụ Trình tạo Trình chiếu PowerPoint
7.5 Trang web thiết kế trình chiếu chuyên nghiệp và miễn phí
1. Tại sao khách hàng chọn chúng tôi
Với hơn 12 năm kinh nghiệm và sự nỗ lực bền bỉ, Tổng đài Tư vấn Luận văn 1080 đã dành được sự ưu ái của mọi đối tượng khách hàng, từ các bạn sinh viên đang còn đi học đến các doanh nhân, công ty có dự án.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp: Tổng đài tư vấn luận văn 1080 thiết lập quy trình làm việc riêng nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

Tốc độ, sáng tạo và xuất sắc:

Tốc độ: Bạn có cần trình chiếu không? Hãy yên tâm vì chúng tôi có thể làm điều đó trong vòng 24-48 giờ

Sáng tạo: Khả năng sáng tạo phong phú, đa dạng, bắt kịp xu hướng thiết kế mới nhất với phong cách thiết kế chuyên nghiệp, tinh tế

Điểm khác biệt: Trình chiếu của bạn sẽ được đội ngũ của chúng tôi thiết kế linh hoạt nhưng vẫn phù hợp với nội dung và thương hiệu (nếu là doanh nghiệp)

2. Những lợi ích bạn nhận được khi thuê dịch vụ Slide Powerpoint
+ Tiết kiệm thời gian và sức lực cho những việc quan trọng khác

+ Các tệp PPT chuyên nghiệp, bắt mắt và đặc biệt

+ Bảo mật thông tin tối đa: Chúng tôi bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn và những tài liệu bạn sử dụng để thuyết trình.

3. Ai nên thuê dịch vụ
Slide Powerpoint hiện nay đã quá phổ biến trong các trường học cũng như các tổ chức, doanh nghiệp. https://slide.com.vn/profile cả những hồ sơ xin việc hiện nay cũng thích sử dụng dạng trình chiếu này vì nó thể hiện sự chuyên nghiệp và gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng.

Bạn là sinh viên, giáo viên, giảng viên, nhân viên văn phòng, muốn biết bài tập nhóm, tiểu luận, giáo án hay kế hoạch kinh doanh, báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo công việc thường xuyên… thể hiện như thế nào?

Hãy đến với Trung tâm luận văn 1080, "Vấn đề không còn quan trọng nữa"

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ tài liệu hoặc dịch vụ tài liệu tham khảo

4. Thành tích xuất sắc
1080 Thesis Switchboard đồng hành cùng hơn 400 công ty trong và ngoài nước, xây dựng các bài thuyết trình tinh tế và chuyên nghiệp, phục vụ các nhiệm vụ kinh doanh quan trọng như trình diễn gây quỹ, giới thiệu sản phẩm, sản phẩm mới và báo cáo tóm tắt.

Từ quan niệm đến phong cách trình bày và thời lượng, tất cả các nhân viên của chúng tôi rất chu đáo, quan tâm và chú ý đến từng chi tiết. Có lẽ vì vậy mà khách hàng quay lại rất nhiều lần. Đến nay, Thesis 1080 đã hoàn thành hơn 35.690 slide, bao gồm các bài thuyết trình cho sinh viên, giảng viên đại học, nhân viên văn phòng, ...

5. Làm thế nào để đặt hàng
Bước 1: Gửi Yêu cầu Báo giá
Điền thông tin vào form bên dưới hoặc gửi nội dung, yêu cầu về địa chỉ [email protected] hoặc gọi đến hotline 096.999.1080 để được giải đáp thắc mắc trực tiếp.

Bước 2: Nhận một số slide thuyết trình và trích dẫn
Trong vòng 24 giờ, bạn sẽ nhận được một số thiết kế slide thuyết trình và báo giá chi tiết. Nếu bạn hài lòng với bản trình bày, chúng tôi sẽ chuyển sang PowerPoint

Bước 3: Nhận bản xem trước trình chiếu đầy đủ
Sau khi toàn bộ PowerPoint hoàn tất, chúng tôi gửi cho bạn bản đánh giá để xem xét, kiểm tra và thực hiện các chỉnh sửa, bổ sung nếu có. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa cho đến khi bạn hài lòng.

Bước 4: Thanh toán bản gốc
Cuối cùng, bạn cũng sẽ hài lòng với phiên bản duyệt. Để nhận được bản gốc tại thời điểm đó, vui lòng thanh toán đầy đủ qua chuyển khoản ATM.

6. Báo giá Dịch vụ Trình tạo Trình chiếu PowerPoint
Giá làm slide PowerPoint tại Tổng đài 1080 tùy theo yêu cầu của bạn.

Bảng giá Dịch vụ Thiết kế Trình chiếu

chiều dài trượt

Phí dịch vụ

10 trang - 20 trang

800.000 - 1.200.000 VND

20 trang - 30 trang

Trên 1.500.000 VND

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mwpmSCvJsDeIXydgk5Npu_aH9oJG0EcHMK3i-p_tRYE/edit?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nM3RlWRILghfhBeWbA5QbVIMHG7z8-aQ&usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei89ZpX-kXERYdqv9rKxO9T2FzFvXCEVKOCLJumZR8aaX6hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/150SqLOOI7k6yKWVHDDKDIZHywJJiV7hq_PLyw2uQkLk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NiOgIbPF9Q0iSO94P3Rr4s11wUcuxqABKXsYtwUoWxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1CAa7s2ESUy-f8Q-jTyw3uSlOJ_o7h_nJIXQqCGW0-P8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bT2ic4xEExnWhUFfWuCH17M1QaZB6IG4?usp=sharing
https://sites.google.com/view/sildecomvn/home
https://drive.google.com/file/d/1RJ7vRyYQs-06HcWhAtYaEqihSEu1oJUi/view?usp=sharing

https://issuu.com/slidecomvn
https://www.pinterest.com/slidecomvn
www.linkedin.com/in/slidecomvn
https://vimeo.com/slidecomvn
https://about.me/slidecomvn
https://slidecomvn.tumblr.com/
https://soundcloud.com/slidecomvn
https://en.gravatar.com/slidecomvn
https://www.reddit.com/user/slidevietnam
https://www.reverbnation.com/artist/slidecomvn
https://www.slideshare.net/SlideVietnam1
https://stackexchange.com/users/21701576/slide-vietnam
https://www.goodreads.com/slidevietnam
https://angel.co/u/slide-vietnam
https://pastebin.com/u/slidevietnam
https://coub.com/slidecomvn
https://coolors.co/u/slidecomvn
http://www.authorstream.com/slidecomvn/
https://nootheme.com/forums/users/slide-vietnam/
https://os.mbed.com/users/slidecomvn/
https://speakerdeck.com/slidecomvn
https://www.buzzfeed.com/slidevietnam
https://www.intensedebate.com/people/slidevietnam
https://500px.com/p/slidecomvn
https://my.desktopnexus.com/slidevietnam/
https://answers.informer.com/user/Slide+Vietnam
https://stocktwits.com/slidecomvn
https://www.mobypicture.com/user/slidecomvn
https://www.spreaker.com/user/14586368
https://www.mixcloud.com/slidecomvn/
https://8tracks.com/slide-vietnam
http://www.good-tutorials.com/users/slidevietnam
https://www.couchsurfing.com/people/slide%20-vietnam
https://www.question2answer.org/qa/user/slidevietnam
https://www.producthunt.com/@slidecomvn
https://www.bonanza.com/users/49054881/profile
https://vbscan.fisica.unimib.it/slidecomvn
https://www.webwiki.com/Slide.com.vn
https://letterboxd.com/slidevietnam/
https://gumroad.com/slidecomvn
https://www.provenexpert.com/slide-vietnam/
https://www.deviantart.com/slidevietnam
https://pubhtml5.com/homepage/ndkf
https://www.speedrun.com/user/slidevietnam
https://codepen.io/slidecomvn
https://comicvine.gamespot.com/profile/slidecomvn
https://github.com/slidecomvn
http://ttlink.com/slidevietnam
https://www.tiktok.com/@slidevietnam


Website: https://slide.com.vn/profile
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.