NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

- Bu Grup Hakkında v0.9 -
[Telegram Duyuru Formatı]

**ℹ Genel Bilgiler:**
▪ Bu grup, YTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunları tarafından 2019 yılında yardımlaşma ve haberleşme amacıyla kurulmuş bir Telegram grubudur.
▪ Gruba sonradan YTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri de ilave edilmiştir.

**✅ Grubun Öğrencilere Muhtemel Faydaları:**
▪ Yarı zamanlı veya tam zamanlı iş/staj arayışlarınızı buradan duyurabilir, paylaşılan iş/staj ilanlarına başvurabilirsiniz. Bölümümüzle bağlantılı kişiler sayesinde dışarıya kıyasla iş/staj imkanlarına daha rahat ulaşacaksınızdır.
▪ Yüksek Lisans (yurt içi ya da yurt dışı) programları ve okullar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Grupta yurt içinde ve yurt dışında birçok lisansüstü eğitim gören öğrenci bulunmaktadır.
▪ Üniversitedeki kulüp etkinlikleri için konuk/konuşmacı arayışınızı duyurabilirsiniz. Mezunların çalıştıkları şirketlere mezunlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
▪ Belli konularda mentörlük talep edebilirsiniz. Örneğin, mezun olduktan sonra çalışmak istediğiniz alan(lar)da çalışan mezunlarla iletişime geçebilirsiniz.

**✅ Grubun Mezunlara Muhtemel Faydaları:**
▪ Bölümümüzden mezun olanlar arasında iletişim kopmaz, aramızdaki iletişim ağının (network) varlığı sürdürülür.
▪ Yıllık olarak ya da birkaç yılda bir toplanmalar/yemekler vs. düzenleyerek bağları kuvvetli tutabilirsiniz.
▪ Kariyerle alakalı ilanlar, fırsatlar, eleman arayışı duyuruları buradan paylaşarak yardımlaşma sağlayabilirsiniz.
▪ Çalıştığınız teknolojilerde yaşadığınız sıkıntılarla ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

**❓ Grup Hakkında Sık Sorulan Sorular:**
▪ __Neden Telegram?:__ Telegram grubu, 200 bin kişiye kadar üye sayısını destekliyor ve WhatsApp gruplarına göre genelde daha işlevsel.
▪ __Bu grup resmi bir grup mu?:__ Hayır, bu grup resmi bir grup olmamakla birlikte grupta yazılan her mesaj, mesaj sahibinin sorumluluğundadır.
▪ __Grupta geyik serbest mi?:__ Geyik, eser miktarda olması koşuluyla olabilir ancak spam olacak kadar ve insanları rahatsız edecek düzeyde olmamalı.
▪ __Grupta ne paylaşabilirim?:__ Staj ilanları, iş ilanları, etkinlikler, eğitici-öğretici linkler, fikir danışma vs. gibi paylaşımlar yapılabilir. Bu kapsamların çok dışında olan konularda paylaşım yapılmaması rica olunur.

🤝 YTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu ya da öğrencisi arkadaşlarınıza aşağıdaki davet linkini göndererek bu gruba katılmalarını sağlayabilirsiniz.
**🔗 Davet Linki:** https://t.me/+T0zcDsb-Xu7Cd4AH

⚠ **Bu grupta; ders seçimi, sınav sonuçları, sınavda çıkacak konular gibi sohbetlerin yapılmaması önemle rica olunur. Bu sohbetleri dönemlere ait WhatsApp/Telegram gruplarında yapabilirsiniz.**
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.