NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yangın kapısı
Yangın kapısı insanların, binaların güvenliğini sağlayan yangın ve benzeri acil durumlarda hızlıca ortamı terk etmemize ve yangınların yayılmamasına yardımcı olur. İnsanların can ve mal güvenliği konusunda da büyük önem taşımaktadır. Duman zehirlenmesinden ve alevlerden korunmamıza fayda sağlamaktadır. Kurumsal yerler çok katlı apartman bina ve ofislerde kullanılması da zorunlu hale getirilmiştir bunun sebebi yangın anında zararı en aza indirmeye çalışmaktır. Laboratuvar da test edilip onaylandıktan sonra satışa sunulur. Kısaca yangın kapıları, yangın esnasında insanların hayatlarını kurtarır. Günümüzde de neredeyse hemen hemen her iş yerinde hastane ve her okulda mutlaka yangın merdiveni ve kapısı mevcuttur.

Yangın kapısı kullanım alanları
Birçok yerde kullanılan yangın kapısı genellikle; Okul, Hastane, iş merkezi, adliye, fabrika, otel, restoran, alışveriş merkezleri, konser alanları, kooperatifler ve gösteri merkezlerinde sıklıkla görürüz. Çünkü çok sayıda insanı içinde bulundurduğu için bu gibi yerlerde zorunludur. Nadiren ev gibi yerel yapılarda da görebiliriz bunun nedeni yangının şiddetini düşürmek büyümesini önlemektir. Yangın kapılarının zorunlu olduğu yerler de her geçen gün artış göstermektedir. Kullanım alanlarının bol olması insanlar ve binalar için çok avantajlı bir durumdur dağılmasını ve çoğalmasını önlediği için can güvenliğimiz için oldukça yararlı ve önemlidir.

Yangın kapısı özellikleri
Tamamen yanmaz malzemeyle yapılmaktadır. Tek veya çift kapı seçeneği sunmaktadır. Yangın Kapısı kapıları isteğinize göre camlı veya camsız olabilmektedir. Yangınların şiddetine bağlı 30-60-90 veya 120 dakikaya kadar dayanabilir ve duman sızdırmamaktadır. Bütçeye göre de fiyat aralıkları mevcuttur. Dilediğiniz gibi çelik, ahşap ve alüminyum yangın kapısı yaptırabilirsiniz. 3 ayrı modele ayrılmaktadır; standart, paslanmaz ve sistem odası yangın kapıları her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır ayrıca kasa ve kanatlara da istediğiniz gibi farklı renk ya da farklı model seçebilirsiniz. Yangınlar oldukça kolay dağılabilir örneğin havayla temas edince daha çok şiddetlenir kontrole alınamaz hale gelir orman yangınları ve açık alanlar kapalı alanlara göre bu yüzden daha tehlikelidir açık alanlarda tek müdahale suyla olur ve kaçınılamazdır fakat yangın kapılarının olduğu kapalı alanlarda durdurmak çok daha basittir ve hızlıca alandan uzaklaşılabilir.
Read More: https://yanginkapisiistanbul.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.