Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Chi tiết phương pháp bằng máy chấm công khuôn mặt đơn thuần
Bạn sở hữu 1 vật dụng chấm công bằng khuôn mặt, nhưng ngoài trang bị ấy, bạn ko biết cách thức sử dụng nó hoặc kể từ đâu. nếu như bạn không hiểu bài viết sau, mọi thứ sẽ trở thành cạnh tranh. Mình sẽ san sớt có Anh chị bí quyết sử dụng máy chấm công khuôn mặt 1 phương pháp đơn thuần nhất nhé.
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy tránh các lỗi thường gặp

phương pháp bằng máy chấm công khuôn mặt
Đăng ký
Máy chấm công mặt tiêu dùng bảng điều khiển cảm ứng để điều khiển hoạt động của máy chấm công. đồ vật dùng dấu vân tay và khuôn mặt để xác định thời kì, camera được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt và cảm biến được tiêu dùng để đọc dấu vân tay.
cách thức đăng ký khuôn mặt qua màn hình chờ của thiết bị:
Bạn bấm vào menu nằm ở góc trên bên phải màn hình. lúc ấy giao diện chính của máy sẽ hiện ra.
Sau đó vào phần quản lý viên chức để đăng ký khuân mặt nhân viên mới. Tại đây bạn bấm vào nút thêm để đăng ký viên chức mới
Bạn bấm nút khuôn mặt để đăng ký khuôn mặt của viên chức mới và bấm vào khuôn mặt
trang bị sẽ đề nghị người sở hữu khuôn mặt đăng ký lấy nét để Nhìn vào máy ảnh, mang đôi mắt trong khuông màu xanh lam. Máy sẽ buộc phải nhìn 3 ô xanh 3 lần. Sau lúc hoàn thành, dấu hiệu sẽ được thông báo bằng giọng kể.
Sau khi đăng ký xong, trang bị sẽ trở lại giao diện người dùng. Tại đây bạn mang thể tiếp tục hoặc không thêm dấu vân tay mới cho viên chức khi cần phải có.
nếu bạn cần thêm, vui lòng nhấn nút FP để hiển thị màn hình đăng ký vân tay
Đặt vân tay lên vị trí mắt của đầu đọc vân tay 3 lần, lúc trang bị phát ra tiếng bíp là xong. Sau lúc hoàn thành máy sẽ quay lại giao diện thêm người mua, bạn chỉ cần nhấn nút lưu, dữ liệu của những nhân viên đã đăng ký sẽ được lưu lại.
Lưu ý: lúc đăng ký viên chức, bạn nên ghi tên tương ứng với địa chỉ user ID và tên viên chức vào một tờ giấy để tránh nhầm lẫn và tránh nhập lại tên viên chức lúc tải phần mềm. Kết quả chính xác và tiết kiệm thời gian.
Cài đặt máy chấm công khuôn mặt
Vui lòng mở phần mềm Wise Eye V5.1 và thực hiện các thao tác sau: nhấn nút chấm công và kết nối với bộ chấm công
Phần mềm sẽ chuyển sang giao diện kết nối máy chấm công, bạn mang thể nhấn nút: menu và tải viên chức về máy.
Sau đó bấm vào: thông qua nhân viên, chọn mã nhân viên cần chuyên chở lại, bấm cập nhật
Ưu điểm và nhược điểm máy chấm công thẻ giấy
Tiếp theo, tắt thông báo và kết nối có máy chấm công.
tới phần điều hành viên chức. Bấm vào nhân viên tại đây và mua mã viên chức. đổi thay tên của bạn trong cột tương ứng
Bạn kiểm tra mã của viên chức mới và bấm chuyển phòng ban để hiển thị giao diện này
Chọn phòng ban thích hợp cho nhân viên, sau đó bấm để chọn phòng ban và bấm vào đó.
rút cục là sắp đặt lịch làm cho việc: bấm vào cài đặt thời kì, xếp đặt lịch, chọn bộ phận của nhân viên mới, chọn mã nhân viên mới, chọn lịch khiến cho việc phù hợp, bấm cập nhật là xong.
Đây là hai chương trình thông dụng cần cài đặt lúc dùng. Tôi tin rằng qua bài viết san sẻ về phương pháp bằng máy chấm công khuôn mặt này, bạn có thể tự tín tiêu dùng đồng hồ một bí quyết rẻ nhất và ko còn lo lắng về việc ko biết bí quyết sử dụng hay dùng sai bí quyết nữa. Cụ thể hơn, bạn với thể suy ra các chương trình khác để cài đặt trong khoảng các chương trình này. tiện lợi và tiện dụng.
Ưu điểm và nhược điểm máy chấm công thẻ giấy
Thông tin liên hệ Thiết Bị Máy Chấm Công ThietBiMayChamCong TBMCC
Địa chỉ: 32 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0934590833
Email: [email protected]
Website: https://bit.ly/3vHm4Uv
Fanpage: https://www.facebook.com/thietbimaychamcong/
Google Business: https://thiet-bi-may-cham-cong.business.site/
hashtag: #ThietBiMayChamCong #TBMCC #Thiết_Bị_Máy_Chấm_Công #Thiet_Bi_May_Cham_Cong #máy_chấm_công #may_cham_cong #maychamcong #máy_chấm_công_vân_tay #may_cham_cong_van_tay #maychamcongvantay #may_cham_cong_khuon_mat #máy_chấm_công_khuôn_mặt #maychamcongkhuonmat #máy_chấm_công_thẻ_từ #may_cham_cong_the_tu #maychamcongthetu #máy_chấm_công_thẻ_giấy #may_cham_cong_the_giay #maychamcongthegiay #thietbimaychamcongcom #thiết_bị_máy_chấm_công_com #thiet_bi_may_cham_cong_com


My Website: https://thiet-bi-may-cham-cong.business.site/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.