Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

مدرسه فرانسوی تهران
آموزش زبان ایتالیایی - کلاس زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان از مبتدی تا پیشرفته - آیلتس - آموزش انگلیسی - آموزشگاه زبان چین... از دیگر ویژگی های دوره های مکالمه زبان فرانسه آموزشگاه اسپیکان بهره گیری از برجسته ترین اساتید تهران، استفاده از ویدئوهای جذاب آموزشی و برگزاری آزمونهای منظم سنجش پیشرفت منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای سفارت فرانسه است. شرکت در این کلاس زبان فرانسه ویژه متقاضیانی است که قصد مهاجرت و زندگی در کشورهای فرانسه زبان یا قصد ادامه تحصیل و شرکت در آزمون کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور در حوزه زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه را دارند.
زبان آموزان در پایان این سطح قادر به مکالمه فرانسه و بیان و درک موضوعات مشخصی مانند گفتگوهای روزمره، اطلاعات شخصی، خانواده و محیط کار در موقعیت های ساده و معمول خواهند بود. زبان فرانسه پیشینه ای بسیار غنی در فرهنگ، هنر، دیپلماسی، ادبیات و علم دارد و تاثیر بسیار زیادی بر روی بخش وسیعی از اصطلاحات این رشته ها داشته است. هم اکنون زبان فارنسه به عنوان یکی از زبان های رسمی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ناتو، وتو، کمیته بین المللی المپیک و بسیاری از انجمن های مطرح جهانی شناخته می شود.
ACCORD برای کسانی که مایل به یادگیری زبان و فرهنگ فرانسوی در پاریس هستند، دوره‌های زبان ایدئال برای اقامت ارائه می‌دهد. این دوره‌ها صرفاً به صورت خصوصی و در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته برگزار می‌شوند. در این دوره‌ها انتخاب روز و ساعت به عهده خود زبان آموز بوده و به صورت دو روز در هفته برگزار می‌شود.
برای معلمان فرانسوی و آماده‌سازی امتحاناتی همچون TEF و DELF و TCF نیز برنامه‌های ویژه دارد. همه معلمان فرانسوی دارای مدرک دانشگاهی و/یا مدرک آموزشی زبان شناخته‌شده هستند. این مدرسه یادگیری زبان فرانسوی دارای مجوزهای FFL Campus France، IALC (انجمن بین‌المللی مراکز زبان)، CSN (اعتباربخشی توسط کشورهای اروپای شمالی) و دانشگاه پاریس سوربون است.
هدف این روش‌ها، تحریک تمایل به یادگیری مداوم و ابراز وجود معلمان بومی فرانسوی زبان است که همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند. مزیت اصلی کالج‌های زبان فرانسوی در فرانسه، امکان انتخاب بیشتر کلاس‌های فرانسوی در مقایسه با کشور خود است. از دوره‌های فشرده فرانسوی گرفته تا مکالمات فرانسوی و دوره‌های تابستانی فرانسه؛ که معمولاً ترکیبی از مکان‌های فرانسه برای بازدید، موزه‌ها یا بازارها برای تأثیر بیشتر آموزش این زبان است. یادگیری زبان فرانسه به روش طبیعی مطالعه زبان فرانسوی در فرانسه همچنین راهی عالی برای یادگیری تفاوت‌های ظریف زبان فرانسوی، مانند عبارات رایج فرانسوی، عبارات عامیانه یا غیررسمی تا لهجه فرانسوی یا حتی لهجه پاریسی است. آموزش زبان آلمانی - آموزشگاه زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزشگاه زبان - آ...
یادگیری زبان زیبای فرانسه با روشی ساده و کاربردی دیگر یک رویا نیست. بعد از تماس اطلاعات لازم داده میشود و بعد از آن در صورت نیاز، تعیین سطح و ارزشیابی هم به صورت آنلاین خواهد بود. از جمله پلتفرم‌های مورد استفاده در دنیای امروز می‌توان به google meet (گوگل میت)، whatsapp (واتساپ)، skype ( اسکایپ) و … اشاره کرد.

همچنین شعبه نارمک برگزارکننده دوره های تخصصی T.T.C ( تربیت مدرس ) است. و متقاضیان آزمون های بین المللی آیلتس، تافل ، PTE و آزمون های سفارت آلمان، سفارت فرانسه و غیره می‌توانند برای مشاوره با مرکز نارمک واقع در شرق تهران تماس بگیرند. دورۀ آموزش آنلاین زبان فرانسه کودکان در این مؤسسه این امکان را به وجود آورده است تا بدون نگرانی از رفت و آمد کودکتان، خیالتان از آموزش، راحت باشد. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید و از همین کودکی زمینۀ رشد و پیشرفت آن‌ها را فراهم کرده و از ذهن خلاق کودک دلبندتان استفاده کنید.
علاوه‌بر کشور فرانسه، اگر کبک کانادا را نیز به عنوان مقصد انتخاب کرده‌اید، به مدرک دیپلم زبان فرانسه نیاز خواهید داشت. یادگیری زبان می‌تواند افق‌های فرهنگی و حرفه‌ای زیادی را برای شما باز کند. حتی از طریقثبت‌نام در دوره‌های زبان، امکان اخذاقامت فرانسهوجود دارد.
شهریه کالج‌های زبان با توجه به شرایط مختلفی چون طول دوره، عمومی یا خصوصی بودن کالج و شهر مدنظر، متفاوت است. برای هماهنگی جلسه رایگان تعیین سطح لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 🎓برگزاری کلاسهای فوق حرفه ای آمادگی آزمونهای زبان 💫 MSRT 💫MHLE 💫 EPT 💫 IELTS 💫 TOEFL ✨مختص دانشجویان دکتری ... آموزش تضمینی زبان آلمانی و انگلیسی توسط دکتر علی جعفری با بیش از یک دهه تجربه تدریس زبان ...
آموزش زبان آلمانی - آموزشگاه زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزشگاه زبان دوره بحث ... فرانسه تهران علاقه‌مند به یادگیری زبان فرانسه در پاریس، نیس، لیون یا بوردو هستید؟ شما به‌راحتی می‌توانید در یکی از کالج‌های زبان در فرانسه پذیرش بگیرید. به فرانسه بروید و در حینآموختن زبانفرانسوی برایدانشگاه‌ های برتر فرانسهدرخواست پذیرش دهید و یا اینکه کار پیدا کنید. در این صورت خواهید دید که مهاجرت و اخذ اقامت فرانسه به‌راحتی امکان‌پذیر است!

My Website: https://nikaro.ir/blog/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.