Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Velkommen til Ready2Clean Tekstil & Måtteservice
Sagt stort, er vi totalleverrandør til textilbranchen. Vores vask af tekstiler er meget omfattende, vi vasker, damper, og presser tekstiler lige til dine behov. Vi kan vaske dit private tøj, arbejdstøj, dyner og puder, gardiner, hestedækkener, bådkalecher og sejl, fortelte, luftposer og meget mere.

Vores Måtteservice
Lad Ready2Clean holde dine måtter rene og præsentable.

Vi sørger for, at der jævnligt lægges rene måtter. Vi aftaler med dig, hvor ofte det er nødvendigt, og vi er meget fleksible. Der kan være længere intervaller mellem vagterne om sommeren end om vinteren.

Vi står klar med rådgivning i forbindelse med vores serviceløsninger, så du får den optimale løsning. Vi tilbyder god kvalitet og til tiden Måtteservice. Det er nemt at genkende os, når vi kører i nye biler med stort synligt logo. Vores chauffører er uniformerede med et tydeligt logo, så du som kunde nemt kan identificere dem.

Giv os dine oplysninger på kontaktformularen nedenfor, og du vil modtage et tilbud fra os inden for 48 timer.

Logomåtter
En måtte med jeres eget logo er en god og effektfuld måde at sige velkommen til jeres kunder på, samtidig med at den tjener et praktisk formål. Med op til 150 farver er der mange muligheder, og da vi har vores egen tegnestue, kan vi designe måtten helt efter dit ønske.Vores logomåtte er ligesom vores nylonmåtter fremstillet af et nylongarn, dog spundet lidt tættere for at opnå en høj grafisk kvalitet af det printede logo.

Nylonmåtter
Nylonmåtter består af et “high twist”-spundet nylongarn, der gør, at måtten effektivt absorberer snavset ned i måtten. Derudover opnås en blød og effektiv børsteeffekt af skosålerne, der holder snavset på måtten. Nylonmåtter fås i flere farver.

Bomuldsmåtter
Bomuldsmåttens ekstremt gode sugeevne gør den til det bedst mulige forsvar mod vådt snavs. Bomuld er et naturprodukt, som påvirkes af slitage gennem brug og vask. Derfor er der tilført mikrofibre, der gør denne bomuldsmåtte mere slidstærk end traditionelle bomuldsmåtter. Det kaldes “Bomuld Plus”. Måtterne fås i grå- eller blånistrede.
Arbejdsmiljø politik
Et godt og sikkert arbejdsmiljø

Gør rigtigt rent

Vores kunder er afhængige af, at du hver eneste dag gør rigtigt godt rent. Det har konsekvenser, hvis vi ikke løfter opgaven med kvalitet. Derfor er det vigtigt, at du tager ansvar og udfører rengøringen som anvist af din arbejdsleder.

Pas på dig selv og andreRengøring er et fysisk krævende arbejde. For at du kan få et langt og godt arbejdsliv, er det vigtigt, at du passer på dig selv og dine kolleger.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er afgørende for ready2Clean. Oplever du forhold, der kan forbedres, tager du hurtigt kontakt til din arbejdsleder. Ready2Clean stiller naturligvis alle værnemidler til rådighed.

Vi er en multikulturel arbejdsplads hvor vi alle er ens og behandles ens uanset køn, alder eller nationalitet.

I Ready2Clean sætter vi en ære i at være en multikulturel arbejdsplads, hvor medarbejdere fra forskellige lande trives og arbejder godt sammen. Med din åbenhed og interesse for andre kulturer, er du med til at skabe et godt team.I Ready 2 Clean har vi en holdning til at vi bortskaffet affald efter hvad der er mest rigtigt for miljøet.

Brug af plastposer og sække skal minimeres så meget som muligt.

Vi skal opfordre vores kunder til at sorterer deres affald i forskellige containere. Madaffald, papir/Pap, plast, elektronik m.m.

Når vi bortskaffer dunke skal vi sikre af de er tomme og at de kommer i plast containeren.
Read More: https://textilservice.dk/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.